BiH ekonomska dešavanja: MMF perspektiva

Ocjena najnovijih ekonomskih dešavanja i nastavak razgovora o politikama vezanim za osmi pregled u sklopu Stand-by aranžmana (SBA) za Bosnu i Hercegovinu.

12.12.2014.

BiH Economic Developments: IMF Perspective

Assessment of recent economic developments and continuing discussions on policies for the eighth review under Bosnia and Herzegovina’s Stand-By Arrangement (SBA)

12.12.2014.

“Ekonomski oporavak se pokazuje otpornijim na efekte prirodne katastrofe koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu u maju/svibnju, nego što se to ranije mislilo. Industrijska proizvodnja i izvoz ponovo bilježe trend rasta a prihodi od poreza se i dalje oporavljaju. Iako se očekuje da će rast ove godine biti blizu 1 posto, izgledi za to su vrlo neizvjesni, uključujući i zbog ograničenih doznaka donatorskih sredstava namjenjenih za potrebe obnove. Rizici za rast zaposlenosti su i dalje visoki jer su korijeni nezapsolenosti pretežno strukturalne prirode.

„Finansijski sektor je, ukupno gledajući, i dalje dobro kapitaliziran i stabilan i dobro je podnio uticaj prirodne nepogode. Misija pozdravlja brzu reakciju vlasti u rješavanju problema koji su identifikovani u jednoj manjoj banci, uključujući i kroz koordinaciju unutar Stalnog komiteta za finansijsku stabilnost.

“Misija je razgovarala o napretku u provođenju politika koje su dogovorene u okviru Standby aranžmana koje za cilj imaju zauzdavanje potrošnje vlade , uključujući i troškove za pezije ostvarene pod povoljnijim uslovima, unapređenje poštivanja poreznih propisa i borbu protiv poreznih prevara, jačanje stabilnosti finansijskog sektora i jačanje supervizije bankarskog sektora. Blagovremena provedba ovih politika bi otvorili put Izvršnom odboru MMF-a da u januaru/siječnju 2015. razmotri osmi pregled provedbe SBA.”

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pod vodstvom gosp. Rona van Roodena je posjetila Banja Luku i Sarajevo u periodu od 03. do 12. decembra/prosinca 2014. godine, kako bi napravila ocjenu najnovijih ekonomskih dešavanja i nastavila razgovore o politikama vezanim za osmi pregled u sklopu Stand-by aranžmana (SBA) za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju posjete, gosp. van Rooden je izjavio gore navedena mišljenja.

“The economic recovery appears to be more resilient than previously thought to the impact of the natural disaster that hit Bosnia and Herzegovina last May. Industrial production and exports have picked up and tax revenues have continued to recover. Even though growth is expected to reach close to 1 percent this year, the outlook remains subject to considerable uncertainty, including due to the limited disbursements of donor support for the reconstruction effort. Risks of a jobless recovery remain high as the roots of unemployment are predominantly structural.

“The financial sector remains well capitalized and stable at the aggregate level, having withstood the impact the impact of the floods well. The mission welcomes the authorities’ swift response in addressing problems identified in a small bank, including through close coordination within the Standing Committee for Financial Stability.

“The mission discussed progress in implementing policies agreed under the SBA that are aimed at containing current government spending, including the costs of privileged pensions; improving tax compliance and fighting tax fraud; strengthening financial sector stability and enhancing banking supervision. Prompt implementation of these policies would pave the way for consideration of the eighth review under the SBA by the IMF Executive Board in January 2015.”

An International Monetary Fund (IMF) mission, led by Mr. Ron van Rooden, visited Banja Luka and Sarajevo during December 3-12, 2014, to assess recent economic developments and continue discussions on policies for the eighth review under Bosnia and Herzegovina’s Stand-By Arrangement (SBA). At the conclusion of the visit, Mr. Ron van Rooden made the above statements.

Izjava povodom okončanja misije MMF-a u Bosni i Hercegovini je objavljena na web stranici MMF-a (12.12.2014).

Statement at the Conclusion of an IMF Mission to Bosnia and Herzegovina was published on IMF website (12.12.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)