World Bank Group:

Pokrenuti i voditi firmu 2015

Unaprijediti efikasnost [World Bank Group] Slika ekonomije 2015 – Bosna i Hercegovina Doing Business pojašnjava kako je lako ili teško lokalnom preduzimaču da pokrene i vodi malu ili srednju firmu u skladu sa relevantnim odredbama. Mjeri i prati promjene u odredbama koje se odnose na 11 oblasti u životnom ciklusu poslovanja: pokretanje posla, bavljenje dozvolama za gradnju, uvođenje struje, registracija imovine, dobijanje kredita, zaštita manjih ulagača, plaćanje poreza, prekogranična trgovina, provedba ugovora, rješavanje nesolventnosti i odredba o tržištu rada.

30.03.2015.

World Bank Group:

Doing Business 2015

Going Beyond Efficiency [World Bank Group] Economy Profile 2015 - Bosnia and Herzegovina Doing Business sheds light on how easy or difficult it is for a local entrepreneur to open and run a small to medium-size business when complying with relevant regulations. It measures and tracks changes in regulations affecting 11 areas in the life cycle of a business: starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, resolving insolvency and labor market regulation.

30.03.2015.

U nizu godišnjih izvještaja Doing Business nudi značajan broj pokazatelja o odredbama poslovanja i zaštiti prava imovine što se tokom vremena može porediti u preko 189 ekonomija, od Avganistana do Zimbabvea. Podaci obuhvataju 47 ekonomija u Podsaharskoj Africi, 32 u Latinskoj Americi i Karibima, 25 u Istočnoj Aziji i Pacifiku, 26 u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, 20 na Srednjem istoku i Sjevernoj Africi i 8 u Južnoj Aziji, kao i 31 OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) visoko razvijenih ekonomija. Pokazatelji su korišteni da analiziraju ekonomske ishode i identifikuju šta su reforme uradile, gdje i zašto.

Ova slika ekonomije predstavlja pokazatelje koje Doing Business daje za Bosnu i Hercegovinu. Da bi omogućio korisno poređenje, takođe nudi podatke za druge izabrane ekonomije (komparator ekonomija) za svaki pokazatelj. Podaci u ovom izvještaju su od 1. juna 2014 (osim pokazatelja za plaćanje poreza, koji pokriva period januar-decembar 2013).

Metodoligija Doing Business ima ograničenja. Druge oblasti važne za poslovanje – kao što je blizina ekonomije velikim tržištima, kvalitet infrastrukturnih usluga (osim onih vezanih za prekograničnu trgovinu i dobijanje struje), obezbjeđenje imovine od krađe i pljačke, transparentnost nabavke u vladi, makroekonomski uslovi ili osnovna snaga institucija - Doing Business nije direktno proučio. Pokazatelji se odnose na specifičnu vrstu poslovanja, uglavnom lokalnu kompaniju sa ograničenom odgovornošću koja djeluje u najvećem poslovnom gradu. Pošto su standardne pretpostavke korištene za data kolekciju, poređenja i reperi su validni u svim ekonomijama. Podaci ne samo da naglašavaju omjer prepreka za poslovanje, nego pomažu i da se identifikuje izvor tih prepreka, podržavajući kreatore politike u donošenju regulatorne reforme.

Više informacija je dostupno u cjelovitom izvještaju. Doing Business 2015 predstavlja pokazatelje, analizira njihov odnos sa ekonomskim ishodima i nudi regulatorne reforme u poslovanju.

In a series of annual reports Doing Business presents quantitative indicators on business regulations and the protection of property rights that can be compared across 189 economies, from Afghanistan to Zimbabwe, over time. The data set covers 47 economies in Sub-Saharan Africa, 32 in Latin America and the Caribbean, 25 in East Asia and the Pacific, 26 in Eastern Europe and Central Asia, 20 in the Middle East and North Africa and 8 in South Asia, as well as 31 OECD high-income economies. The indicators are used to analyze economic outcomes and identify what reforms have worked, where and why.

This economy profile presents the Doing Business indicators for Bosnia and Herzegovina. To allow useful comparison, it also provides data for other selected economies (comparator economies) for each indicator. The data in this report are current as of June 1, 2014 (except for the paying taxes indicators, which cover the period January–December 2013).

The Doing Business methodology has limitations. Other areas important to business—such as an economy’s proximity to large markets, the quality of its infrastructure services (other than those related to trading across borders and getting electricity), the security of property from theft and looting, the transparency of government procurement, macroeconomic conditions or the underlying strength of institutions—are not directly studied by Doing Business. The indicators refer to a specific type of business, generally a local limited liability company operating in the largest business city. Because standard assumptions are used in the data collection, comparisons and benchmarks are valid across economies. The data not only highlight the extent of obstacles to doing business; they also help identify the source of those obstacles, supporting policy makers in designing regulatory reform.

More information is available in the full report. Doing Business 2015 presents the indicators, analyzes their relationship with economic outcomes and presents business regulatory reforms.

Podatci, zajedno sa informacijama o narudžbi Doing Business 2015, dostupni su na Doing Business web sajtu: http://www.doingbusiness.org.

The data, along with information on ordering Doing Business 2015, are available on the Doing Business website at http://www.doingbusiness.org.

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)