European Parliament:

Bosna i Hercegovina: političke elite moraju pokazati jasno opredjeljenje

Političke nesuglasice zadržale su, 2014, napredak reformi u Albaniji i Bosni i Hercegovini, iskazali su članovi Evropskog parlamenta u dvije odvojene rezolucije izglasane u utorak. Obje zemlje treba da ojačaju svoje demokratske procese, riješe korupciju i uposle profesionalnu i depolitizovanu javnu administraciju. Saradnjom na postizanju tih ciljeva, njihove političke snage mogu ih približiti EU.

02.05.2015.

European Parliament:

Bosnia & Herzegovina: political elites must show clear commitment

Political wrangling held back the progress of reform in Albania and Bosnia & Herzegovina in 2014, say MEPs in two separate resolutions voted on Thursday. Both countries need to strengthen their democratic processes, tackle corruption and put in place professional and depoliticised public administrations. By cooperating to achieve these aims, their political forces can move them closer to the EU, they add.

02.05.2015.

Bosna i Hercegovina treba da riješe domaće razlike, kažu članovi Evropskog parlamenta (MEP)

Parlament poziva političke elite u Bosni i Hercegovini da pokažu nedvosmisleno opredjeljenje i angažman u pokretanju procesa reformi i približavanju EU. Naglašava da politički zastoj, prekomjerno složena i neefikasna institucionalna arhitektura i nedostatak saradnje među političkim liderima ozbiljno koče stabilizaciju i razvoj zemlje.

“Evropski parlament je podržao novi pristup EU prema Bosni i Hercegovini koji je odobrilo Vijeće ministara EU u decembru 2014. Ozbiljni izazovi stoje pred novim vlastima, koje sada treba da se ukrcaju u program opsežnih reformi”, izjavio je izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Cristian Dan Preda (EPP, RO). I dodao: “Svi smo opredijeljeni za to da zemlju vratimo na put za članstvo u EU. Ali da bi se to dogodilo, njene vlasti će morati da pokažu hrabrost u implementiranju reformi.”

Pozdravljajući pisano opredjeljenje za integraciju u EU, koje je potvrdilo predsjedništvo zemlje, potpisali lideri svih političkih stranaka i podržao parlament, članovi EP izdvajaju efikasnu implementaciju kao ključnu i traže specifičnu mapu puta za široku i inkluzivnu agendu reformi da bi Bosna i Hercegovina krenula na put prema EU.

Članovi EP su zabrinuti zbog nedavne izjave na kongresu Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji poziva na referendum o nezavisnosti Republike Srpske u 2018, što je protiv opredjeljenja za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine sadržan u pisanom opredjeljenju.

Takođe kažu da Evropska komisija treba obratiti posebnu pažnju na implementaciju odluke Sejdić-Finci i pozdravlja stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, postavljenog za juni 2015.

Bosnia & Herzegovina need to resolve domestic differences, say MEPs

Parliament calls on the political elites of Bosnia & Herzegovina to show unequivocal commitment to, and engagement in, resuming the reform process and moving closer to the EU. It stresses that political stalemate, overly complex and ineffective institutional architecture and a lack of cooperation between political leaders, are seriously impeding the country’s stabilisation and development.

“The European Parliament has endorsed the new EU approach towards Bosnia & Herzegovina, approved in December 2014 by the EU Council of Ministers. Serious challenges lie ahead for its new authorities, which will now have to embark on a broad reform programme,” said rapporteur for Bosnia and Herzegovina, Cristian Dan Preda (EPP, RO). “We are all committed to putting the country back on track for EU membership. But for that to happen, its authorities will have to show courage in implementing reforms,” he added.

While welcoming the written commitment to EU integration, approved by the country’s presidency, signed by leaders of all its political parties and endorsed by its parliament, MEPs single out its effective implementation as crucial and ask for a specific roadmap for a broad and inclusive reform agenda to advance Bosnia and Herzegovina on its path towards the EU.

MEPs are concerned about the recent declaration by the congress of the Alliance of Independent Social Democrats (SNSD) calling for an independence referendum for Republika Srpska in 2018, which goes against commitments to the territorial integrity of Bosnia & Herzegovina enshrined in the written commitment.

They also say the European Commission should pay particular attention to the implementation of the Sejdić-Finci ruling and welcome the entry into force of the Stabilisation and Association Agreement, set for June 1 2015.

Evropski parlament - MEPs

European Parliament - MEPs

Tekst je prvobitno objavljen na web sajtu Evropskog parlamenta (30.04.2015.)

This article was originally published on the European Parliament website (30.04.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)