DIALOGUE BIH2.0 DIJALOG

Uslovi korištenja

Terms of Service

Tematske multimedijalne vijesti/najnovije informacije, dokumenti, materijali društvenih mreža i kalendar događaja izabrani su iz mnoštva javnih (otvorenih) izvora koji su dostupni svakom ko ima pristup Internetu. Dialogue – BiH2.0 – Dijalogprikuplja relevantne informacije iz novinskih izvora, društvenih medija, internet portala, vlada, nevladinih organizacija, kreatora politike, međunarodne zajednice i pojedinaca. Mi ne vršimo uredničku kontrolu sadržaja treće strane i ne možemo jamčiti tačnost njihovih podataka. Izbor i prezentacija ovih informacija ne podrazumijeva povezanost između Dialogue - BiH2.0 - Dijalog i neke druge organizacije/pojedinca spomenutih u ovim materijalima. Odgovornost za informacije i stavove iznesene u sadržaju treće strane isključivo snose njihovi autori/izdavači i ne odražavaju mišljenje Dialogue – BiH2.0 – Dijalog, urednika Dijaloga, savjetodavnog odbora, Tufts Univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Vaš pristup ili korištenje sadržaja treće strane ili komunikacija je u potpunosti po vašem izboru a određen je njihovim uvjetima, kojih se morate pridržavati. Ne prihvatamo odgovornost u vezi takvog pristupa, korištenja, komunikacije i prenosa.

Dialogue – BiH2.0 – Dijalog podržava korištenje, objavljivanje i redistribuciju multimedijalnog sadržaja koji je objavljen na ovom portalu/web stranici. Takođe podržavamo stavljanje sadržaja Dialogue – BiH2.0 – Dijalog na web stranice, mailing liste, blogove, news grupe, data baze i kroz kanale društvenih medija na redovnoj osnovi. Samo vas molimo da zadržite integritet originalnog sadržaja i da ga na odgovarajući način prenesete – uvijek navodeći naš naziv [Dialogue – BiH2.0 – Dijalog] i gdje je moguće, navedete i našu web stranicu [www.dialoguebih.net], email [info@dialoguebih.net] i/ili društvene medije na kojim se pojavljujemo [www.dialoguebih.net/index.php/site/contact].

Ne smiju se koristiti naši zaštitni znaci, uslužne oznake, nazivi ili logo na način koji bi mogao dovesti u zabunu oko Dialogue – BiH2.0 – Dijalog, ili servisa ili proizvoda na koje se odnose. Ne smiju se ukloniti, zatamniti ili promijeniti copyright, zaštitni znak ili druge napomene vlasničkih prava našeg portala Dialogue – BiH2.0 – Dijalog ili njegovog sadržaja. Strogo se zabranjuje prodaja ili izmjena našeg multimedijalnog sadržaja.

Thematic multi-media news/updates, documents, social media feeds and calendar entries have been selected from a variety of public (open) sources that are accessible to anyone who has access to the Internet. Dialogue - BiH2.0 - Dijalog aggregates relevant information from news sources, social media, Internet portals, governments, NGOs, policy makers, the international community, and individuals. We do not exercise editorial control over the third-party content and cannot guarantee their factual accuracy.Selection and presentation of this information does not imply an association between Dialogue BiH2.0 and any organization/individual mentioned in these updates. Responsibility for the information and views set out in third-party content lies entirely with their authors/publishers, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.

Your access or use of Third Party Materials or communications is entirely at your accord and is governed by their applicable terms and conditions, which you must comply with. We accept no responsibility in relation to such access, use, communication and transactions.

Dialogue - BiH2.0 – Dijalog welcomes the re-use, republication, and redistribution of multi-media content that is published on this portal/website. We also welcome the reposting of Dialogue BiH2.0 - Dijalog content to websites, mailing lists, blogs, newsgroups, databases and on social media channels on a regular basis. We ask only that you retain the integrity of the original content and reference it appropriately – always stating our name [Dialogue – BiH2.0 – Dijalog] and where possible acknowledging our website [www.dialoguebih.net], email [info@dialoguebih.net] and/or social media channels [www.dialoguebih.net/index.php/site/contact].

One must not use any of our trademarks, service marks, names or logos in a way that may cause confusion about Dialogue – BiH2.0 – Dijalog, or the services or products they refer to. One must not remove, obscure or alter any copyright, trademark or other proprietary notices included in Dialogue - BiH2.0 – Dijalog or its Content. The sale or alteration of our multi-media content is strictly prohibited.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)