Toby Vogel:

Kraj uslovljavanja u Bosni i Hercegovini?

Očekuje se da na njihovom mjesečnom sastanku u Briselu, 16. marta, ministri vanjskih poslova Evropske unije odluče da pred-pristupni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom stupi na snagu. Jednim potezom pera ministri vanjskih poslova će odbaciti ideju da se uslovljavanje EU može iskoristiti za pokretanje ustavne reforme u Bosni, mijenjajući politiku koja je godinama bila na snazi. [prevod: Dijalog BiH2.0]

23.03.2015.

Toby Vogel:

The end of conditionality in Bosnia-Herzegovina?

At their monthly meeting in Brussels on March 16, the European Union’s foreign ministers are expected to decide that a pre-accession agreement with Bosnia-Herzegovina should take effect. With the stroke of a pen, the foreign ministers will discard the notion that EU conditionality might be used to propel constitutional reform in Bosnia, reversing a policy that has been in force for many years.

23.03.2015.

Preporuku da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne (SAA) stupi na snagu dala je Federica Mogherini, šefica vanjskih poslova EU. Prilikom posjete Sarajevu krajem februara, Mogherini je pohvalila opredijeljenost za reforme od strane lidera koji su stalno u svađi i rekla da stavljanje potpisa na to opredjeljenje, što su upravo i učinili, može označiti “istorijski trenutak” za zemlju. Navela je da će zauzvrat EU deblokirati SAA. Iako je SAA potpisan 2008. i ratifikovale ga sve zemlje članice EU, nikad nije stupio na snagu: EU je smatrala da treba biti suspendovana sve dok zemlja bude ignorisala presudu Evropskog suda za ljudska prava donesenu 2009. u slučaju koji su pokrenuli Dervo Sejdić, Rom, i Jakob Finci, koji je Jevrej, ECtHR je naredio Bosni da otkloni diskriminatorske odredbe ustava. Sejdiću i Finciju bilo je i još uvijek je uskraćeno pravo da traže izvjesna mjesta u državnom aparatu, na primjer u predsjedništvu, zbog njihove etničke pripadnosti. Postojala je nada da će SAA biti dovoljan podsticaj za bosansku političku elitu da pristane na izmjene ustava, kao što je tražio ECtHR, i možda čak da dođe i do korjenitijih ustavnih reformi. Ali, to se nije desilo.

Još prije godinu Štefan Füle, u to vrijeme komesar za proširenje, izjavio je u Sarajevu da implementacija sudske odluke “nije daleko pitanje ili virtualno pitanje”. “To je međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine da, slijedeći volju zemalja članica (EU), bude ključ za napredak na putu EU.” Ali u politici jedna godina je dugo vremena. Njemačka, zajedno sa Velikom Britanijom, pogurala je EU da prihvati da, pošto uslovljavanje ne djeluje, nema štete i ako se to propusti. Umjesto da se pokrene momentum za reformu kroz uslovljavanje, EU sada propušta uslovljavanje da bi se pokrenuo momentum. Ušančene elite u Bosni, još jednom, dobijaju nešto u zamjenu za ništa.

The recommendation to let Bosnia’s Stabilisation and Association Agreement (SAA) with the EU take effect comes from Federica Mogherini, the EU’s newish foreign policy chief. On a visit to Sarajevo in late February, Mogherini praised the reform commitment of the country’s squabbling leaders and said that putting that commitment in writing, as they had just done, might mark an “historic moment” for the country. She suggested that in return, the EU would unblock the SAA. Although the SAA was signed in 2008 and subsequently ratified by all EU member states, it never entered into force: the EU maintained that as long as the country continued defying a 2009 judgement by the European Court of Human Rights, it would remain suspended. In a case brought by Dervo Sejdić, a Rom, and Jakob Finci, who is Jewish, the ECtHR had ordered Bosnia to remove discriminatory provisions of the constitution. Sejdić and Finci were and still continue to be barred from seeking certain state offices, for example the presidency, on account of their ethnicity. The hope was that the SAA would be incentive enough for Bosnia’s political elite to agree to make changes to the constitution as required by the ECtHR, and perhaps even for deeper constitutional reform to take place. Alas, this was not to be.

