Johannes Hahn:

Zapadni Balkan: Povezivanje sistema, povezivanje tržišta

Govor komesara Hahna na ministarskom sastanku Zapadnobalkanske šestorke o energiji. "Ministri - Podvukao sam izazove koji leže pred regijom u vezi sa energetskom povezanošću, kao i svoju posvećenost i podršku Evropske komisije za rješavanje ovih izazova. U Energetskoj zajednici imate velikog prijatelja. Bio bih Vam zahvalan ako iznesete svoje stavove o ovim izazovima, kao i sugestije o načinima kako Vam možemo pomoći da ih riješite."

22.07.2015.

Johannes Hahn:

Western Balkans: Connecting Systems, Connecting Markets

Commissioner Hahn’s speech at the Western Balkans 6 Ministerial meeting on Energy. "Ministers - I have underlined the challenges for the region linked to energy connectivity, and my commitment and the support of the European Commission to help tackle them. You also have a great friend in the Energy Community. I would be grateful for your views on these challenges and for suggestions on ways we can help you address them."

22.07.2015.

Dopustite mi da počnem tako što ću se zahvaliti Sekretarijatu Energetske zajednice i njegovom direktoru Janezu Kopaču što su ugostili današnji ministarski sastanak. Energetska zajednica ima vrlo važnu ulogu u pomaganju Vašim zemljama da se pripreme za evropsku perspektivu u energetskom sektoru.

Presretan sam što se ovaj sastanak održava u mom rodnom gradu, jer će Beč igrati bitnu ulogu u Vašim aktivnostima regionalne saradnje u narednim mjesecima.

Veliki dio rada Zapadnobalkanske šestorke na povezanosti se fokusirao na saobraćaj. Danas otvaramo novi dosje o energetskoj povezanosti. To se ne odnosi samo na fizičku povezanost između energetskih sistema, nego i na povezanost između energetskih tržišta.

Ovoj regiji nedostaju fizičke interkonekcije. To je pitanje sigurnosti snabdijevanja. Prošle godine smo izveli vježbu kako bismo provjerili kako bi se zemlje EU i Energetske zajednice nosile sa teškim poremećajem u snabdijevanju gasom. Ovi testovi otpornosti na stres su pokazali da su neki od Vas osjetljivi zbog zavisnosti od jednog dobavljača.

Otkazivanje projekta Južni tok pojačalo je potrebu za razvojem izvora i snabdijevanja gasom. EU može pomoći kod određenih dionica gasne mreže, kao što su prekogranične veze. Takve projekte želimo dovesti do zrele faze i želimo podržati njihovo izvođenje. Prvi po redu prioritet je interkonekcija između Srbije i Bugarske.

O drugim projektima (dovođenje gasa iz Hrvatske u regiju) se raspravlja u kontekstu Povezanosti centralne i jugoistočne Evrope (Central and South-Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC).

Mnogi od Vas će ove sedmice potpisati Memorandum o razumijevanju o tome u Dubrovniku.

Zavisnost od uvoza energije na Zapadnom Balkanu je na nivou od oko 30%. Za neke to predstavlja politički i ekonomski rizik, naročito zbog zavisnosti od određenih dobavljača.

Najbolji način da se poboljša energetska sigurnost, da se smanji energetska zavisnost i osjetljivost na vanjske faktore, jeste da se bolje iskoriste postojeći energetski potencijali.

Jedan način za smanjenje zavisnosti od uvoza je da se poveća proizvodnja obnovljive energije. Vaša regija ima veliki potencijal za obnovljive izvore energije, naročito hidroenergetske izvore.

Ulaganja u obnovljive izvore energije ne uzimaju maha zbog nedovoljnih programa poticaja odnosno ugovora o otkupu energije, kao i zbog složenih postupaka izdavanja dozvola i saglasnosti.

Obnovljiva energija se ne tiče samo velikih hidroelektrana ili vjetroparkova. Ovakva proizvodnja može biti decentralizovana i provoditi se u malim ili srednjim razmjerama. Odmah izvan Beča nalazi se spalionica otpada koja pokazuje potencijal pretvaranja otpada u energiju i nudi alternativu odlaganju otpada na deponijama. Želio bih ispitati da li bi takav pokazni projekat bio izvediv u Vašoj regiji.

Allow me to start by thanking the Energy Community Secretariat, and its Director Janez Kopač for hosting today’s ministerial meeting. The Energy Community has been vital in helping your countries to prepare for your European perspective in the energy sector.

I am delighted that this meeting takes place in my home city, since Vienna is going to play an essential role in your regional co-operation activities over the coming months.

Much of the Western Balkans 6 work on connectivity has focused on transport. Today we are opening a new file on energy connectivity. This not only covers the physical connectivity between energy systems, but also the connectivity between energy markets.

This region is lacking in physical interconnections. This is an issue of security of supply. Last year, we carried out an exercise to see how the EU and the Energy Community countries could cope with a severe disruption in gas supplies. These stress tests highlighted that some of you are vulnerable due to your dependence on one supplier.

The cancellation of the South Stream project reinforces the need to develop sources and supplies of gas. The EU can help for particular sections of the gas network, such as cross-border links. We want to bring such projects to maturity and to support their construction. The most immediate priority is the interconnection between Serbia and Bulgaria.

Other projects (to bringing gas from Croatia into the region) are being discussed in the Central and South-Eastern Europe Gas Connectivity (CESEC) context. Many of you will be signing a Memorandum of Understanding on this in Dubrovnik next week.

In the Western Balkans, the dependency on imported energy is approximately 30%. For some this is a political and economic risk, particularly given the dependency on certain suppliers.

The best way to improve energy security, to reduce energy dependency and external vulnerability is to make better use of existing energy potential.

One way to reduce import dependency is to increase production of renewable energies. Your region has great potential for renewables, particularly hydropower. Investments in renewables are not taking off because of insufficient incentive schemes or power-purchasing agreements, as well as complicated licensing and permitting procedures.

Renewable power is not only about large hydropower plants or wind farms. This production can be decentralised and small or medium scale. Just outside Vienna, is a waste incineration plant that demonstrates the potential of waste-to-power and offers an alternative to dumping waste in landfill sites. I would like to examine whether such a demonstration project would be feasible in your region.

Pored korištenja domaćih izvora energije, nužno je potrebno poboljšati interkonekcije između energetskih sistema.

Za odlučivanje o tome koje projekte treba podržati, služimo se Projektima od interesa za Energetsku zajednicu, koji su već ocijenjeni u smislu njihove regionalne vrijednosti i ekonomske isplativosti. Nadamo se da ćemo na samitu u Beču objaviti uži izbor najvažnijih projekata koje će EU sufinansirati ove godine, kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan.

U taj izbor će ući nekoliko projekata vezanih za električnu energiju. Tim projektima će se razviti kapacitet regije za razmjenu energije na veće udaljenosti i omogućiće Vam se da ostvarite sinergije između proizvodnih kapaciteta i potražnje. Razvojem ovih fizičkih interkonekcija će se pomoći u integraciji kapaciteta za obnovljivu energiju, na čiji razvoj ste se obavezali. Ako, na primjer, Albanija želi da postigne vlastiti cilj da 38% energije koju troši potiče iz obnovljivih izvora do 2020. godine, ili Bosna i Hercegovina 40%, oni trebaju tražiti kupce za viškove preko svojih granica.

Do 130 miliona eura sredstava IPA II će biti na raspolaganju iz programa namijenjenog za više zemalja za 2015. godinu, kao grant za sufinansiranje daljeg razvoja ovih investicionih projekata. U saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama nastojimo osigurati dodatne izvore i postići pravi omjer između grantova i kredita za finansiranje određenog projekta.

Možete računati na našu podršku u izgradnji opravdanih projekata. Međutim, javnih sredstava, uključujući i naša, je malo. Da biste što prije postigli rezultate u najvažnijim investicijama, morate odrediti prioritete i istražiti sve moguće izvore finansiranja, uključujući privatni kapital.

U tom smislu će od najveće važnosti biti Vaši Nacionalni investicioni komiteti. Oni će utvrditi jedinstvene liste projekata sa najrelevantnijim investicionim projektima u zemlji koji će se finansirati na srednjoročnoj osnovi.

Često ukazujem na dobar posao koji je Srbija uradila formiranjem Nacionalnog investicionog komiteta, ali sa zadovoljstvom konstatujem da i većina Vas to isto sada radi.

