OHR - EU in BiH - USA:

REFERENDUM - Reakcije

Pitanja koja se odnose na državne pravosudne institucije potpadaju pod ustavne nadležnosti države i ne spadaju u ustavne nadležnosti entiteta, dok su status i ovlasti visokog predstavnika pitanja koja proističu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir i međunarodnog prava, te ni oni ne spadaju u okvir nadležnosti RS. Narodna skupština RS (NSRS) ne može usvajati pravne akte o tim pitanjima, putem referenduma ili na bilo koji drugi način. Najavljeni referendum predstavlja direktno kršenje Aneksa 4 i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Osim toga, ustavni okvir RS i Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS predviđaju da NSRS može provesti referendum samo o pitanjima koja spadaju u njene nadležnosti.

16.07.2015.

OHR - EU in BiH - USA:

REFERENDUM - Reactions

Matters of state judicial institutions fall within the constitutional responsibilities of the state and do not fall under the constitutional responsibilities of the Entities, while the status and powers of the High Representative are matters arising under the GFAP and international law and similarly do not fall within the purview of the RS. The RSNA cannot adopt legal acts on these matters, by referendum or otherwise. The announced referendum represents a direct challenge to Annex 4 and Annex 10 of the GFAP. In addition, the RS constitutional framework and the RS Law on Referendum and Citizens’ Initiative envisage that the RS National Assembly (RSNA) may announce referenda only on issues falling within its competence.

16.07.2015.

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (OHR - PIC)

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) nedvosmisleno izjavljuju da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj o ovlastima visokog predstavnika i pravosuđu BiH predstavljao fundamentalno kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Pitanja koja se odnose na državne pravosudne institucije potpadaju pod ustavne nadležnosti države i ne spadaju u ustavne nadležnosti entiteta, dok su status i ovlasti visokog predstavnika pitanja koja proističu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir i međunarodnog prava, te ni oni ne spadaju u okvir nadležnosti RS. Narodna skupština RS (NSRS) ne može usvajati pravne akte o tim pitanjima, putem referenduma ili na bilo koji drugi način. Najavljeni referendum predstavlja direktno kršenje Aneksa 4 i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Osim toga, ustavni okvir RS i Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS predviđaju da NSRS može provesti referendum samo o pitanjima koja spadaju u njene nadležnosti.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a podsjećaju sve organe u Bosni i Hercegovini da se njihove obaveze iz Općeg okvirnog sporazuma za mir odnose na Sporazum u cjelini i na sve njegove anekse, te da organi ne mogu primjenjivati odredbe selektivno.

Entitetske vlasti bi se trebale fokusirati na ispunjavanje preuzetih obaveza prema građanima i međunarodnoj zajednici u vezi sa reformskom agendom, umjesto što pokušavaju odvratiti pažnju građana koristeći referendum o pitanju koje ne spada u nadležnosti institucija RS. U tom kontekstu, vlasti se trebaju koncentrirati na rješavanje stvarnih socio-ekonomskih problema sa kojima se obični ljudi, posebno mladi, svakodnevno suočavaju.

Postoje pravni načini za rješavanje problema u pravosudnom sistemu na državnom nivou. Prava adresa za takve inicijative su nadležne institucije na državnom nivou.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a ponovo iskazuju svoju punu podršku visokom predstavniku i podsjećaju vlasti RS na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse, i odluke visokog predstavnika.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a ističu da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir.

* Ruska Federacija ne može se pridružiti ovoj izjavi.


Izvor: OHR - Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (14.07.2015)

Statement by the Ambassadors of the Steering Board of the Peace Implementation Council (OHR - PIC)

Ambassadors of the Peace Implementation Council (PIC) Steering Board unequivocally declare that the announced referendum in Republika Srpska (RS) on the authorities of the High Representative and the BiH judiciary would represent a fundamental violation of the General Framework Agreement for Peace (GFAP).

Matters of state judicial institutions fall within the constitutional responsibilities of the state and do not fall under the constitutional responsibilities of the Entities, while the status and powers of the High Representative are matters arising under the GFAP and international law and similarly do not fall within the purview of the RS. The RSNA cannot adopt legal acts on these matters, by referendum or otherwise. The announced referendum represents a direct challenge to Annex 4 and Annex 10 of the GFAP. In addition, the RS constitutional framework and the RS Law on Referendum and Citizens’ Initiative envisage that the RS National Assembly (RSNA) may announce referenda only on issues falling within its competence.

Ambassadors of the PIC remind all authorities in Bosnia and Herzegovina (BiH) that their obligations under the GFAP apply to the entirety of the said Agreement and all its Annexes, and that the authorities cannot selectively apply its provisions.

Entity authorities should focus on delivering the commitments they have made to citizens and the international community on a reform agenda, rather than seeking to distract citizens with a referendum on an issue where the RS authorities do not have responsibility. In this context, they should concentrate on solving real socioeconomic problems which ordinary people, especially the young, face on a daily basis.

Legal avenues do exist to address problems within the State-level judicial system. The proper avenue for such initiatives is through the competent state-level institutions.