As recently as a year ago, Štefan Füle, the enlargement commissioner at the time, said in Sarajevo that implementing the court ruling was “not a remote issue or virtual issue”. “It is an international obligation of Bosnia and Herzegovina that, following the will of the [EU] member states, is now a key to progress on the EU path.” But in politics, a year is a long time. Germany, with the UK on its coat tails, pushed the EU to accept that since conditionality isn’t working, there is no harm in dropping it. Instead of generating momentum for reform through conditionality, the EU is now dropping conditionality in order to generate the appearance of momentum. Bosnia’s entrenched elites are, once again, getting something in exchange for nothing.

Zvaničnici EU prave izuzetak sa ovom analizom. Quo za EU quid, kažu, je “neopozivo opredjeljenje” za funkcionisanje vladinih institucija, ekonomsku i socijalnu reformu i vladavinu prava kako su se, u februaru, složili lideri bosanskih političkih partija i prihvatio državni parlament. Nakon takvih reformi, stoji u izjavi, institucije vlade posvetiće “posebnu pažnju” pitanju Sejdić-Finci, ali ne i široj ustavnoj promjeni koja se traži da bi se zemlja stvarno uklopila za članstvo. Ništa u izjavi nije mjerljivo, i ničemu nije postavljen rok.

Kao pokazatelj koliko su politički lideri u Bosni opredijeljeni za reforme, čak je i za ovu slabu izjavu trebalo nekoliko mjeseci uzimanja-davanja. (Izjava je zvanično potekla od tročlanog predsjedništva, ali neke formulacije u teksta ukazuju na strano autorstvo, barem u jednom dijelu. Poduzetnički duh ubacio je napomenu na “pomirenje” kao jednu od stavki na dugom popisu.) Pretpostavlja se da će novi dogovor otključati razne mjere i dati poticaja za “Sporazum rasta”, još jednu šemu EU – prvobitno zamišljen kao privremeno sredstvo u odsustvu pravog plana – od kojeg se očekuje da stimuliše ekonomski oporavak u zemlji. Umjesto ustavne reforme Bosanci će u najboljem slučaju dobiti neku ekonomsku reformu. Ova reforma, čak i ako se implementira kako treba, uskoro će naići na paralizu vlade stvorenu ludačkom košuljom sadašnjeg ustavnog poretka.

Tu je i pitanje inovacijske politike: stara politika je propala, dok izgleda da je prava strategija za Bosnu i Balkan izvan dometa EU. Ali ovaj slučaj nije iznesen otvoreno i iskreno – jer novi pristup se ne bazira na otvorenoj i iskrenoj ocjeni zašto je stari pristup propao. U EU ne postoji odgovornost za neuspjeh politike. Međutim, tačno je da je potpuni zaokret lakše poduzeti s novim osobljem, tako da tajming inicijative ima smisla.

Možda je nova inicijativa vrijedna pokušaja jednostavno zbog propasti prethodne politike i činjenice da pravi strateški pristup prema Bosni izgleda nedostižan. Kakva god je njihova zasluga ili koji god je krajnji efekat, kreatori politike ne treba da se zavaravaju mišljenjem da eksperimentisanje sa uslovljavanjem neće imati cijenu. EU je još jednom pokazala da lokalne elite mogu da propuste svaki zahtjev ako dovoljno dugo odugovlače. Politički lideri u Bosni su u izobilju pokazali da nisu voljni pristati ni na šta što će centralnu vladu učiniti efikasnijom – čak i ako se to traži da bi se približili Uniji. Osjećaju se udobno u nefunkcionalnoj državi čiji im zakoni i ustav garantuju moć pokroviteljstva i neprekidne tokove finansija iz javnih i polujavnih preduzeća bez ikakve odgovornosti.

Možda će potpisana opredijeljenost i deblokiranje SAA biti prekretnica za Bosnu pošto traži da se priključi EU. Možda će proces od koga se sada očekuje da krene razviti neodoljiv momentum. Ja sam skeptičan: sjećam se nadanja međunarodnih zvaničnika (kao i nekih bosanskih zvaničnika koji očajno žele napredak) u zaletu 2008. da će se potpisivanje SAA pokazati kao takva tačka. Nije bila. Ali zbog Bosne, nadam se da je moja analiza pogrešna a moj skepticizam neutemeljen.

