The World Bank:

BiH: Strategija partnerstva sa zemljom za Period FG12-FG15

30.08.2011.

The World Bank:

BiH: Country partnership strategy for FY2012-FY2015

30.08.2011.

IZVRŠNI REZIME

i. Bosna i Hercegovina (BH) je ostvarila značajan napredak otkako je 1995. godine Dejtonski mirovni sporazum pomogao okončanju najkrvavijeg rata na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Što je još značajnije, građani i vlasti BH su obnovili mir. Uprkos intenzivnoj političkoj debati i etničkim podjelama koje su još uvijek prisutne, u javnosti ne postoji spremnost na povratak nasilju. BH je potencijalna zemlja kandidat za priključenje Evropskoj uniji (EU) i kreće se, iako nepostojano, u pravcu usklađivanja sa zahtjevima acquis-a EU. Vlasti su takođe zabilježile značajan napredak u ekonomskom upravljanju. Između 1998. i 2008. godine, BDP po stanovniku se gotovo učetvorostručio, a siromaštvo je smanjeno sa gotovo 20 na oko 14 procenata. Možda je najimpresivnije to što su deceniju i po nakon okončanja borbi, građani BH uspjeli sve ovo postići unutar potpuno decentralizirane i izuzetno složene političke i institucionalne strukture, koja otežava donošenje odluka.

ii. I dalje su prisutni kritični razvojni izazovi. Najprije, zemlja se suočava s novim modelom rasta zavisnog od izvoza, u periodu sporog rasta i rastuće finansijske nestabilnosti u Evropi, dok istovremeno njeni susjedi provode slične strategije. BH mora postati konkurentnija. To će zahtijevati dogradnju fizičke infrastrukture, poslovnog okruženja i ljudskog kapitala. Takođe će zahtijevati veći stepen koherentnosti unutar izuzetno decentraliziranog administrativnog sistema zemlje, da bi se stvorio istinski „jedinstven ekonomski prostor“ unutar BH. Drugo, moraće se uraditi više da bi se završila reforma politika socijalnih davanja koje su najvećim dijelom „zasnovane na pravima“ i koje odvlače podršku od onih koji su stvarno siromašni i dovode do slabljenja efikasnosti tržišta rada. Treće, BH ima bogatstvo prirodnih resursa i jedna je od biološki najraznovrsnijih zemalja Evrope; međutim, njena prirodna blaga će se morati koristiti na održiv način. Kao što je slučaj širom jugoistočne Evrope, klimatske promjene predstavljaju prijetnju ne samo za njene prirodne ljepote, već i za ključne izvore rasta, ako što su poljoprivreda, šumarstvo i hidro energija.

iii. Obračun sa tim izazovima će zahtijevati prevazilaženje tekuće političke pat pozicije, koja potkopava koordinaciju u ključnim sektorima i predstavlja prijetnju po reformski proces. Vladina koalicija na državnom (tj. centralnom) nivou još uvijek nije usaglašena, gotovo godinu dana od održavanja opštih izbora u oktobru 2010. godine. Ipak, tim Svjetske banke je u toku veobuhvatnog angažmana sa svakim od entiteta i sa državnim nivoom potvrdio da su vlasti na svim nivoima vlade saglasne u vezi sa pomenutim izazovima, kao i predloženim rješenjima. Štaviše, tokom posljednje tri godine državna i entitetske vlade provode zajednički pripremljenu razvojnu strategiju usmjerenu na makroekonomsku stabilnost i ekonomski rast, zapošljavanje i socijalnu koheziju, te održivi razvoj. U svim tim stubovima eksplicitno je uključen sveprožimajući cilj priključenja EU, koji je identifikovan kao vodeći princip strategije.

iv. Cilj Grupacije Svjetske banke u strategiji CPS za period FG12 – FG15 je da pruži podršku BH kroz usluge prenošenja znanja i usmjereno finansiranje, koordinaciju sa evropskim finansijskim institucijama, te kroz sve šire partnerstvo sa EU, što uključuje i sufinansiranje EU u operacijama koje finansira Svjetska banka.

 • Konkurentnost: Intervencije u prvom dijelu perioda obuhvaćenog strategijom CPS bi uključile nastavak serije operacija za razvojne politike (DPO) za podršku makroekonomskoj stabilnosti, uključujući i reformu javnih rashoda i investicije u navodnjavanje, zemljišnu registraciju i regionalni transport, te podsticanje pristupa kapitalu za SME. Uz to, IFC će nastaviti da obezbjeđuje podršku preko svojih savjetničkih usluga u oblastima regulatorne resorne i regulatornog pojednostavljivanja, kao i radom na politikama investiranja.
 • Socijalna inkluzija: U okviru postojećeg portfelja će se nastaviti pružati podrška za unapređenje životnog standarda; uključujući proširenje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite putem porodične medicine, kao i osnovnih javnih usluga; uz tekuće i nove intervencije, uključujući seriju DPO, koje ćepomoći reformi programa socijalne pomoći u pravcu usmjeravanja naknada na istinski siromašne i jačanja penzijskog sistema.
 • Okolišna održivost: BH je osjetljiva na uticaje klimatskih promjena. Banka pruža podršku za osiguranje održivog korištenja prirodnih resursa, poput vode i šuma, kojima je BH izuzetno bogata, te za pripreme za rastući rizik od poplava i suša.

v. Podršku Grupe Svjetske banke će voditi četiri principa angažmana.

 • Selektivnost: Ograničeno finansiranje i budžet uslovljavaće raspodjelu sredstava Svjetske banke. Ova strategija CPS će biti obilježena značajnom konsolidacijom portfelja, čime će se osloboditi sredstvaza ciljane, pravovremene analitičke proizvode. Bez obzira na to, uz manji broj projekata koje finansira Svjetska banka u procesu implementacije, osoblje će biti u mogućnosti da odgovori na rastuću potražnju za implementacijom operacija sufinansiranih izvana (uglavnom iz fondova EU).
 • Fleksibilnost: Određeni broj projekata iz prethodne strategije CPS koji su bili odloženi zauzeće najveći dio novog finansiranja u toku prvih godina perioda obuhvaćenog novom strategijom CPS. Izbor intervencija za kasnije godine biće određen u okviru ranog pregleda napredovanja implementacije strategije CPS, kako reformski prioriteti za novoizabrane vlasti budu evoluirali, te u zavisnosti od učenika tekućih programa i dostupnosti finansiranja.
 • Rezultati: Bez obzira na to što okruženje u BH predstavlja izazov, grupacija Svjetske banke postiže značajne rezultate, sa efikasnim isplatama u okviru portfelja koji ispunjava jasno određene razvojne ciljeve. Ova strategija CPS je razvijena sa ciljem konsolidacije tih rezultata i njihove daljnje nadgradnje.
 • Partnerstvo: Gotovo kompletna pomoć će biti dizajnirana da podrži članstvo BH u EU; a Banka će nastaviti da širi inovativno partnerstvo s EU i drugim evropskim financijskim institucijama, koje su prisutne na Zapadnom Balkanu, da bi privukla vanjsku podršku i integrisala programe.

vi. Strategija CPS je u skladu sa regionalnom strategijom Grupacije Svjetske banke za regiju Evrope i centralne Azije (ECA). Strateški stubovi Strategije ECA su: (i) Produbljivanje reformi za unapređenje konkurentnosti; (ii) Reforme socijalnog sektora u cilju inkluzivnog rasta; i (iii) Klimatske aktivnosti za održiv razvoj. To je prikladno, obzirom da su izazovi za ECA-u u cjelini slični onima za BH. Nije izgledno da će se pokretači ekonomskog rasta iz pred-kriznog perioda brzo vratiti. Fiskalni pritisci i povećanje stepena siromaštva su naglasili značaj efikasne socijalne potrošnje. A, iako su klimatske prijetnje različite u različitim dijelovima regiona ECA, BH i jugoistočna Evropa su generalno veoma osjetljive na klimatske promjene.

vii. Financiranje Svjetske banke će i dalje biti ograničeno. Očekuje se da će krediti IDA-e iznositi približno 148 miliona USD, što uključuje i regionalne resurse IDA-e, te da će biti dodijeljeni za pet ili šest investicionih operacija. Trast fondovi – posebno oni koje finansira EU – nadopunjavaće i proširivati obuhvat operacija Grupacije Svjetske banke.

viii. Financiranje IBRD-a tokom perioda obuhvaćenog strategijom CPS će se fokusirati na reformu politika. Za sada će sredstva IBRD-a biti ograničena na pozajmljivanje za razvojnu politiku, kao poticaj za provođenje reformi pokrenutih tokom implementacije prethodne strategije CPS. Uz pretpostavku da će okvir markoekonomske politike biti adekvatan, sadašnji indikativni plan je da se pripremi drugu u seriji operacija DPO (100 miliona USD), čiji bi cilj bio konsolidacija reformi u sistemu socijalnih davanja u BH i unapređenje reformi plaća u javnom sektoru i penzija. Prezentacija ove operacije Odboru je okvirno planirana za drugu polovinu FG12. Dodatno pozajmljivanje IBRD-a za podršku trećoj operaciji DPO će zavisiti od zadovoljavajućeg učinka zemlje, zahtjeva drugih zajmoprimaca IBRD-a, te kapaciteta IBRD-a za pozajmljivanje.

ix. IFC očekuje povećanje financiranja privatnog sektora do nivoa od 80 – 100 miliona USD. To će finansiranje pružiti podršku za konkurentnost i održivi razvoj, putem planiranih aktivnosti – direktnog finansiranja i savjetodavnih usluga - u finansijskom sektoru, agro-biznisu i energetskom sektoru. IFC takođe planira savjetodavne usluge za promovisanje partnerstava javnog i privatnog sektora u infrastrukturnim uslugama i pružanje podrške za unapređenje poslovnog ambijenta u zemlji.

x. Strategija CPS je podložna dvima osnovnim rizicima. Prvi je nastavak političkih podjela; to bi potkopalo osnovne ekonomske reforme, usporilo proces pridruživanja EU i omelo seriju programskih operacija DPO Svjetske banke. Drugo, produžena nepostojanost i spor rast u Evrozoni mogli bi usporiti oporavak BH i oslabiti napore na implementaciji aktivnosti koje podržava Svjetska banka, te potkopati konkurentnost.

EXECUTIVE SUMMARY i. Bosnia and Herzegovina (BH) has accomplished a great deal since the 1995 Dayton Peace

Accords helped bring an end to the worst bloodshed on European soil since World War II. Most

important, BH citizens and authorities have restored peace. Despite intense political debate and lingering ethnic division, there is no popular will for a return to violence. BH is a European Union (EU) potential candidate country and moving, though fitfully, toward alignment with EU acquis requirements. The authorities have also established a solid record of economic management. Between 1998 and 2008, per capita GDP nearly quadrupled and poverty dropped from nearly 20 to about 14 percent. Perhaps most impressive, a decade and a half after the end of fighting, BH’s citizens have managed these achievements within a decentralized and highly complex political and institutional structure which frustrates decision making.

ii. Critical development challenges remain. First, the country is embarking on a new growth

model dependent on exports in a period of slow growth and escalating financial volatility in Europe, while at the same time its neighbors are undertaking similar strategies. BH has to become more competitive. This will require upgrading in physical infrastructure, business environment and human capital. It will also require greater coherence in the country’s highly decentralized administrative system to create a real “single economic space” within BH. Second, more needs to be done to complete the reform of the mostly “rights based” social benefit policy which diverts assistance from the truly poor and weakens the efficiency of the labor market. Third, BH is rich in natural resources and one of the most biologically diverse countries in Europe; but its natural resources need to be used sustainably. As throughout South East Europe, climate change threatens not only BH’s natural beauty but key sources of growth, such as agriculture, forestry and hydropower.

iii. Addressing these challenges will require overcoming the current political stalemate which is

undermining coordination in key sectors and threatens the reform process. A government coalition at the State (i.e. central) level has still not yet been agreed, nearly a year from the October 2010national elections. Still, the Bank Team confirmed during extensive engagement with each Entity and at the State level that the authorities at all levels of government agree on the above challenges, and on proposed solutions. Moreover, for the past three years the State and Entity governments have been pursuing a jointly authored development strategy centered on macroeconomic stability and economic growth, employment and social cohesion, and sustainable development. Explicit in each of these pillars is the overarching goal of EU accession, which is identified as the strategy’s guiding principle.

iv. The Bank Group’s objective during the FY12-15 CPS is to support BH through knowledge

services and targeted financing, coordination with European financial institutions, and an

expanding partnership with the EU, including EU co-financing of the Bank financed operations.