The Ambassadors of the PIC Steering Board reiterate their full support for the High Representative and remind the RS authorities of their obligation to comply fully with the GFAP, all its annexes, and decisions of the High Representative.

The Ambassadors of the PIC Steering Board underline that the International Community retains the necessary instruments to uphold the GFAP.

* The Russian Federation is unable to join this statement.


Source: OHR - The Steering Board of the Peace Implementation Council (14.07.2015)

Zajednička izjava o planiranom referendumu u Republici Srpskoj (EU - UK - GER - FRA - ITA - USA)

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, zajedno sa ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack, britanskim ambasadorom Edwardom Fergusonom, francuskom ambasadoricom Claire Bodonyi, otpravnikom poslova Ambasade Njemačke Adrianom Pollmannom i predstavnikom italijanskog ambasadora otputovali su juče u Banjaluku kako bi istakli zabrinutost koju dijele u vezi sa predloženim referendumom o pravosudnim institucijama na državnom nivou.

Priznajemo i slažemo se da postoje značajni problemi u vezi sa sudskim i tužilačkim sistemom u BiH na svim nivoima, uključujući i državni nivo. Međutim, Strukturirani dijalog o pravosuđu postigao je neke značajne rezultate u pogledu procesuiranja ratnih zločina i u utiranju puta apelacionom sudu na državnom nivou. Nova državna strategija za reformu sektora pravosuđa u BiH, koja nudi okvir za pravne reforme, u procesu je izrade i usklađivanja između svih nivoa vlasti. Želimo raditi zajedno, u partnerskom duhu s vlastima u RS i u drugim dijelovima zemlje, kako bi smo osnažili pravosuđe u cijeloj BiH, garantovali njegovu nezavisnost i nepristranost te poboljšali njegov rad i efikasnost u cilju vraćanja povjerenja javnosti u pravosudne institutcije.

Istovremeno, pravosudne institucije na državnom nivou od ključnog su značaja za suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine. Duboko smo zabrinuti da bi predloženi referendum mogao predstavljati neustavan pokušaj ne da se reformišu, nego da se potkopaju i oslabe, i time bi predstavljao direktnu prijetnju suverenitetu i sigurnosti zemlje u cjelini. To ne može biti tolerisano. Posljednje što Bosni i Hercegovini treba jeste nepotrebno sukobljavanje koje bi oslabilo, a ne podržalo, naše partnerstvo i reforme za koje se slažemo da su neophodne.

Iz perspektive Evropske unije, planirani referendum također bi ozbiljno naštetio putu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji time što bi doveo u sumnju sposobnost BiH da usvoji obavezujuće pravne sporazume koji bi se poštivali u cijeloj zemlji. Evropska unija je pokušala usmjeriti fokus političkih lidera na stvarne socijalne i ekonomske probleme s kojima se građani ove zemlje svakodnevno suočavaju. Osim stabiliziranja ekonomije i otvaranja novih radnih mjesta, naročito za mlade, program reformi podrazumijeva i mjere za jačanje vladavine prava i rješavanje problema korupcije. Jedan referendum, bez istinske legalne vrijednosti, o nečemu što dovodi u pitanje ustavne principe BiH, bio bi kontraproduktivan za rješavanje tih hitnih pitanja i značio bi traćenje novca koji bi se mogao iskoristiti za rješavanje stvarnih ekonomskih i socijalnih potreba građana Republike Srpske.

Pitanja u vezi sa pravosudnim sistemom jesu stvarna i važna. Zabrinutost u tom pogledu dijele kako obični građani tako i političari. Nestrpljivo iščekujemo konstruktivan rad s vlastima RS, i drugima, kako bi se riješili pomenuti problemi te, stoga, pozivamo na odgovornost, dijalog i saradnju.

Izvor: Delegacija EU-a u BiH (14.07.2015)

Joint Statement on the planned Referendum in the Republika Srpska (EU - UK - GER - FRA - ITA - USA)

The Head of the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina/EU Special Representative Ambassador Lars-Gunnar Wigemark, joined by U.S. Ambassador Maureen Cormack, British Ambassador Edward Ferguson, French Ambassador Claire Bodonyi, German Charge d’Affaires Adrian Pollmann and a representative of the Italian Ambassador travelled to Banja Luka yesterday to emphasize their shared concerns about the proposed referendum on the State-level judicial institutions.

We recognise and agree that there are significant problems with the court and prosecutorial system in BiH at all levels, including at the State level. But the Structured Dialogue on Justice has achieved some important results in the processing of war crimes and in paving the way for an Appellate Court at state level. A new national strategy for reform of the justice sector in BIH offering a framework for legal reforms has been prepared and harmonised between all levels of government. We want to work together in a spirit of partnership with the authorities in the RS, and in other parts of the country, to strengthen the judiciary throughout BiH, to guarantee its independence and impartiality, and to improve its performance and efficiency in order to restore public faith in its institutions.

At the same time, the State level judicial institutions are critical to the sovereignty and stability of Bosnia and Herzegovina. We are deeply concerned that the proposed referendum would represent an unconstitutional attempt not to reform but to undermine and weaken those authorities, and would thus pose a direct threat to the sovereignty and security of the country as a whole. This cannot be tolerated. The last thing that Bosnia and Herzegovina needs is an unnecessary confrontation which would undermine rather than support our partnership, and the reforms which we agree are needed.

From the perspective of the European Union, the planned referendum would also seriously harm this country’s EU accession path by casting doubt over the ability of BiH to adopt binding legal agreements which will be respected throughout the country. The EU has tried to shift the focus of political leaders onto the real social and economic problems which people in this country face on a daily basis. As well as stabilising the economy and creating new jobs, particularly for young people, the reform agenda includes measures to strengthen the rule of law and to tackle corruption. A referendum, with no legal value, on a question which challenges the principles of the BiH constitution would run counter to addressing these pressing issues, and would be a waste of money that could be used to address the real economic and social needs of the RS people.

Concerns about the justice system are real and important. They are shared by ordinary people, as well as politicians. We are impatient to work constructively with the RS authorities, and with others, to address these problems, and we therefore ask for responsibility, dialogue and cooperation.

Source: Delegation of the EU to BiH (14.07.2015)

Izjava povodom glasanja Narodne Skupštine Republike Srpske o referendumu o Državnom pravosuđu (Ambasada SAD-a u BiH)

Ambasada SAD alarmirana je pravcem u kojem planirani referendum vodi Republiku Srpsku kao entitet, kao i prijetnjama koje on predstavlja za sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH. Mi smo protiv ovog referenduma i bilo kojih priprema za njega jer predstavljaju kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i jer se plašimo posljedica koje će imati za građane u Republici Srpskoj i u cijeloj BiH. Angažovali smo relevantne odjele i agencije Vlade SAD da bi se odlučilo o primjerenoj reakciji prema onima koji su odgovorni za ovu političku provokaciju. Blisko sarađujemo sa Misijom EU i OHR u vezi sa poduzimanjem narednih koraka.

Ohrabreni smo činjenicom da se u RS vodi legitimna debata o korijenima ovog političkog manevra kao i motivima koji stoje iza njega. Ovaj otvoreni diskurs o raskolu između korumpiranih snaga koje vode proces odlučivanja u RS i onoga što je istinski u najboljem interesu njenih građana indikator je energičnog i transparentnog demokratskog sistema koji može i treba da postoji u BiH.

Iz ovog referenduma ne može proizaći ništa dobro. Budućnost ove zemlje i svih njenih građana je u kontinuiranom procesu integracija u EU. Ovaj cilj je sasvim ostvariv i mi želimo da radimo sa građanima Republike Srpske na stvarnom poboljšanju kvaliteta njihovog života. Sada je na rukovodstvu ovog entiteta da se opredijeli ili za napredak ili za političku i ekonomsku izolaciju.

Izvor: Ambasada SAD-a u BiH (15.07.2015)

Statement on the RSNA Vote to hold a referendum on the State Judiciary (USA Embassy in BiH)

The United States Embassy is alarmed at the direction in which this planned referendum is taking the Republika Srpska as an entity, and the threat it poses to the security, stability, and prosperity of Bosnia and Herzegovina. We oppose this referendum and any preparation for it as as a violation of the Dayton Peace Accords, and because we fear the repercussions it will have for the people in the RS and for BiH as a whole. We are engaging relevant U.S. government departments and agencies to determine an appropriate response to those responsible for creating this political provocation. We are in close coordination with the EU Mission and OHR on next steps.

We are encouraged to see legitimate debate emerge within the RS on the roots of this political maneuver and the motivations that underlie it. This honest discourse on the disconnect between the corrupt forces driving decision-making in the RS and what is truly in the best interest of its people is indicative of the vibrant, transparent democracy BiH could and should be.

Nothing good can come of this referendum. The future of this country and all of its citizens lies with continued integration with the European Union. That objective is clearly attainable, and we want to work with the people of the RS to improve their quality of life by making it a reality. It is now up to the entity’s leadership to choose between progress, or political and economic isolation.

Source: USA Embassy in BiH (15.07.2015)

OHR - Upravni odbor Vijeća za provedbu mira Delegacija EU-a u BiH (EU - UK - GER - FRA - ITA - USA) Ambasada SAD-a u BiH

OHR - The Steering Board of the Peace Implementation Council Delegation of the EU to BiH (EU - UK - GER - FRA - ITA - USA) USA Embassy in BiH

Izvor: OHR - Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (14.07.2015) -http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=49156&lang=bs

Izvor: Delegacija EU-a u BiH (14.07.2015) - http://europa.ba/?p=35320

Izvor: Ambasada SAD-a u BiH (15.07.2015) - http://bosnian.sarajevo.usembassy.gov/saopstenje_20150715.html

Source: OHR - The Steering Board of the Peace Implementation Council (14.07.2015) - http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=49157

Source: Delegation of the EU to BiH (14.07.2015) - http://europa.ba/?p=35318

Source: USA Embassy in BiH (15.07.2015) -http://sarajevo.usembassy.gov//press_20150715.html

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)