Security Council Report:

SCR [Izvještaj Vijeća sigurnosti]: Bosna i Hercegovina

Vijeće obično slijedi vođstvo EU kad se radi o BiH. Međutim, pregovori prošlog novembra o rezoluciji da se obnovi ovlaštenje EUFOR-a ALTHEA naišli su na veću podijeljenost nego inače i uveli novu dinamiku......Ovo je dovelo do prilično upitnih pregovora koji su prerasli u debatu kad su se zapadne zemlje usprotivile da je euro-atlantska integracija jedno od nekoliko pitanja o kojima će se složiti mekša podijeljena politička klasa u BiH. Ostaje da se vidi da li će ovo i dalje biti pitanje na predstojećoj debati.

27.05.2015.

Security Council Report:

Security Council Report: Bosnia & Herzegovina

The Council usually follows the lead of the EU when it comes to BiH. However, negotiations last November on the resolution to renew the authorisation of EUFOR ALTHEA were more divisive than usual and introduced a new dynamic....This led to a fairly testy negotiation that spilled into the ensuing debate as Western countries countered that Euro-Atlantic integration was one of the few issues that BiH’s often divided political class agreed on. It remains to be seen whether this continues to be an issue at the upcoming debate.

27.05.2015.

Očekivana akcija Vijeća

U maju će Vijeće održati svoju dvogodišnju debatu o Bosni i Hercegovini (BiH). Visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko će upoznati Vijeće, predstavljajući najnoviji izvještaj Ureda visokog predstavnika (OHR) koji se očekuje početkom maja. Ishod se ne zna.

Ovlaštenje multinacionalnih stabilizacionih snaga EU (EUFOR ALTHEA) ističe 11. novembra.

Najnovije ključne razvojne tačke

Blizu šest mjeseci od općih izbora 12.oktobra 2014, nova vlast BiH je formirana 31.marta kad je parlament odobrio naimenovanja devet članova Vijeća ministara. Denis Zvizdić, iz bošnjačke partije Stranke demokratske akcije (SDA) naimenovan je za predsjedavajućeg. Vrijeme do formiranja vlade bilo je značajno poboljšano od 2010. kad je trebalo skoro 14 mjeseci da se dogovore o vladi. Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranka iz Republike Srpske koju vodi predsjednik Milorad Dodik, poznat po svojoj secesionističkoj retorici, nije dio kabineta po prvi put od 2006. Ali jeste zastupljen blok manjih bosanskih stranaka. Tripartitno Predsjedništvo je preuzelo dužnost 17.novembra 2014.

Napori da se obnovi zaustavljeni proces integracije BiH u EU su u žiži posljednjih događanja. Petnaestog decembra 2014. Vijeće za vanjske poslove EU (FAC) složilo se o planu koji će aktivirati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH (SAA), prije aplikacije za članstvo u EU, ako lideri BiH daju pismeno opredjeljenje da će implementirati razne socio-ekonomske reforme, reformu vladavine prava i dobre vlade. Ponuda FAC-a liderima BiH bazirala se na incijativi Njemačke i Velike Britanije predložene početkom novembra, koja se pojavila u odgovor na žestoke proteste u zemlji u februaru 2014 protiv stagnirajućih ekonomskih uvjeta, slabe vlade i korupcije.

Odluka FAC-a predstavljala je pomjeranje u politici EU, jer više nije traženo da se prvo ispravi ustav u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava iz 2009. u slučaju Sejdić-Finci prije nego što se započne sa daljim koracima prema priključenju EU. Ovaj zahtjev bio je kritičan faktor koji je odložio stupanje na snagu SAA, koji je prvobitno potpisan 2007. BiH i dalje treba da implementira presudu, ali obnovljeni pristup EU će sada dozvoliti da se ovo uradi kasnije u procesu pristupanja. (Ocijenjeno je da u slučaju Sejdić-Finci ustav BiH krši zakon o ljudskim pravima EU pošto brani manjinama ili pojedincima koji se ne identificiraju kao Bošnjak, Hrvat ili Srbin da uđu u trku za tripartitno predsjedništvo i druga nadleštva.)

Kao što se tražilo, tripartitno predsjeništvo BiH izdalo je zajedničku deklaraciju 29. januara potvrđujući svoje opredjeljenje za ispunjavanje institucionalnih reformi na svim nivoima države kako bi se zemlja pripremila za buduće članstvo u EU. Deklaracija je dalje potvrdila da će BiH razviti reformsku agendu u sporazumu sa EU, s tim da se u kasnijem periodu implementira presuda Sejdić-Finci. Saopštenje su zatim potpisali lideri 14 političkih partija BiH a parlament je podržao deklaraciju 23.februara. Ovo je navelo vanjske ministre EU da aktiviraju SAA BiH 16.marta. Ministri su u saopštenju naglasili potrebu za značajnim napretkom u implementaciji reformske agende kako bi EU razmotrila aplikaciju za članstvo.