 • Competitiveness: Interventions in the early years of the CPS would include continuation of a Development Policy Operation (DPO) series to support macroeconomic stability, including public expenditure reform, and investments in irrigation, land registration, and regional transport, and through stimulating SMEs access to capital. In addition, IFC will continue to provide support through its advisory services in the areas of regulatory reform and regulatory simplification as well as investment policy work.
 • Social Inclusion: The existing portfolio will continue to support improvement in living standards, including expanding access to primary health care through family medicine, as well as to basic public services; and on-going and new interventions, including, a DPO series, which will help reform thesocial assistance program to target benefits to the truly poor and strengthen pensions.
 • Environmental Sustainability: BH is vulnerable to climate change. The Bank is supporting projects to help ensure the sustainable use of natural resources, such as water and forestry, with which BH is extravagantly endowed, and to prepare for growing risk of floods and droughts.

World Bank Group support will be guided by four principles of engagement.

 • Selectivity: Limited financing and budget will place a premium on the strategic allocation of Bank resources. The CPS will see a major consolidation of the portfolio, which will free up resources for timely analytical products. Nevertheless, with fewer Bank-financed projects under implementation, staff will be able to meet the growing demand to implement externally (mostly EU) co-financed operations.
 • Flexibility: A number of projects postponed from the previous CPS will absorb the bulk of new financing in the first years of the new CPS. The selection of interventions for the outer years will be determined at an early CPS progress review as reform priorities for the newly elected authorities evolve, and depending upon performance of the ongoing programs and availability of funds.
 • Results: Notwithstanding a challenging environment in BH, the Bank Group is delivering significant results, with an efficiently disbursing portfolio meeting clear development objectives. This CPS has been developed to consolidate and build on these results.
 • Partnership: Virtually all assistance will be designed to support BH’s EU accession; and the Bank will continue to expand innovative partnerships with the EU and European financial institutions active in the Western Balkans to leverage external support and integrate programs.

vi. The CPS is consistent with the Bank Group’s regional strategy for Europe and Central Asia

(ECA). The Strategic Pillars of the ECA Strategy are: (i) Deepened Reforms for Improved

Competitiveness; (ii) Social Sector Reforms for Inclusive Growth; and (iii) Climate Action for

Sustainable Growth. This is appropriate as the challenges for ECA as a whole are similar for those in BH. The drivers of pre-crisis economic growth are unlikely to return quickly. Fiscal pressures and an increase in poverty have underscored the importance of efficient social spending. And while climate threats vary throughout the ECA region, BH, and southeast Europe in general, is highly vulnerable to climate change.

vii. World Bank financing will remain constrained. IDA credits are expected to amount to

roughly US$148 million, including IDA regional resources, and be allocated to five or six investment operations. Trust funds—particularly those financed by the EU—will complement and expand the scope of the WBG’s operations.

viii. IBRD financing during the CPS will focus on policy reform. At present, IBRD resources

would be limited to policy lending to leverage reforms initiated under the previous CPS. The current indicative plan, assuming an appropriate governance and macroeconomic policy framework, is to prepare the second in the DPO series (US$100 million), which would aim at consolidating reforms in BH’s social benefits system and advance reforms in public wages and pensions. Board presentation of this operation is tentatively planned for later in FY12. Additional IBRD lending to support the third DPO will depend on satisfactory country performance, demands from other IBRD borrowers, and IBRD’s lending capacity.

ix. IFC expects to increase financing to the private sector to a level of US$80-$100 million.

Financing will support competitiveness and sustainable development, with planned activities—direct financing and advisory services—in the financial sector, agribusiness and the energy sector. IFC also plans advisory services to promote PPPs in infrastructure services and support improvements in the country’s business environment.

x. The CPS is subject to two principal risks. The first is continued political fragmentation; this

would undermine crucial economic reforms, slow progress toward EU accession and disrupt the Bank’s programmatic DPO series. Second, prolonged volatility and slow growth in the eurozone could stall BH’s recovery and weaken efforts to implement Bank supported activities and undermine competitiveness.

Ovaj izvještaj i izvršni rezime su prvobitno objavljeni na web-sajtu The World Bank (30.08.2011).

This report and the executive summary were originally published on the World Bank website (30.08.2011).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)