BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Godine 1995, kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, Bosna i Hercegovina je bila u vrhu međunarodne agende. Otad je međunarodna zajednica uložila ogroman politički i finansijski kapital da bi se osigurao mir i pomogao socio-ekonomski oporavak u BiH.

Prošlo je dvadeset godina i izgleda da je BiH uhvaćena u začarani krug koji se sastoji od političara koji nisu voljni za kompromis; političkog sistema koji legalizuje takvo ponašanje; uveliko neefikasne i krajnje skupe vladajuće administracije; a možda ono što najviše brine, stanovništva uveliko lišenog moći da bitno utiče na politički proces. Od 2005, ova savršena oluja neefikasne države, privilegovane birokratije, institucionalizovanih podjela, slabe ekonomije, obespravljenih građana i eksperimentisanja međunarodne zajednice pogoršala je polarizaciju Bosne.

Pogrešno je da je status quo BiH prihvaćen kao ‘nova normalnost’ – i dovoljno stabilan. Posebno što agende sadašnje strane politike nastoje da daju prioritet makro politici, oko bitnih mikro dilema gradnje države i konsolidacije mira u zemljama koje su postale stara vijest. Kao rezultat, BiH je izgubila svoju važnost na međunarodnoj agendi – ona više nije bila prioritet. Iako je bilo prijetećih naznaka koje su se skupljale na horizontu, ukazujući na dolazeće oluje.

2014. je bila kritična godina za Bosnu i Hercegovinu na dva fronta: po prvi put od kraja rata, građani su javno iskazali svoje nezadovoljstvo sa političko-ekonomskom elitom; i zemlja je pretrpjela poplave epskih razmjera koje su dodatno opteretile već krhku ekonomiju i osiromašile stanovništvo. S obzirom na pogoršanje regionalnog i globalnog okruženja, shvaćeno je da sadašnja BiH kriza ima destabilizujući potencijal koji je mnogo veći i širi nego ikad prije.

Kao odgovor, za vrijeme posjete u januaru 2015, njemački i britanski ministri vanjskih poslova izdali su snažno saopštenje, upozoravajući bosansku elitu da je nova EU inicijativa ‘posljednja šansa’ za Bosnu i da prozor mogućnosti možda neće biti zauvijek otvoren. Ono što je EU stavila na sto je dobra i ‘neponovljiva ponuda’.

Sada kad je BiH opet na međunarodnoj agendi moramo da upitamo: Ko je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini?

U najosnovnijim terminima, moglo bi se reći da 71 + različitih međunarodnih entiteta (zemlje i organizacije) igraju različite uloge u oblikovanju BiH vlasti i socio-ekonomskih pitanja kroz njihovo učešće u:

- Vijeće za implementaciju mira (PIC);
- Upravni odbor PIC-a;
- Odbor direktora; i/ili
- Vijeće sigurnosti UN


Sljedeće sekcije će mapirati ‘Zašto – Kad – Ko – Kako – Gdje’ međunarodne zajednice u BiH.
Back in 1995, when the Dayton Peace Accords were signed, Bosnia-Herzegovina was at the top of the international agenda. Since then, the international community has invested immense political and financial capital in order to secure peace and foster socio-economic recovery in BiH.

Fast-forward twenty years, and BiH seems trapped in a vicious circle consisting of politicians unwilling to compromise; a political system legitimizing such behavior; a highly inefficient and extremely costly government administration; and, perhaps most worrying, a population largely deprived of the power to substantially influence the political process. Since 2005, this perfect storm of ineffective state, privileged bureaucracy, institutionalized divisions, weak economy, disempowered citizens and experimental international community have exacerbated Bosnia’s polarization.

Mistakenly, BiH’s status quo was accepted as the ‘new normal’ - a sufficiently peaceful. In particular, as current foreign policy agendas tend to prioritise macro geopolitics, over nitty-gritty micro dilemmas of state-building and peace consolidation in countries that have become old news. As a result, BiH was losing its prominence on the international agenda – it was no longer a priority. Even though, there were ominous signs gathering on the horizon, indicating storms that may come.

2014 was a critical year for Bosnia-Herzegovina on two fronts: for the first time since the end of the war, citizens publicly voiced their discontent with the political-economic elite; and the country has suffered epic floods which put additional strain on the already fragile economy and impoverished population. Given the worsening regional and global environment, it was recognised that ongoing BiH crisis has a destabilizing potential that is much greater and wider than ever before.