Fizičke veze između energetskih sistema jesu važne, ali morate isto tako dodati vrijednost ulaganjima. O povezanosti možemo razmišljati u smislu “hardvera”, kao što su dalekovodi ili gasovodi. Međutim, kao i kod računara, tom hardveru treba softver da bi uspješno radio.

Što su bolje prateće mjere, to je lakše maksimalno iskoristiti potencijal hardvera, te na najbolji mogući način iskoristiti ulaganja kojima mi dajemo podršku. U kontekstu energetskog sektora to znači raditi po pravilima kompatibilnim sa pravilima EU, uz nezavisne i jake regulatorne organe. Na primjer, EU ne bi mogla podržati gasovod ako ne dopustite pristup trećim stranama.

Kroz Energetsku zajednicu ste se zakonski obavezali na primjenu pravila EU. Predlažem da identifikujemo one elemente gdje trebamo uložiti poseban trud.

Znam da su neke od ovih mjera osjetljive, kao što su otvaranje tržišta i pristup trećih strana infrastrukturi. Mi u EU već imamo to iskustvo i možete računati na našu podršku, kao i na neprocjenjivu pomoć naših domaćina.

Ali, ja bih želio otići i korak dalje i razviti inicijativu za regionalno energetsko tržište.

Imamo jedinstvenu priliku da ulaganja fokusiramo na prioritetne projekte, a svi mi imamo dužnost da osiguramo da se tim projektima upravlja na najbolji mogući način. To znači planiranje energetskih sistema na regionalni način, a ne na nacionalni način. To će smanjiti zavisnost od vanjskih dobavljača energije. To je isto tako i način da se podijeli rizik ulaganja.

Za nekoliko minuta će Sekretarijat Energetske zajednice detaljnije objasniti ovu inicijativu. Od Sekretarijata ćemo tražiti da pomogne u implementaciji ove inicijative, ali smo isto tako spremni da damo finansijsku pomoć da bi se ona pokrenula s mjesta.

Ovim mjerama će se pomoći u integrisanju kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije u sistem. One će pomoći i u uklanjanju neopravdane državne pomoći.

Energija je bila zastupljena pri samom rođenju EU, kada su napravljena pravila za objedinjavanje industrije uglja, čelika i nuklearne energije. To je bio moćan alat za pomirenje u Evropi. Zajednički rad na energetskim sistemima može odigrati sličnu ulogu u jugoistočnoj Evropi, kao praktični primjer regionalne saradnje i pomirenja.

On top of using indigenous energy sources, there is a vital need to improve the interconnection between energy systems.

To decide which projects to support, we are using the Energy Community’s Projects of Energy Community Interest, which have already been assessed in terms of their regional value and economic viability. At the summit in Vienna, we hope to announce a shortlist of the most vital projects that the EU will co-finance this year, through the Western Balkans Investment Framework.

There will be several electricity projects in this list. They will develop the region’s capacity to exchange power over longer distances and will allow you to develop synergies between generation capacity and demand. Developing these physical interconnections will help integrate the renewable energy capacities that you are committed to develop. If, say, Albania is to meet its own target that 38% of the energy it consumes should be from renewable sources by 2020 or Bosnia and Herzegovina with 40%, they need to look for buyers of surpluses outside their borders.

Up to 130million euro in IPA II funds will be available from the 2015 multi-country programme as grant co-financing to move these investments project forward. We are working with the international financial institutions to bring in additional sources and to create the right blending between grants and loans to fund a particular project.

You can count on our support to build well-justified projects. But public funds, including ours, are scarce. To deliver on the most important investments sooner rather than later, you must set priorities and explore all possible sources of funding including private capital.

For this, your National Investment Committees will be crucial. They will establish single project pipelines with the most relevant investment projects to be financed in the country over the medium term.

I often point to the good work that Serbia has done in establishing such a National Investment Committee, but I am pleased to see that most of you are now doing this as well.

Whilst the physical connections between energy systems are important, you need to add value to investments. We can think about connectivity in terms of “hardware” such as power transmission lines or gas pipes. But, like a computer, the hardware needs software to operate effectively.

The better the accompanying measures the easier it is for the hardware to maximise its potential, as well as using the investments that we support in the best possible way. In the energy sector, this means operating under EU-compatible rules with independent and strong regulatory authorities. For example, the EU could not support a gas pipeline if you do not allow third party access.

