BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

SRBIJA

Srbija nastavlja da poboljšava odnose sa susjedima, gradi jače partnerstvo sa EU i Sjedinjenim Državama i sarađuje sa međunarodnom zajednicom na transnacionalnim prijetnjama.

U januaru, Srbija je preuzela predsjedavanje u Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), a vođstvo Srbije je pokazalo snažno opredjeljenje da podrži temeljne principe organizacije. Na primjer, Srbija je potakla političku diskusiju o krizi unutar OSCE-a i iskoristila sve alatke institucija i misija OSCE-a da podrži mirno rješenje konflikta. Nedavno je Srbija bila uspješna u produženju mandata specijalne monitoring misije u Ukrajini do marta 2016. Očekujemo da će Srbija, u ovoj četrdesetoj godišnjici helsinškog Finalnog akta, nastaviti da djeluje transparentno i pravično, vodeći sve zemlje učesnice prema visokim standardima OSCE-a. Svjedočenje ministra vanjskih poslova Dačića ovdje, pred Helsinškom komisijom u februaru 2015, je još jedan znak spremnosti Srbije za dijalog i transparentnost.

Nastavljamo da podržavamo aspiracije Srbije za pridruživanje u EU i pohvaljujemo napredak Srbije prema ovom cilju. Pozdravljamo ohrabrenje i pomoć EU u podršci reformama koje Srbija mora poduzeti da bi se uskladila sa standardima EU.

Srbija je od 2006. članica Partnerstva za mir NATO-a (PFP). Zadovoljni smo da je poslije skoro četiri godine pregovora Srbija u januaru ispunila svoj prvi Individualni akcioni plan za partnerstvo (IPAP) sa NATO, koji definiše skrojen set programa za srbijansko-NATO saradnju i otvara novo poglavlje u političkim odnosima Srbije u sklopu EU i UN u Africi i Bliskom istoku, kao i aktivno učešće Srbije u multinacionalnoj koaliciji protiv ISIL-a.

Srbijanski lideri su nas uvjerili da nastoje ojačati regionalnu stabilnost i ostvariti konstruktivne odnose sa svim njihovim susjedima. Nekoliko nedavnih događaja su naglasili opredjeljenje Srbije u ovom pogledu, uključujući i doček albanskog premijera Rame u Beogradu, u novembru 2014, što je prva posjeta na ovom niovu u 68 godina; posjetu srbijanskog premijera Vučića Sarajevu, u aprilu 2014, na prvom putovanju van zemlje u funkciji premijera, a u februaru njegovo prisustvo na inauguraciji nove hrvatske predsjednice. Možda najviše ohrabruje opredjeljenje Srbije za briselski dijalog s Kosovom pod okriljem EU što je rezultiralo znatnijom normalizacijom odnosa i konkretnim dogovorima koji povećavaju regionalno razumijevanje i stabilnost.

Ipak, i dalje ima primjera kad Srbija odbija učešće u regionalnim događajima u kojima Kosovo učestvuje kao Republika Kosovo. Izrazili smo naš stav da ova politika isključenja ometa dijalog i regionalnu saradnju i doprinosi negativnoj slici regiona, uključujući i potencijalne poslovne investitore. Ipak, nedavno smo vidjeli i obećavajuće korake. Danas i sutra, ustvari, Srbija će u Beogradu biti domaćin konferencije regionalnih ministara unutrašnjih poslova – uključujući i onog sa Kosova – o borbi protiv prijetnje stranih ratnika terorista. Pozdravljamo i ovaj inkluzivni pristup.

SERBIA

Serbia continues to improve relations with neighbors, build a stronger partnership with the EU and United States, and cooperate in the international community on transnational threats.

In January, Serbia assumed the Chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), and Serbia’s leadership thus far has shown a strong commitment to supporting the organization’s founding principles. For example, Serbia has encouraged political discussion of the crisis within the OSCE and used the full toolbox of OSCE institutions and missions to support a peaceful resolution to the conflict. Recently, Serbia was successful in gaining an extension of the mandate of the Special Monitoring Mission in Ukraine until March 2016. We expect Serbia will continue as a transparent and judicious Chair, holding all participating States to the OSCE’s high standards, in this fortieth anniversary year of the Helsinki Final Act. Foreign Minister Dacic’s testimony here, before the Helsinki Commission in February 2015, is another indication of Serbia’s readiness for dialogue and transparency.

We continue to support Serbia’s aspirations to join the EU and commend Serbia’s progress towards this goal. We welcome EU encouragement and assistance in support of reforms Serbia must take to bring itself in line with EU standards.

Serbia has been a NATO Partnership for Peace (PfP) member since 2006. We were pleased that after nearly four years of negotiations, Serbia completed in January its first-ever Individual Partnership Action Plan (IPAP) with NATO, which outlines a tailored set of programs for Serbian-NATO collaboration and opens a new chapter in Serbia’s political relations with the Alliance. In addition, we applaud Serbia’s increasing participation in global peacekeeping operations with the EU and UN in Africa and the Middle East, as well as Serbia’s active participation in the multinational coalition against ISIL.

Serbian leaders have assured us they seek to strengthen regional stability and have constructive relations with all their neighbors. Several recent events have highlighted Serbia’s commitment in this regard, including Belgrade’s hosting of Albanian PM Rama in November 2014, the first visit at that level in 68 years, Serbian Prime Minister Vucic making his first trip abroad as Prime Minister in April 2014 to Sarajevo, and his participation in the February inauguration of the new Croatian president. Perhaps most encouraging, Serbia’s commitment to the EU-led Brussels Dialogue with Kosovo has resulted in more normalized relations and concrete agreements that have increased regional security and understanding.

However, there also continue to be instances when Serbia refuses to participate in regional events in which Kosovo participates as the Republic of Kosovo. We have expressed our view that this policy of exclusion hinders dialogue and regional cooperation, and contributes to a negative image of the region, including to potential business investors. That said, we have seen promising steps recently. Today and tomorrow, in fact, Serbia is hosting a conference in Belgrade for regional Ministers of Interior – including from Kosovo – on combating the threat posed by foreign terrorist fighters. We welcome this inclusive approach.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)