In response, during their January 2015 visit, the German and British foreign ministers issued a strong statement, warning Bosnian elites that the new EU initiative was Bosnia’s “last chance” and that the window of opportunity may not be open forever. What the EU has put on the table is a good and “unrepeatable offer”.

Now that BiH is back on the International Agenda, we have to ask: Who is the International Community in Bosnia-Herzegovina?

In the most basic terms, one could say that 71+ different international entities (countries and organisations) play different roles in shaping of BiH governance and socio-economic affairs through their participation in the:

- Peace Implementation Council [PIC];
- Steering Board of the PIC;
- Board of Principals; and/or
- UN Security Council


The following sections will map-out the ‘Why – When - Who – How – Where’ of the international community in BiH.

SAD – EU bilateralni sastanak

Medjunarodna agenda

USA – EU bilateral meeting

International Agenda

21.01.2015 (Washington, DC)
John Kerry – Secretary of State, USA
Federica Mogherini – EU High Representative
Izvor/Source: www.state.gov/secretary/remarks/2015/01/236180.htm

NOVA EU INICIJATIVA KA BiH

“Neponovljiva ponuda”

NEW EU INITIATIVE FOR BiH

“Unrepeatable Offer”

Zaustaviti osmogodišnji silazni trend Bosne i pojačati momentum zemlje prema Evropi je glavni cilj prijedloga o Bosni, njemačkog ministra vanjskih poslova Frank-Waltera Steinmeiera i britanskog državnog sekretara Philipa Hammonda u svjetlu narodnih protesta, ekonomskog pada i izbora koji su uveliko vratili na vlast etnički bazirane stranke.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini posjetila je BiH 23.02.2015. u okviru šireg potsticaja za prihvatanje zajedničke deklaracije u kojoj se bosanski lideri zalažu za stalnu podršku za proces pristupa EU. U intervjuu za banjalučke Nezavisne novine, Mogherini je naglasila da je EU još uvijek duboko zainteresovana za napredak Bosne.

„Sama činjenica da posjećujem Bosnu i Hercegovinu drugi put u samo tri mjeseca jasno pokazuje koliko je vaša zemlja važna za EU i mene lično.“
Halting Bosnia’s eight-year downward trend and boosting the country’s momentum towards Europe is the main goal of German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier and British Foreign Secretary Philip Hammond’s proposal for Bosnia, in the wake of popular protests, economic downturn and elections that largely returned ethnic-based parties to power.

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini visited BiH on 23.02.2015 as part of the wider push for the adoption of a joint declaration in which Bosnian leaders would pledge their continued support for the EU accession process. In an interview with Banja Luka daily Nezavisne Novine, Mogherini stressed that the EU was still deeply interested in Bosnia’s progress.

“Very fact that I am visiting Bosnia and Herzegovina for the second time in only three months clearly shows how much your country is important to the EU and to me personally.”

MANDAT MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U BiH

Zašto - Kada - Ko - Kako - Gdje

INTERNATIONAL COMMUNITY MANDATE IN BiH

Why - When - Who - How - Where

Temelji

Dejtonski mirovni sporazum

21.11.1995:   Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini

Foundations

The Dayton Peace Accords

21.11.1995:   The General Framework Agreement for Peace in BiH
…a ovo su multi-perspektive iz 2014 godišnjice:
…and these are the multi-perspectives from the 2014 anniversary:
Nakon uspješnog zaključenja Daytonskog mirovnog sporazuma u novembru 1995. godine, u Londonu je 08/09.12.1995. održana Konferencija o implementaciji mira čiji je cilj bio mobilizirati međunarodnu podršku za provođenje Sporazuma. Sastanak je rezultirao uspostavljanjem Vijeća za implementaciju mira (PIC).
Following the successful negotiation of the Dayton Peace Agreement in November 1995, a Peace Implementation Conference was held in London on 08/09.12.1995, to mobilise international support for the Agreement. The meeting resulted in the establishment of the Peace Implementation Council (PIC).

Ured visokog
predstavnika (OHR)

je vodeća organizacija za civilni aspekt implementacije mira u BiH. Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je potpisan 1995. godine, visoki predstavnik je u ime međunarodne zajednice zadužen da nadgleda implementaciju civilnih aspekata Mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik također ima zadatak da koordinira aktivnosti međunarodnih civilnih organizacija i agencija
koje djeluju u zemlji.