EU officials take exception with this analysis. The quo for the EU’s quid, they say, is the “irrevocable commitment” to the functionality of government institutions, economic and social reform, and the rule of law agreed by the leaders of Bosnia’s political parties and adopted by the country’s parliament in February. Subsequent to such reforms, the declaration says, the government institutions would devote “special attention” to Sejdić-Finci but not to the broader constitutional change required to make the country actually fit for membership. Nothing in the declaration is measurable, and nothing has a deadline affixed to it.

In an indication of how committed Bosnia’s political leaders are to reform, even this weak declaration took months of back-and-forth. (The declaration officially came from the three-member presidency but some of the wording hints at foreign authorship, at least in part. An enterprising spirit threw in a reference to “reconciliation” as one of the items on the laundry list.) The new deal is supposed to unlock various measures and to give a boost to the ‘Compact for Growth’, yet another EU scheme – initially conceived as a stop-gap in the absence of a proper plan – that is supposed to stimulate economic recovery in the country. Instead of constitutional reform, Bosnians will in the best case get some economic reform. This reform even if implemented properly, will soon run up against the paralysis of government created by the straitjacket of the current constitutional order.

There is a case to be made for policy innovation: the old policy is bankrupt, while a proper strategic take on Bosnia and the Balkans appears beyond the EU’s reach. But this case is not being made openly and honestly – because the new approach is not based on an open and honest assessment of why the old approach has failed. In the EU, there is no accountability for policy failure. However, it is true that a U-turn is easier to take with new personnel in place, so the timing of the initiative makes sense.

Perhaps the new initiative is worth trying simply because of the bankruptcy of the previous policy, and the fact that a proper strategic approach to Bosnia appears unattainable. Whatever its merits, and whatever its ultimate effect, policymakers should not fool themselves into thinking that experimenting with conditionality will be without cost. The EU has proven once again that local elites can sit out any demand if they stall long enough. Bosnia’s political leaders have demonstrated in abundance that they are unwilling to agree to anything that would make the central government more effective - even if required in order to move closer to the Union. They feel comfortable in a dysfunctional state whose laws and constitution guarantee them the power of patronage and of a never-ending stream of finance from public and semi-public enterprises without any sort of accountability.

It may be that the written commitment and the unblocking of the SAA will be a turning point for Bosnia as it seeks to join the EU. It may be that the process that is now supposed to get underway will develop irresistible momentum. I’m skeptical: I remember the hopes voiced by international officials (as well as by some Bosnian officials desperate for progress) in the run-up to 2008 that signing the SAA would prove to be just such a point. It wasn’t. But for the sake of Bosnia, I hope that my analysis is wrong and my skepticism misplaced.

Toby Vogel je pisac o međunarodnim pitanjima sa sjedištem u Briselu. U periodu 2007-14. bio je član redakcije European Voice, a prethodno saradnik urednik u Transitions Online u Sarajevu. Radio je za Open Society Institute, International Rescue Committee i United Nations Development Programme u Beču, Njujorku i na Balkanu. On je viši saradnik Democratization Policy Council (Vašington, D.C, i Berlin) a 2003. saradnik Andrew W. Mellon za pitanja sigurnosti i humanitarna pitanja na City University New York.

Toby Vogel is a writer on international affairs based in Brussels. In 2007-14, he was a staff writer with European Voice, and previously an associate editor with Transitions Online based in Sarajevo. He has worked for the Open Society Institute, the International Rescue Committee and the United Nations Development Programme in Vienna, New York, and in the Balkans. He is a senior associate of the Democratization Policy Council (Washington, D.C., and Berlin) and a 2003 Andrew W. Mellon fellow in security and humanitarian affairs at City University New York.

Tekst je prvobitno objavljen na Balkans in Europe Policy Blog, I objavljuje se uz dozvolu autora (16.03.2015).

[prevod: Dijalog BiH2.0]

This article was originally published on the Balkans in Europe Policy Blog and is re-published with the permission from the author (16.03.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)