Through the Energy Community, you have legally committed to apply EU rules. I propose that we identify the elements of those rules where we need to make a particular effort.

I know that some of these measures, such as market opening and third party access to infrastructures are sensitive. We have that experience in the EU and you can count on our support, as well as the invaluable help of our hosts.

But I would like to go further than this to develop a regional power market initiative.

We have a unique opportunity to focus investment on priority projects, and we all have a duty to ensure that these are operated in the best way possible. This means planning energy systems in a regional, rather than national fashion. It will reduce your dependency on external energy suppliers. It is also a way of splitting the risks of an investment.

In a few minutes, the Energy Community Secretariat will explain this initiative in more detail. We will be asking the Secretariat to help with the initiative’s implementation, but we are also prepared to provide financial assistance to get this off the ground.

These measures will help integrate renewable energy generation capacity into the system. They will also help remove unjustified state aids.

Energy was at the birth of the EU, which developed rules to pool coal, steel and nuclear power. This was a powerful tool for reconciliation for Europe. Working together on energy systems can play a similar role in South-Eastern Europe as an example of regional co-operation and reconciliation at work.

Na samitu u Beču u avgustu ćemo predočiti spisak prioriteta za ulaganje u energiju i u osnovnu regionalnu transportnu mrežu. Na spisku će se naći zreli projekti koji su već uključeni u Investicioni okvir za Zapadni Balkan i koji će doprinijeti agendi za povezanost.

Ovaj spisak energetskih projekata nije iznenađenje za Vas, jer se radi o Projektima od interesa za Energetsku zajednicu.

Kao što sam već napomenuo, spremni smo uložiti oko 130 miliona godišnje da pomognemo u implementaciji ovih projekata. Takođe ćemo sarađivati s Vama kako bismo nove projekte doveli do zrele faze u narednim aktivnostima.

Ja sam u potpunosti posvećen ovom procesu. Znam da ste mu i Vi posvećeni i tražim od Vas da se fokusirate na osnovne investicione prioritete i da uspostavite vjerodostojan mehanizam za planiranje i finansiranje. To isto tako znači i da trebate osigurati da u budžetu imate prostora za uzimanje potrebnih kredita za pravovremenu implementaciju svih projekata.

A ja ću s Vama raditi na implementaciji reformi kompatibilnih sa EU kako bi se osiguralo najbolje regulatorno okruženje za upravljanje ovim projektima. To će pokazati vašu političku zrelost na domaćem terenu uoči samita u Berlinu.

S druge strane, isto tako želim i da se obavežete na preduzimanje mjera neophodnih za stvaranje regionalnog energetskog tržišta. To će osigurati stvarnu dodanu vrijednost svim ulaganjima u energetski sektor i privući će ulaganja iz privatnog sektora.

Ministri,

Podvukao sam izazove koji leže pred regijom u vezi sa energetskom povezanošću, kao i svoju posvećenost i podršku Evropske komisije za rješavanje ovih izazova. U Energetskoj zajednici imate velikog prijatelja. Bio bih Vam zahvalan ako iznesete svoje stavove o ovim izazovima, kao i sugestije o načinima kako Vam možemo pomoći da ih riješite.

In August, at the Vienna Summit we will present a list of investment priorities on energy and on the regional transport core network. The list will comprise mature projects already included in the framework of the Western Balkans Investment Framework and which will contribute to the connectivity agenda.

The list of energy projects is not a surprise for you, as they are already Projects of Energy Community Interest.

As I have already mentioned, we are willing to invest around 130 million per year to help implement these projects. We will also be working with you to bring new projects to maturity in the next exercises.

I am fully committed to this process. I know that you are committed too and I ask you to focus on the core investment priorities and establish a credible planning and funding mechanism. This will also means nsuring that you have room in your budget to take up the necessary loan financing to implement all the projects on time.

And I will work with you on implementing EU-compatible reforms in order to ensure the best regulatory environment to operate these projects. This will demonstrate your domestic political maturity ahead of the Berlin summit.

But I also want you to commit to the measures necessary to create a regional power market. This will provide real added value to all the investments in the energy sector and attract the private sector to invest.

Commissioner for European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations

Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore za proširenje

Tekst je prvobitno objavljen na portalu EU delegacije u BiH (02.07.2015).

This article was originally published on the EU Delegation to BiH portal (02.07.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)