Dodatne informacije:
http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/default.asp?content_id=38613

The Office of the High Representative (OHR)

is the lead civilian peace implementation agency in Bosnia and Herzegovina. The 1995 Dayton Peace Agreement designated the High Representative to oversee the implementation of the civilian aspects of the Peace Agreement on behalf of the International Community.
He is also tasked with co-ordinating the activities of the civilian organisations and agencies operating in
Bosnia and Herzegovina.

More information:
http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/default.asp?content_id=38612

Vijeće za implemetaciju mira [PIC]

PIC se sastoji od 55 zemalja i organizacija koje na različite načine pružaju podršku mirovnom procesu – obezbjeđujući finansijska sredstva, dajući trupe u sastav EUFOR-a, ili direktno provodeći operacije u Bosni i Hercegovini. U PIC-u je također uključen jedan broj promatrača koji se mijenja. Nakon Londonske konferencije, PIC se na ministarskom nivou sastao još pet puta da bi razmotrio postignuti napredak i definirao ciljeve implementacije mira za predstojeći period: u junu 1996. u Firenci; u decembru 1996. ponovo u Londonu; u decembru 1997. u Bonu; te u decembru 1998. u Madridu i u maju 2000. u Briselu.

The Peace Implementation
Council [PIC]

The PIC comprises 55 countries and agencies that support the peace process in many different ways – by assisting financially, providing troops for EUFOR, or directly running operations in Bosnia and Herzegovina. There is also a fluctuating number of observers. Since the London Conference, the PIC has come together at the ministerial level another five times to review progress and define the goals of peace implementation for the coming period: in June 1996 in Florence; in December 1996 for a second time in London; in December 1997 in Bonn; in December 1998 in Madrid, and in May 2000 in Brussels.


Članovi i učesnici PIC-a

PIC Members and ParticipantsDosadašnji promatrači PIC-a

PIC Observes up to date


Trenutni članovi / Current members

(1)Albanija / Albania; (2) Austrija / Austria; (3) Belgija / Belgium; (4) Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija / Former Yugoslav Republic of Macedonia; (5) Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina; (6) Bugarska / Bulgaria; (7) Češka Republika / Czech Republic; (8) Danska / Denmark; (9) Egipat / Egypt; (10) Federalna Republika Jugoslavija (sada države Srbija i Crna Gora) / Federal Republic of Yugoslavia (now the republics of Serbia and Montenegro); (11) Finska / Finland; (12) Francuska / France; (13) Grčka / Greece; (14) Holandija / Netherlands; (15) Hrvatska / Croatia; (16) Irska / Ireland; (17) Italija / Italy; (18) Japan; (19) Jordan; (20) Kanada / Canada; (21) Luksemburg / Luxembourg; (22) Madžarska / Hungary; (23) Malezija / Malaysia; (24) Maroko Morocco; (25) Njemačka / Germany; (26) Norveška / Norway; (27) Oman; (28) Pakistan; (29) Poljska / Poland; (30) Portugal; (31) Rumunija / Romania; (32) Ruska Federacija / Russian Federation; (33) Saudijska Arabija / Saudi Arabia; (34) Sjedinjene Američke Države / United States of America; (35) Slovačka Republika / Slovak Republic; (36) Slovenija / Slovenia; (37) Španija / Spain; (38) Švajcarska / Switzerland; (39) Švedska / Sweden; (40) Turska / Turkey; (41) Ukrajina / Ukraine; (42) Velika Britanija / United Kingdom;(43) Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); (44) Evropska komisija / European Commission; (45)Međunarodni komitet Crvenog križa (ICRC) / International Committee of the Red Cross (ICRC); (46) Međunarodni monetarni fond (IMF) / International Monetary Fund (IMF); (47) Međunarodni tribunal za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije (ICTY) / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY); (48) Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) / Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE); (49) Sjevernoatlantski savez (NATO) / North Atlantic Treaty Organisation (NATO); (50) Svjetska banka / World Bank; (51) Ujedinjene nacije (UN) / United Nations (UN); (52) Vijeće Evrope / Council of Europe; (53) Visoki komesar UN-a za izbjeglice (UNHCR) / UN High Commissioner for Refugees (UNHCR); (54) Visoki komesar UN-a za ljudska prava (UNHCHR) / UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR); (55) Visoki predstavnik (OHR) / High Representative (OHR).

Bivši članovi / Previous members

Kina / China (povukla se u maju 2000. / resigned in May 2000); Arbitražno vijeće za Brčko (rasformirano 1999. nakon objavljivanja konačne odluke o statusu Brčkog) / Brcko Arbitration Panel (dissolved in 1999 after the Final Award was issued); Prelazna uprava UN-a u istočnoj Slavoniji (UNTAES; ukinuta u januaru 1998.) / UN Transitional Administration of Eastern Slavonia (UNTAES; disbanded in January 1998).

Dosadašnji promatrači / Observes up to date

(1)Australija / Australia; (2) Estonija / Estonia; (3) Island / Iceland; (4) Južna Afrika / South Africa; (5) Latvija / Latvia; (6) Lihtenštajn / Liechtenstein; (7) Litvanija / Lithuania; (8) Novi Zeland / New Zealand; (9) Sveta Stolica / Holy See; (10) Centralna banka Bosne i Hercegovine / Central Bank of Bosnia and Herzegovina; (11) Evropska investicijska banka (EIB) / European Investment Bank (EIB); (12) Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) / International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC); (13) Međunarodna organizacija za migracije (IOM) / International Organisation for Migration (IOM); (14) Međunarodni medijator za Bosnu i Hercegovinu / International Mediator for Bosnia and Herzegovina; (15) Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini / Human Rights Ombudsperson in Bosnia and Herzegovina; (16) Specijalni koordinator Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu / Special Co-ordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe


Upravni odbor PIC-a

Londonska konferencija o implementaciji mira je također dovela do uspostavljanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koji, pod predsjedavanjem visokog predstavnika, funkcionira kao izvršni organ PIC-a. Upravni odbor visokom predstavniku daje političke smjernice. U Sarajevu, visoki predstavnik predsjedava redovnim sastancima ambasadora zemalja i organizacija članica Upravnog odbora u BiH. Pored toga, Upravni odbor se na nivou političkih direktora sastaje dva puta godišnje.

The Steering Board of the PIC

The London Peace Implementation Conference also established the Steering Board of the PIC to work under the chairmanship of the High Representative as the executive arm of the PIC. The Steering Board provides the High Representative with political guidance. In Sarajevo, the High Representative chairs regular meetings of the Ambassadors to BiH of the Steering Board members. In addition, the Steering Board meets at the level of political directors twice a year.

Odbor šefova vodećih međunarodnih agencija

Nakon intenzivne studije, koju je proveo Ured visokog predstavnika na zahtjev Vijeća za provedbu mira, struktura za koordinaciju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je “restrukturirana” u 2002. godini u cilju eliminiranja preklapanja aktivnosti i odgovornosti, te povećanja efikasnosti rada. U sklopu ovog procesa uspostavljen je Odbor šefova vodećih međunarodnih agencija pod predsjedavanjem visokog predstavnika, kao glavno tijelo za koordinaciju aktivnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Odbor se sastaje jednom sedmično u Sarajevu.

The Board of Principals

Following an extensive study carried out by the Office of the High Representative at the request of the Peace Implementation Council the co-ordinating structure of the International Community in Bosnia and Herzegovina was “streamlined” in 2002 to eliminate overlapping effort and responsibilities and increase effectiveness. As part of this process a Board of Principals was established, under the chairmanship of the High Representative, to serve as the main co-ordinating body for International Community activity in BiH. The Board of Principals meets once a week in Sarajevo.

MATRICA

MATRIX

Pitanje: ‘Ko je međunarodna zajednica u BiH?’
nema jednostavan odgovor.

Postoji 71+međunarodnih entiteta, i stranih zemalja i međunarodnih organizacija, koji imaju neku ulogu u oblikovanju BiH vlasti, sigurnosti i socio-ekonomskih pitanja. Preko 50 zemalja sa pet kontinenata i 20+međunarodnih organizacija su dio ove široke mreže. Neki entiteti su istaknutiji a neki manje u njihovim aktivnostima i finansijskim doprinosima. Dok su neke najmoćnije zemlje i dalje duboko uključene na svakom nivou BiH pitanja (n.pr. SAD, EU, Rusija ...) neke su odlučile da se povuku iz aktivnog učešća (n.pr. Kina se povukla iz PIC-a 2000.). Takođe vidimo da zemlje kao što su Kanada, Danska i Albanija više ne vide potrebu da imaju ambasade u BiH, ali su i dalje dio PIC-a. Dok su novi učesnici u BiH, kao Brazil i Katar koji imaju ambasade u Sarajevu, isključeni iz procesa.

Na globalnom nivou izgleda da BiH koristi činjenicu da od petnaest članica Vijeća sigurnosi UN, 10 zemalja (5 stalnih i 5 rotirajućih članica) imaju neku ulogu u BiH. Ovo je dosta važno pošto OHR mora da izvještava UNSC o napretku BiH a da članovi Vijeća moraju svake godine da produžavaju mandat mirovnih snaga EUFOR-a. S jedne strane, sam broj različitih entiteta naglašava kompleksnosti u postizanju međunarodnog konsenzusa i jednoglasnosti. S druge strane, mediji u BiH postavljaju pitanja zašto neke zemlje i dalje moraju imati glas u pitanjima BiH iako čak više nisu diplomatski i/ili vojno prisutni u Bosni i Hercegovini (trenutno je 10 takvih entiteta).

Kad je tako, odlučili smo da materijalizujemo Matrix tabelu u cilju preispitivanja međunarodnih entiteta sa diplomatskom akreditacijom, rezidencijalnim statusom i učešćem članstva na četiri ključna nivoa međunarodne vlasti BiH. Neki modeli pokazuju da je možda vrijeme da se povede dijalog o načinu na koji međunarodna zajednica i dalje djeluje u BiH.

The question: ‘Who is the International Community in BiH?’ does not necessarily have
a simple answer.

There are 71+ International Entities, both foreign countries and international organisations that play some role in shaping of BiH governance, security and socio-economic affairs. Over 50 countries from five continents and 20+ international organisations are part of this vast network. Some entities are more prominent and some less so in their activities and financial contributions. While some of the most powerful nations remain deeply involved at every level of BiH affairs (e.g. USA, EU, Russia…), some have decided to withdraw from active participation (e.g. China resigned from PIC in 2000). We also see that countries like Canada, Denmark and Albania no longer see the need to maintain an embassy in BiH, yet they continue to be part of PIC. Whilst new entrants to BiH like Brazil and Qatar, who have embassies in Sarajevo are excluded from that process.

On the global scale of things, BiH seem to benefit from the fact that out of fifteen members of the UN Security Council, 10 countries (5 permanent and 5 rotating members) have some role in BiH. This is rather important, as OHR has to report to the UNSC on BiH progress, and EUFOR’s peacekeeping mandate has to be extended each year by the council members. On the one hand, the sheer number of different entities highlights complexities in achieving international consensus and speaking with ‘one-voice’. On the other hand, BiH media was posing questions as to why certain countries continue to have a say in BiH affairs even though they no longer have diplomatic and/or military presence in Bosnia-Herzegovina (currently there are 10 such entities).

As such, we have decided to materialise a Matrix table with the objective to cross-reference international entities with their diplomatic accreditation, residency status, and membership-participation across four key levels of the BiH international governance. Some patterns suggest that is perhaps time to have a dialogue about the way international community continues to operate in BiH.


Međunarodna zajednica u BiH

International Community in BiH

Članovi i učesnici PIC-a

PIC Members-Participants

Izvor/Source:
OHR - Ministarstvo vanjskih poslova BiH
/ BiH Ministry of Foreign Affairs - UN (2015)

Dejtonski ustav i njegova važnost za proces integracije u Evropsku uniju: osnovna informacija

Šta Dejtonski ustav (Aneks IV GMS) kaže o nadležnostima institucija države u vezi spoljnih poslova i međunarodnih obaveza, i ulozi entiteta u vezi ovog prvog? Ovo je važno pitanje jer se direktno odnosi na povezanost i obaveze, i sadašnje i buduće, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ovdje su relevantni članovi i klauzule.

Član III: Nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta


1. Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

Sljedeća pitanja su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine:
(a) Vanjska politika.
(b) Vanjskotrgovinska politika.
(c) Carinska politika.
(d) Monetarna politika, kao što je predviđeno članom VII.
(e) Finansiranje institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.
(f) Politika i regulisanje pitanja imigracije, izbjeglica i azila.
(g) Provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom.

