Bosna i Hercegovina - novi strateški pristup

Državni sekretar je zajedno sa njemačkim ministrom vanjskim poslova Steinmeierom pokrenuo britansko-njemačku inicijativu o Bosni i Hercegovini

05.11.2014.

Bosnia & Herzegovina - a new strategic approach

The Foreign Secretary co-launched a UK-German initiative on Bosnia and Herzegovina in Berlin, with German Foreign Minister Steinmeier.

05.11.2014.

Naš današnji sastanak je potencijalna prekretnica za Bosnu i Hercegovinu. Stoga mi je drago da je ovdje ministar Lagumdžija da zastupa svoju zemlju. Kao što je Frank-Walter rekao, regionalna podrška je presudna. Zahvaljujem ministrici Pusić za njen važan udio na ovom pitanju i ministru Dačiću za njegovu dragocjenu saradnju. Drago mi je da ste nam se pridružili.

Frank-Walter je istakao zašto je potrebna hitna promjena da bi se postigao dugoročni cilj. Dijelim njegovu ocjenu. Jednostavno rečeno, narod u Bosni i Hercegovini suviše dugo čeka da vidi stvaran napredak o stvarnim pitanjima koja su im važna: radna mjesta; obrazovanje i zdravstvena zaštita; kriminal; vladavina zakona i pravda; borba protiv korupcije. Skoro je dvadeset godina od završetka rata.

I slažem se sa Frank-Walterom da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina okusi plodove mira. Vjerovatnoća za pristup u EU treba da bude podsticaj da se pokrenu reforme koje zemlja treba. Ali mi moramo da se suočimo s činjenicama: još nije bilo željenog efekta. Kao što Frank-Walter kaže, nešto je pogrešno u Bosni i Hercegovini.

I postoji rizik da neke partije iskoriste raspravu o dugoročnim i važnim političkim i ustavnim pitanjima da uspore napredak hitne društveno-ekonomske reforme. Poslije sumornosti i negativnosti izborne kampanje, ohrabrio nas je pozitivniji fokus stranaka tokom pregovora o koaliciji. Pozdravljamo osjećaj hitnosti da se formiraju vlade na svim nivoima. I pozdravljamo konsenzus da Bosna i Hercegovina treba brzo da krene naprijed na evropskom putu. Takođe pozdravljamo fokus o širim društveno-ekonomskim reformama, zajedno sa dugoročnim i važnim političkim i ustavnim pitanjima.

Naša inicijativa je o snaženju i podršci tih napora. Nadamo se da ćemo vidjeti vladu sastavljenu na široj osnovi, sa jakom većinom, sposobnom da ove stvari uradi.

Dakle šta je to što mi predlažemo?

Prije svega, shvatamo da ekonomski i društveni izazovi u Bosni i Hercegovini znače da treba da proširimo reformsku agendu. Otvaranje pitanja prava manjina i implementacija mehanizma koordinacije su i dalje važni i preduvjet su za ulazak u EU. Ali ima i drugih prioriteta. Stabilizacija i stimulisanje ekonomije. Stvaranje radnih mjesta, posebno za mlade. Jačanje vladavine prava. Smanjenje birokratskog aparata i rezanje troškova vlade.

I mi vjerujemo da ćemo, ako nova vlada bude u stanju da pokaže spremnost i sposobnost da učini napredak na širem planu reformi, priznati i nagraditi napredak kroz odgovarajući napredak na putu ka EU. Što se više toga postigne, to se veći napredak može postići na tom putu. Britanija i Njemačka žele da vide da se napredak u Bosni i Hercegovini uklapa u EU agendu. Želimo da radimo s vama da osiguramo napredak. I spremni smo djelovati kao glasnogovornici za kandidaturu Bosne i Hercegovine u EU unutar EU čim dođe do napretka.

Stoga ćemo preporučiti našim EU partnerima da prvo zatražimo od lidera u Bosni i Hercegovini da potpišu ponovno opredjeljenje u dvije tačke.

  • Prvo, institucionalne reforme na svim nivoima države, s ciljem da je učine funkcionalnijom i sposobnijom da efikasno radi sa EU, i
  • Drugo, da se složi sa EU mapom puta za širu reformsku agendu da bi se Bosna i Hercegovina unaprijedila na svom putu za pristup EU, uključujući implementaciju političkih i ekonomskih kriterija iz Copenhagena.

Reforme koje predlažemo su tijesno vezane za Dogovor o rastu i radnim mjestima koji je objavljen ranije ove godine. Kad ga lideri Bosne i Hercegovine jednom potpišu mi treba da stavimo na snagu dugo odlagani Sporazum o stabilizaciji i udruživanju. Onda ćemo trebati da vidimo konkrektne korake da bismo pokrenuli mapu puta. Poboljšavajući funkcionalnost i efikasnost vlade. Implementirajući ekonomske reforme. Kad se to pokrene mi ćemo podržati podnošenje aplikacije za članstvo u EU. I kad dođe do solidnog napretka te agende, onda ćemo podržati dodjelu statusa kandidata Bosni i Hercegovini. Dopuštajući joj da uhvati korak sa drugim zemljama u regionu, koje idu dalje i brže prema EU. Otvarajući nove mogućnosti za trgovinu, pomoć i regionalnu saradnju. I donoseći ogromne, dugoročne dobrobiti za ekonomiju Bosne i Hercegovine, njenu infrastrukturu, javne službe i što je najvažnije, za njene stanovnike.

I to je paket: mi, Britanija i Njemačka, radićemo sa Bosnom i Hercegovinom na planu ostvarivanja reformi. I kad se taj plan jednom pokrene, mi ćemo se zalagati za Bosnu i Hercegovinu s našim kolegama u EU da se osigura da se kandidatura Bosne i Hercegovine vrati na kolosijek. Ovdje se ne radi o mijenjanju ili smanjenju uslovljenosti za članstvo u EU. Ne može biti izuzetaka. A ne mogu se izbjeći ni teška pitanja o promjeni ustava. Radi se o tome da se preduzme pragmatičan i fleksibilan pristup dosljednosti reformama, uže povezujući prioritete sa najhitnijim potrebama zemlje, i spremnosti da se nagradi napredak tamo gdje vidimo da je do njega došlo. U isto vrijeme, bićemo spremni da budemo oštriji ako politički lideri još jednom sebi dozvole da zaglibe u etničkom prepucavanju. Mi, Britanija i Njemačka, EU, uložili smo veoma mnogo da bismo dopustili Bosni i Hercegovini da sklizne unatrag. I kao uvijek ostajemo posvećeni našim pravnim obavezama da branimo teritorijalni integritet i osiguramo bezbjedno okruženje.

Ono što danas nudimo je okvir za novi strateški pristup. Moramo uraditi mnogo više sa našim evropskim partnerima da bismo naglasili detalje strategije i dobili EU saglasnost za to. Ali mi ćemo stati iza toga. I želimo da iskoristimo ovu inicijativu da porodimo novo međunarodno jedinstvo i konsenzus u pristupu prema Bosni i Hercegovini.

Nadamo se da će ovi koraci ohrabriti i osposobiti političke lidere u Bosni i Hercegovini da ostave iza sebe godine nesuglasica i stagnaciju.

Da što bolje iskoriste ovaj značajni trenutak.

Da ugrabe priliku koju im nudimo.

I da povedu stvarnu promjenu.

Dajući nadu ljudima u Bosni i Hercegovini. I donoseći veću stabilnost širem regionu.

Our meeting today is a potential turning point for Bosnia and Herzegovina. So I am delighted Foreign Minister Lagumdzija is here to represent his country. As Frank-Walter said, regional support is vital. I thank Foreign Minister Pusic for her important work on this issue, and Foreign Minister Dacic for his valuable cooperation. I am delighted you could join us.

Frank-Walter has set out why urgent change is needed to achieve that long-term goal. I share his assessment. Put simply, the people of Bosnia and Herzegovina have been waiting too long to see real progress on the real issues that matter to them: jobs; education and healthcare; crime; the rule of law and justice; and tackling corruption. It is nearly twenty years since war ended.

And I agree with Frank-Walter that it is high time that Bosnia and Herzegovina tasted the fruits of peace. The prospect of EU accession should be a spur to delivering the reform the country needs. But we have to face the facts: it hasn’t yet had the desired effect. Something in Bosnia and Herzegovina, as Frank-Walter says, is amiss.

