EU: PROCJENA POTREBA ZA SANACIJOM

UKRATKO

"PROCJENA POTREBA ZA SANACIJOM, VAŽAN REFERENTNI DOKUMENT U procesu procjene potreba za sanacijom u BiH učestvovat će više od 100 predstavnika institucija Bosne i Hercegovine, FBiH, RS-a i Distrikta Brčko, kao i međunarodni stručnjaci iz EU, organizacija UN i Svjetske banke. Ovo je zajednički rad Ujedinjenih nacija, Svjetske banke i država članica EU, koji će predvoditi vlasti BiH."

EU: RECOVERY NEEDS ASSESSMENT

SUMMARY

"RECOVERY NEEDS ASSESSMENT, AN IMPORTANT REFERENCE DOCUMENT The process of “recovery needs assessment” in Bosnia and Herzegovina will include several representatives of BiH, FBiH, RS and Brčko District, as well as international experts from the EU, UN agencies and the World Bank. This is a joint project of the United Nations, the World Bank and EU member states, led by the BiH authorities."

Photo © :    |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   04.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE