BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

UVOD

Predsjedavajući Rohbrabacher, ranking member Meeks, članovi Podkomiteta, zahvaljujem vam se na pozivu da danas pred vama govorim o onome šta smo postigli na zapadnom Balkanu tokom 20 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma i izazovima koji su danas pred nama.

Dozvolite mi da izrazim duboku zahvalnost Kongresu i Podkomitetu za vaše zanimanje za zapadni Balkan, gdje se Sjedinjene Države zalažu da ispune našu zajedničku viziju o Evropi koja je cjelovita, slobodna i u miru. Vaš angažman sa visokim zvaničnicima za Balkan, putovanja u region i stranačko članstvo šalju snažan signal Sjedinjenim Državama da ostanu opredijeljene za budućnost regiona.

Danas je ta vizija pod većom prijetnjom nego ikad od kraja hladnog rata. Ruska agresija u Ukrajini i vladavina terora ISIL-a u Siriji i Iraku doveli su geostratešku važnost zapadnog Balkana u žižu interesa. U ovom novom geopolitičkom kontekstu, naš rad sa balkanskim saveznicima i partnerima da stvorimo prostor za slobodnu trgovinu, slobodna tržišta i slobode građana je važniji nego ikad – bilo da podržava pravo da se iskaže vlastiti suvereni izbor za euro-atlantsku budućnost; presiječe protok stranih ratnika u Siriju i Irak čija je namjera da siju teror u Sjedinjenim Državama i Evropi; podupire centralnu ulogu regiona za buduću energetsku sigurnost Evrope; ili iskorijeni rak korupcije koji izjeda život, demokratiju i sigurnost.

Poziv za članstvo u EU i NATO – uz angažman i pomoć SAD – je transformativna politička i ekonomska snaga za zapadni Balkan. Napredak se dešava; Albanija i Hrvatska su se pridružile u NATO 2009; Hrvatska je 2013. postala 28. članica EU; Crna Gora napreduje prema pregovorima za pristupanje EU i ove godine je u “fokusiranim i intenziviranim razgovorima” da se kvalifikuje za članstvo u NATO; nedavni izbori u Albaniji bili su najbolja demokratska tranzicija u istoriji te zemlje; Srbija i Kosovo značajno koračaju prema normalizaciji; i napokon je i Bosna i Hercegovina ispregovarala svoj Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u EU.

Od 1990. vlada SAD je obezbijedila preko 7 milijardi dolara da podrži te napore kroz demokratske reforme, fokus na vladavinu prava i napore protiv korupcije; da pomogne tranziciju ka tržišnoj ekonomiji; unaprijedi post-konfliktno pomirenje; i podrži provedbu zakona u borbi protiv organizovanog kriminala. Ali i dalje ostaju značajni izazovi. Euro-atlantske aspiracije mnogih zemalja na zapadnom Balkanu još su neostvarene i prijete napretku koji smo napravili u 20 godina od Dejtona.

Imajući ovo u vidu volio bih da moje svjedočenje danas usmjerim na četiri ključne oblasti. Prvo, izložiću dosadašnje stanje u sedam zemalja regiona. Drugo, govoriću o kompleksnom uticaju koji kobni ruski uticaj ima na region. Treće, preispitaću našu saradnju u naporima protiv ISIL-a, posebno kako radimo zajedno da efikasno istražimo i gonimo strane ratnike teroriste (FTF). Na kraju, daću pregled ekonomskog zdravlja u regionu.

Imajući ovo u vidu volio bih da moje svjedočenje danas usmjerim na četiri ključne oblasti.
  • Prvo, izložiću dosadašnje stanje u sedam zemalja regiona.
  • Drugo, govoriću o kompleksnom uticaju koji kobni ruski uticaj ima na region.
  • Treće, preispitaću našu saradnju u naporima protiv ISIL-a, posebno kako radimo zajedno da efikasno istražimo i gonimo strane ratnike teroriste (FTF).
  • Na kraju, daću pregled ekonomskog zdravlja u regionu.
Svjedočenje
Hoyt Yee Zamjenik pomoćnika sekretara, Biro za evropska i evroazijska pitanja
Izjava pred Komitetom za vanjska pitanja, Podkomitetu o Evropi
Washington, DC - 29.04.2015

INTRODUCTION

Chairman Rohrabacher, Ranking Member Meeks, Members of the Subcommittee, thank you for inviting me to appear before you today to discuss what we have achieved in the western Balkans in the 20 years since the Dayton Accords and the challenges before us today.

Let me express my deep gratitude to Congress and this Subcommittee for your interest in the western Balkans, where the United States is investing to complete our shared vision of a Europe that is whole, free, and at peace. Your engagement with senior Balkan officials, trips to the region and Caucus memberships have sent a powerful signal that the United States remains committed to the region’s future.

Today that vision is more under threat than any time since the end of the Cold War. Russia’s aggression in Ukraine and ISIL’s reign of terror in Syria and Iraq have drawn the geostrategic importance of the western Balkans into high relief. In this new geopolitical context, our work with Balkans Allies and partners to create a space for free trade, free markets and free peoples is more important than ever – whether it’s supporting the right to chart their own sovereign choice for a Euro-Atlantic future; cutting off the flow of foreign fighters to Syria and Iraq intent on sowing terror in the United States and Europe; shoring up the region’s central role in Europe’s energy security future; or rooting out the cancer of corruption eating away at livelihoods, democracies and security.

The appeal of EU and NATO membership—aided by U.S. engagement and assistance— has been a transformative political and economic force for the western Balkans. Progress is happening; Albania and Croatia joined the NATO in 2009; Croatia became the 28th EU member in 2013; Montenegro is making steady progress on EU accession negotiations and is in “Focused and Intensified Talks” this year to qualify for NATO membership; Albania’s recent elections were the best democratic transition in that country’s history; Serbia and Kosovo are making landmark progress toward normalization; and, lastly, Bosnia and Herzegovina has negotiated its EU Stabilization and Association Agreement.

Since 1990, the U.S. Government has provided over $7 billion to support these efforts through democratic reforms, focus on rule of law and counter-corruption efforts; aid the transition to market economies; advance post-conflict reconciliation; and support law enforcement in the fight against organized crime. But significant challenges remain. The Euro-Atlantic aspirations of many Western Balkan countries are still unfulfilled and threaten the progress that we’ve made in the 20 years since Dayton.

With this in mind, I would like to focus my testimony today on four key areas.
  • First, I will provide a status update on the region’s seven countries.
  • Second, I will talk about the complex impact that Russian malign influence is having on the region.
  • Third, I will explore our cooperation on counter-ISIL efforts, particularly how we are working together to effectively investigate and prosecute foreign terrorist fighters (FTF).
  • Finally, I will examine the region’s economic health.
Testimony
Hoyt Yee
Deputy Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs
Statement Before the House Foreign Affairs Committee, Subcommittee on Europe
Washington, DC - April 29, 2015
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)