DIALOGUE BIH2.0 DIJALOG

O nama

About Us

Skoro dvije decenije od potpisa Daytonskog sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, postoji potreba da se fokusiramo na izazove i mogućnosti s kojim se suočava Bosna i Hercegovina, te da izvještavamo, promišljamo i procjenjujemo šta je učinjeno ili nije da bi se oni razriješili.

Dialogue – BiH2.0 - Dijalog je posvećen uspostavi liberalne i pluralističke demokratije u Bosni i Hercegovini kroz promociju i podršku političke odgovornosti, snažne i efikasne vlasti na svim nivoima i vladavinu zakona.

Dijalog BiH2.0 će omogućiti nezavisnu, kredibilnu, relevantnu i pravovremenu informaciju i političku analizu s namjerom da se potaknu lideri i institucije na svim nivoima da pokažu više razumijevanja, odgovornosti, efikasnosti, pravičnosti, nepristranosti, te da budu servis u službi javnosti kojoj služe.

Dijalog BiH2.0 je nezavisna platforma na kojoj građani Bosne i Hercegovine, oni koji donose odluke, nevladine organizacije, mediji, poslovni svijet i međunarodna zajednica mogu saznavati, razmišljati i nalaziti rješenja za izazove s kojima se zemlja suočava.

Dijalog BiH2.0 je posvećen otvorenom pristupu politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.


Dijalog BiH2.0 će se fokusirati na pet područja koja odražavaju suštinu izazova i mogućnosti s kojima se suočava Bosna i Hercegovina:

- Politika
- Ekonomija
- Obrazovanje
- Energetika
- EU/NATO

Svake sedmice Dijalog BiH2.0 će prikupljati i ponuditi relevantne informacije o svakom od ovih područja koje dolaze iz medijskih izvora, društvenih mreža, institucija vlasti, nevladinih organizacija, onih koji odlučuju o politici, međunarodne zajednice i pojedinaca, uključujući i analitičke tekstove tamo gdje je to potrebno.

Osim toga, Dijalog BiH2.0 će mapirati, vizualizirati i kontekstualizirati trendove i njihov razvoj onako kako se očitavaju, u različitim formatima: infografika, specijalni izvještaji, intervjui itd.

I na kraju, kako se Dijalog BiH2.0 rasprostire tako će promovisati Civic-Tech principe kombinujući moć tehnologije sa građanskim aktivnostima da bi se ojačala demokracija na svim nivoima društva. A to znači uvođenje niza alata, direktorija i aplikacija koji će povezati korisnike sa njihovom vladom, ojačati političku odgovornost i transparentnost, a javne institucije učiniti efikasnijim.

Dijalog BiH2.0 je zajednički projekat Univerziteta Tufts (SAD) i Fama metodologije (BiH). Fond za projekat omogućio je GPD Charitable Trust (www.gpdcharitabletrust.org).

TIM:

R.Bruce Hitchner [glavni urednik]

R. Bruce Hitchner je profesor na katedri klasičnih studija i međunarodnih odnosa i direktor programa studija za mir i pravdu na Tufts University. On je takođe i predsjedavajući upravnog odbora The Dayton Peace Accords Project.

Miran Norderland [izvršni i konceptualni urednik]

Miran Norderland je direktor R2.1 – Resilience for the 21th century i doktorski kandidat na London School of Economics. Njegovo istraživanje je fokusirano na otvorenom pristupu politici, informacijama i djelovanju vlade i uticaja moderne tehnologije.

Na radu Dijalog BiH2.0 surađuje istraživačko/kreativno/programerski tim iz Bosne i Hercegovine.

E: info@dialoguebih.net

Almost two decades after the signing of the Dayton Agreement ending the war, there remains a need to focus on the challenges and opportunities facing Bosnia-Herzegovina, and to report, reflect, and assess what is being done or not being done to resolve them.

Dialogue - BiH2.0 – Dijalog is dedicated to helping consolidate liberal and pluralist democracy in Bosnia-Herzegovina through the promotion and support of political accountability, strong and effective governance at all levels, and the rule of law.

Dialogue BiH2.0 will provide independent, credible, relevant, timely information, and policy analysis designed to catalyze leaders and institutions at all levels to be more responsive, accountable, efficient, just, equitable, and service-oriented to the public they serve.

Dialogue BiH2.0 is an independent platform where the people of Bosnia-Herzegovina, decision makers, NGOs, the media, businesses, and the international community can go to learn, to think about and to find solutions to the challenges facing the country.

Dialogue BiH2.0 is committed to Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

Dialogue BiH 2.0 will focus on five areas which reflect the core challenges and opportunities facing Bosnia- Herzegovina:

- Politics
- Economy
- Education
- Energy
- EU/NATO

Each week Dialogue BiH2.0 will aggregate and curate relevant information on each of these areas gathered from news sources, social media, governments, NGOs, policy makers, the international community, and individuals, along with analysis where appropriate.

In addition, Dialogue BiH2.0 will map-out, visualize, and contextualize trends and developments as they emerge in various formats including infographics, special reports, and interviews.

And lastly, as Dialogue BiH2.0 expands it will promote Civic-Tech principles by combining the power of technology with civic activities to strengthen democracy at all levels of society. This means introducing a range of tools, directories, and applications for the purpose of connecting users with their government, improve political accountability and transparency, and make public institutions more effective.

Dialogue BiH2.0 is a collaborative project between Tufts University (USA) and FAMA Methodology (BiH). Funding for the project was provided by the GPD Charitable Trust (www.gpdcharitabletrust.org).


TIM:

R. Bruce Hitchner [Editor-in-Chief]

R. Bruce Hitchner is Professor of Classics and International Relations and Director of the Peace and Justice Studies Program at Tufts University. He is also Chair of the Dayton Peace Accords Project.

Miran Norderland [Managing & Content Editor]

Miran Norderland is Director of R2.1 – Resilience for the 21st century, and Doctoral Candidate at the London School of Economics. His research is focused on Open Government / Policy and Disruptive Technology. Dialogue

BiH2.0 operations are supported by a team of freelance associates in Bosnia-Herzegovina.

E: info@dialoguebih.net

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)