Ključna pitanja

Etničke podjele među Bošnjacima, Hrvatima i Srbima i secesionistička retorika iz Republike srpske, koja je direktan izazov teritorijalnom integritetu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu iz 1995. su stalna ključna pitanja.

Napredak prema postizanju niza ciljeva i uvjeta koje su utvrdili članovi Vijeća za implementaciju mira i stalni komitet (Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Rusija, Velika Britanija, SAD, EU, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije) prema zatvaranju OHR-a je drugo pitanje za Vijeće i vjerovatno će se na njega vratiti tokom debate.

Osnovni problemi koji će takođe biti na umu članica, su pitanja ekonomske stagnacije, slabe vlade, i korupcije što je dovelo do prošlogodišnjih žestokih protesta i zaustavilo i evropsku i NATO integraciju.

Opcije

Vijeće će najvjerovatnije održati debatu i neće poduzeti akciju. Međutim, moglo bi izdati saopštenje kojim se pozdravlja nedavni pozitivan razvoj u formiranju vlade i opredjeljenju lidera BiH za ekonomske i reforme vlade.

Dinamika Vijeća

Vijeće obično slijedi vođstvo EU kad se radi o BiH. Međutim, pregovori prošlog novembra o rezoluciji da se obnovi ovlaštenje EUFOR-a ALTHEA naišli su na veću podijeljenost nego inače i uveli novu dinamiku.

Rusija se uzdržala od rezolucije – prvi put od 2000. kad rezolucija Vijeća o međunarodnom prisustvu u BiH nije bila prihvaćena konsenzusom. Rusija je posebno izrazila zabrinutost oko teksta koji se odnosio na euro-atlantsku integraciju BiH, tvrdeći da takve preporuke nameću ovu odluku BiH spolja. Rusija se usprotivila i ovlaštenju EUFOR-a ALTHEA pod Poglavljem VII, tvrdeći da bi se to moglo sagledati kao sredstvo da se ubrza integracija BiH u EU i NATO. Pošto je ranije prihvatila takve preporuke u ranijim rezolucijama o BiH, izgleda da je stav Rusije posljedica konflikta u Ukrajini.

Ovo je dovelo do prilično upitnih pregovora koji su prerasli u debatu kad su se zapadne zemlje usprotivile da je euro-atlantska integracija jedno od nekoliko pitanja o kojima će se složiti mekša podijeljena politička klasa u BiH. Ostaje da se vidi da li će ovo i dalje biti pitanje na predstojećoj debati.

Druge dinamike uključuju sklonost Rusije da se zatvori OHR, videći to kao nepravednu osudu Republike Srpske za probleme BiH i političku nefunkcionalnost unutar drugog entiteta – Federacije BiH, što je pretežno bošnjačko-hrvatski entitet. Razmatrajući već promijenjeni pristup EU prema BiH, rezolucija iz prošlog novembra odmakla se od naglaska na slučaj Sejdić-Finci, tekst koji je bio uvršten u rezoluciju samo godinu ranije.

Expected Council Action

In May, the Council will hold its biannual debate on Bosnia and Herzegovina (BiH). The High Representative for BiH, Valentin Inzko, will brief the Council, presenting the latest report of the Office of the High Representative (OHR), which is expected in early May. No outcome is anticipated.

The authorisation of the EU-led multinational stabilisation force (EUFOR ALTHEA) expires on 11 November.

Key Recent Developments

Nearly six months after the 12 October 2014 general elections, a new BiH government was formed on 31 March when parliament approved the appointments of the nine members of the Council of Ministers. Denis Zvizdić, of the nationalist-Bosniak Party of Democratic Action (SDA), was named the Council chair. The length of time needed to form the government was a marked improvement from 2010 when it took almost 14 months to agree on a government. The Alliance of Independent Social Democrats, the party of Republika Srpska entity President Milorad Dodik, known for his secessionist rhetoric, is not part of the cabinet for the first time since 2006. A bloc of smaller Bosnian Serb parties is instead represented. BiH’s tripartite presidency took office on 17 November 2014.

Efforts to reinvigorate BiH’s stalled EU integration process have been central to recent developments. On 15 December 2014, the EU Foreign Affairs Council (FAC) agreed on a plan that would activate BiH’s Stabilization and Association Agreement (SAA), a precursor to applying for EU membership, if BiH leaders made a written commitment to implement various socio-economic, rule of law and good-governance reforms. The offer by the FAC to BiH leaders was based on a German-UK initiative proposed in early November, which appeared to be in response to the country’s violent protests in February 2014 against stagnant economic conditions, poor governance and corruption.