And there’s a risk that some parties might use debate over long-running and important political and constitutional questions to slow progress on urgent socio-economic reform. After the bleakness and negativity of the election campaign, we have been encouraged by the more positive focus of the parties during coalition negotiations. We welcome the sense of urgency to form governments at all levels. And we welcome the consensus that Bosnia and Herzegovina should move quickly forward on its European path. We welcome too the focus on broader socio-economic reforms, alongside the long-running and important political and constitutional questions.

Our initiative is about reinforcing and supporting these efforts. We hope to see a broad-based government with a strong majority, able to get these things done.

So what is it that we are proposing?

First of all, we recognise that the economic and social challenges in Bosnia and Herzegovina mean that we need to broaden the reform agenda. Addressing the issue of minority rights and implementing the co-ordination mechanism are still important and are a pre-requisite for accession to the EU. But there are other priorities too. Stabilising and stimulating the economy. Creating jobs, especially for young people. Strengthening the rule of law. Reducing bureaucracy and cutting the costs of government.

And we believe that, if the new government is able to demonstrate a willingness and an ability to make progress on the broader reform agenda, then we should recognise and reward that progress through matched progress on the path to the EU. The more that is delivered, the more progress down that path can be achieved. Britain and Germany want to see progress in Bosnia and Herzegovina moved up the EU agenda. We want to work with you to ensure progress. And we are prepared to act as cheerleaders for Bosnia and Herzegovina’s EU candidacy within the EU once that progress is made.

So we will be recommending to our EU partners that we should first ask the leaders of Bosnia and Herzegovina to sign up to a twofold written re-commitment.

  • First, to institutional reforms at all levels of the State, designed to make it more functional and able to work effectively with the EU; and
  • Secondly to agree with the EU a roadmap for a broader reform agenda to advance Bosnia and Herzegovina on its EU accession path, including implementation of the Copenhagen political and economic criteria.

The reforms we are proposing are closely linked to the Compact for Growth and Jobs that was published earlier this year. Once the leaders of Bosnia and Herzegovina have signed up, we should bring the long-delayed Stabilisation and Association Agreement into force. Then we will need to see concrete steps to deliver that roadmap. Improving the functionality and efficiency of government. Implementing economic reforms. Once that is under way, we would support the submission of an application for EU membership. And once solid progress on delivering that agenda is made, then we would support the granting of candidate status to Bosnia and Herzegovina. Allowing it to catch up with other countries in the region, who have been moving further and faster towards the EU. Unlocking new opportunities for trade, assistance and regional co-operation. And bringing huge, long-term benefits for Bosnia and Herzegovina’s economy, its infrastructure, its public services and, most importantly, its people.

So that’s the package: we, Britain and Germany, will work with Bosnia and Herzegovina on a plan to deliver reform. And once that plan is delivered, we will advocate for Bosnia and Herzegovina with our EU colleagues to ensure Bosnia and Herzegovina’s candidacy gets back on track. This is not about changing or reducing the conditionality of EU membership. There can be no exceptions. And the difficult issues of constitutional change cannot be avoided.

But it is about taking a pragmatic and flexible approach to the sequencing of reforms, aligning priorities more closely with the most urgent needs of the country, and being prepared to reward progress where we see it being made. At the same time, we will be prepared to be tougher should political leaders once again allow themselves to get stuck in the mud of ethnic bickering. We, Britain and Germany, the EU, have invested too much to allow Bosnia and Herzegovina to slide backwards. And we remain as committed as ever to our legal obligations to defend territorial integrity and to ensure a safe and secure environment.

What we are presenting today is a framework for a new strategic approach. We have more work to do with our European partners to flesh out the detail of the strategy, and to secure EU agreement to it. But we will put our weight behind it. And we want to use this initiative to deliver a new international unity and consensus in the approach to Bosnia and Herzegovina.

We hope these steps will encourage and empower the political leaders of Bosnia and Herzegovina to put behind them the years of wrangling and stagnation.

To make the most of this pivotal moment.

To seize the opportunity that we are offering.

And to deliver real change.

Giving hope to the people of Bosnia and Herzegovina. And bringing increased stability to the wider region.

Ovaj tekst je objavljen na web stranici Foreign & Commonwealth Office (05.11.2014). [prevod: Dijalog BiH2.0]

This text was published by Foreign & Commonwealth Office website (05.11.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)