2. Nadležnosti entiteta

(b) Svaki entitet će pružiti svu potrebnu pomoć vladi Bosne i Hercegovine kako bi joj se omogućilo da ispoštuje međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, s tim da će finansijske obaveze u koje je ušao jedan entitet bez saglasnosti drugog, a prije izbora Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ostati obaveza tog entiteta osim ukoliko je ta obaveza neophodna za nastavak članstva Bosne i Hercegovine u nekoj međunarodnoj organizaciji.

3. Pravni poredak i nadležnosti institucija

(b) Entiteti i sve njihove administrativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava…..

5. Dodatne nadležnosti

(a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnosti u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5-8 Opšteg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.

Član V: Predsjedništvo


3. Ovlaštenja - Predsjedništvo je nadležno za:

(a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.
(c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član.
(d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz saglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.

4. Vijeće ministara

Predsjedništvo će imenovati predsjedavajućeg Vijeća ministara koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma. Predsjedavajući će imenovati ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine i druge ministre po potrebi, a koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma.

5. Dodatne nadležnosti

(a) Predsjedavajući i ministri zajedno sačinjavaju Vijeće ministara i odgovorni su za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine u oblastima kako je naznačeno u stavovima 1, 4 i 5 člana III, o čemu podnose izvještaj Parlamentarnoj skupštini (uključujući, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o rashodima Bosne i Hercegovine).

The Dayton Constitution and Its Relevance for the EU integration process: Basic Information

What does the Dayton Constitution (Annex IV of the GPA) say about the competencies of the State Institutions relating to foreign relations and international obligations, and the role of the entities with respect to the former? This is an important question because it bears directly on the relationship and obligations, both present and future, between Bosnia and Herzegovina and the European Union. Here are the relevant Articles and Clauses.

Article III: Responsibilities of and Relations Between The Institutions of Bosnia and Herzegovina And the Entities


1. Responsibilities of the Institutions of Bosnia and Herzegovina. The following matters are the responsibility of the institutions of Bosnia and Herzegovina:


(a) Foreign policy.
(b) Foreign trade policy.
(c) Customs policy.
(d) Monetary policy as provided in Article VII.
(e) Finances of the institutions and for the international obligations of Bosnia and Herzegovina.
(f) Immigration, refugee, and asylum policy and regulation.
(g) International and inter-Entity criminal law enforcement, including relations with Interpol.

2. Responsibilities of the Entities

(b) Each Entity shall provide all necessary assistance to the government of Bosnia and Herzegovina in order to enable it to honor the international obligations of Bosnia and Herzegovina, provided that financial obligations incurred by one Entity without the consent of the other prior to the election of the Parliamentary Assembly and Presidency of Bosnia and Herzegovina shall be the responsibility of that Entity, except insofar as the obligation is necessary for continuing the membership of Bosnia and Herzegovina in an international organization.

3. Law and Responsibilities of the Entities and the Institutions

(b) The Entities and any subdivisions thereof shall comply fully with this Constitution…

5. Additional Responsibilities.

(a) Bosnia and Herzegovina shall assume responsibility for such other matters as are agreed by the Entities;…or are necessary to preserve the sovereignty, territorial integrity, political independence, and international personality of Bosnia and Herzegovina, in accordance with the division of responsibilities between the institutions of Bosnia and Herzegovina. Additional institutions may be established as necessary to carry out such responsibilities.

Article V: Presidency


3. Powers - The Presidency shall have responsibility for:

(a) Conducting the foreign policy of Bosnia and Herzegovina.
(c) Representing Bosnia and Herzegovina in international and European organizations and institutions and seeking membership in such organizations and institutions of which Bosnia and Herzegovina is not a member.
(d) Negotiating, denouncing, and, with the consent of the Parliamentary Assembly, ratifying treaties of Bosnia and Herzegovina.

4. Council of Ministers

The Presidency shall nominate the Chair of the Council of Ministers, who shall take office upon the approval of the House of Representatives. The Chair shall nominate a Foreign Minister, a Minister for Foreign Trade, and other Ministers as may be appropriate, who shall take office upon the approval of the House of Representatives.

(a)Together the Chair and the Ministers shall constitute the Council of Ministers, with responsibility for carrying out the policies and decisions of Bosnia and Herzegovina in the fields referred to in Article III(1), (4), and (5) and reporting to the Parliamentary Assembly…
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)