The FAC decision represented a shift in EU policy, notably by no longer requiring that BiH first amend its constitution to comply with the 2009 European Court of Human Rights ruling in the Sejdić-Finci case before further steps towards EU accession could be initiated. This requirement had been a critical factor delaying the entry into force of BiH’s SAA, originally signed in 2007. BiH will still need to implement the ruling, but the EU’s renewed approach will now allow this to be done later in the accession process. (In the Sejdić-Finci case, BiH’s constitution was determined to be in violation of EU human rights law since it prohibits minorities or individuals who do not identify themselves as Bosniak, Croat or Serb from running for the country’s tri-partite presidency and other offices.)

As requested, BiH’s tripartite presidency issued a joint declaration on 29 January confirming their commitment to deliver institutional reforms at all state levels to prepare the country for future EU membership. The declaration further affirmed that BiH would develop a reform agenda in agreement with the EU, with the intention of implementing the Sejdić-Finci ruling at a later date. The statement was subsequently signed by the leaders of BiH’s 14 political parties, and parliament endorsed the declaration on 23 February. This led the EU foreign ministers to activate BiH’s SAA on 16 March. The ministers noted in a statement the need for meaningful progress in implementing a reform agenda in order for the EU to consider a membership application.

Key Issues

Ethnic divisions among Bosniaks, Croats and Serbs and secessionist rhetoric from the Republika Srpska, which is a direct challenge to BiH’s territorial integrity and the 1995 Dayton Peace Agreement, are ongoing key issues.

Making progress towards achieving a set of objectives and conditions established by members of the Peace Implementation Council Steering Board (Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the UK, the US, the EU, the European Commission and the Organisation of the Islamic Conference) for closing the OHR is another issue for the Council and is likely to be recalled at the debate.

Underlying problems, which will also likely be on members’ minds, are issues of economic stagnation, poor governance and corruption that led to last year’s violent protests and have stalled European and NATO integration.

Options

Most likely, the Council will hold the debate and take no action. It could, however, issue a statement welcoming recent positive developments in forming a government and BiH leaders’ commitments to economic and governance reforms.

Council Dynamics

The Council usually follows the lead of the EU when it comes to BiH. However, negotiations last November on the resolution to renew the authorisation of EUFOR ALTHEA were more divisive than usual and introduced a new dynamic.

Russia abstained on the resolution—the first time since 2000 that a Council resolution on the international presence in BiH was not adopted by consensus. In particular, Russia raised concerns over language that referred to BiH’s Euro-Atlantic integration, claiming that such references were imposing this decision externally on BiH. Russia also opposed EUFOR ALTHEA’s authorisation under Chapter VII, stating that this could be viewed as a tool to accelerate BiH’s integration into the EU and NATO. Having previously accepted such references in prior resolutions on BiH, it seems that Russia’s position was fallout from the Ukraine conflict.

This led to a fairly testy negotiation that spilled into the ensuing debate as Western countries countered that Euro-Atlantic integration was one of the few issues that BiH’s often divided political class agreed on. It remains to be seen whether this continues to be an issue at the upcoming debate.

Other dynamics include Russia’s preference to see OHR closed, perceiving it as unfairly blaming Republika Srpska for BiH’s problems and overlooking political dysfunction within the other entity—the Federation of BiH, the predominantly Bosniak-Croat entity. Reflecting the EU’s already changing approach on BiH, last November’s resolution removed a reference to the Sejdić-Finci case, language that had been inserted into the resolution only one year earlier.

Chronology of Events related to Bosnia & Herzegovina

[revised on 1 December 2014]

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/bosnia-herzegovina.php

UN Security Council Report Past Publications relating to Bosnia & Herzegovina

http://www.securitycouncilreport.org/bosnia-herzegovina/

Key UN Documents relating to Bosnia & Herzegovina and referred to in Security Council Report publications

http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/bosnia-herzegovina/

Chronology of Events related to Bosnia & Herzegovina

[revised on 1 December 2014]

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/bosnia-herzegovina.php

UN Security Council Report Past Publications relating to Bosnia & Herzegovina

http://www.securitycouncilreport.org/bosnia-herzegovina/

Key UN Documents relating to Bosnia & Herzegovina and referred to in Security Council Report publications

http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/bosnia-herzegovina/

Security Council Report (SCR) je nezavisna i neprofitna organizacija. Nastala je na uvjerenju da konzistentne, izbalansirane, kvalitetne informacije o aktivnostima Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih podređenih tijela su bitna za efikasnost rada Savjeta i da ove informacije treba da budu dostupne široj grupi aktera i javnosti.

Security Council Report (SCR) is an independent not-for-profit organisation. It was founded on the belief that consistent, balanced, high-quality information about the activities of the UN Security Council and its subordinate bodies is essential to the effective performance of the Council and that this information should also be available to a wider group of stakeholders and the general public.

Ovaj tekst je originalno objavljen na Security Council Report web sajtu (01.05.2015).

This article was originally published on the Security Council Report website (01.05.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)