EU

UKRATKO

"Peter Sorensen: KONKRETNA POMOĆ EU TEMELJIT ĆE SE NA STVARNIM POTREBAMA, A NE NA PRETPOSTAVKAMA Mora biti spremnost BH političkih struktura da se odlučnije pozabave novostvorenim problemima te omoguće stvaranje jednog daleko efikasnijeg i funkcionalnijeg državnog sistema koji će štiti sigurnost i biti na usluzi svim građanima."

EU

SUMMARY

"Peter Sorensen: CONCRETE HELP FROM THE EU WILL BE BASED ON ACTUAL NEEDS RATHER THAN ASSUMPTIONS There must be willingness on the part of BiH’s political structures to decisively tackle the recent problems and allow the creation of a far more efficient and effective system that will serve and protect the safety of all its citizens."

Photo © : europa.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   06.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE