Lamberto Zannier:

Dvadeset godina mira... Slijedi dalji napredak

Za Bosnu i Hercegovinu 2015. je godina obilježavanja dvadeset godina mira, prekretnica za državu i njene narode. Sada, kada Europa prolazi kroz novo doba nestabilnosti, ovo je godišnjica koja nas podsjeća da je očuvanje mira i stabilnosti dugotrajan pothvat, te da se moramo nastaviti boriti za toleranciju i kompromis.

28.04.2015.

Lamberto Zannier:

Twenty years of peace… more progress ahead

2015 marks twenty years of peace in Bosnia and Herzegovina, a milestone for the country and its people. With Europe now living through a new era of instability, it is an anniversary that reminds us that ensuring peace and stability is a long-term endeavor and that we need to continue fighting for tolerance and compromise.

28.04.2015.

Mirovni proces koji je uslijedio nakon okončanja sukoba naučio nas je koliko je važno pomirenje i izgradnja povjerenja. Uvjerio nas je da je napredak moguć. BiH je država s ogromnim potencijalom koja se nalazi u samom srcu Zapadnog Balkana. Predsjedatelj OESS-a i srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić naglasio je značaj pozitivnog plana i programa za budućnost regije. Podržavam njegove pozive na poboljšanje životnih uvjeta za sve stanovnike ove regije, promociju društvenog, ekonomskog i političkog razvoja, te zacjeljivanje rana iz prošlosti.

S novom vlašću koja preuzima kormilo, pravo je vrijeme da se preuzmu obveze za ostvarivanje napretka. Ohrabren sam činjenicom da su vlasti pozitivno reagirale na novu inicijativu EU i da je njihov trud nagrađen odblokiranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ekonomski i društveni razvoj je od ključnog značaja, te urgiram na vlasti da pristupe izradi nacionalne strategije za ekonomske i društvene reforme. Ovo je od posebne važnosti u konteksu velikih društvenih nemira i katastrofalnih poplava čiji smo svjedoci bili 2014.

Također je došlo vrijeme da BiH počne stizati ostale države regije. Regionalna suradnja nikad nije bila važnija, a BiH može igrati ključnu ulogu u transformaciji regije. Kako je to pokazao i nedavni prijenos nadležnosti za regionalnu kontrolu naoružanja proisteklu iz odredaba članka IV Daytonskog mirovnog sporazuma sa OESS-a na BiH, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju, Zapadni Balkan može uspjeti samo kao regija, a nikako kao nepovezana skupina država.

The peace process that followed the end of the conflict taught us the importance of trust, reconciliation and confidence-building. It reassured us that progress is possible.

BiH is a country with huge potential and it lies at the very heart of the Western Balkans region. The importance of a positive agenda for the region’s future has been stressed by the current OSCE Chairperson-in-Office, Serbian Foreign Minister Ivica Dačić. I echo his calls for improving living conditions for all the people of this region, promoting social, economic and political development, and healing the wounds of the past.

With a new government taking the helm, it is the moment for a renewed commitment to progress. I am encouraged to see that the authorities reacted positively to the European Union’s new initiative and that their efforts have been rewarded by the unblocking of the Stabilization and Association Agreement. Economic and social development is the key, and I strongly encourage the government to develop a national strategy on economic and social reforms. This is of particular importance against the backdrop of unprecedented social discontent and the catastrophic floods witnessed in 2014.

It is time also for BiH to catch up with other countries in the region. Regional co-operation has never been more vital and BiH has a key role to play in the region’s transformation. As proved by the recent transfer of ownership of regional arms control under Article IV of the Dayton Agreement from the OSCE to BiH, Croatia, Montenegro and Serbia, the Western Balkans will only succeed as a region and not as an uncoordinated group of countries.

Ove godine obilježavamo 40. godišnjicu usvajanja Helsinškog završnog dokumenta. Dok se ponosimo napretkom ostvarenim u prošlosti, moramo prihvatiti i važnost dijaloga u svladavanju sigurnosnih izazova. Lekcije iz Helsinkija ni danas ne gube na aktualnosti: bez obzira na situaciju, veoma je važno da države prepoznaju zajedničke izazove s kojima se suočavaju, zajednički rade na njihovom svladavanju, te Europi donesu mir i sigurnost, postupajući u skladu s našim zajedničkim principima i obvezama.

Jedan od izazova s kojim se svi zajedno suočavamo je terorizam. Dok svjedočimo, rastu opasnosti od terorizma i sve većem broju stranih boraca koji se pridružuju teroristima, moramo biti ujedinjeni i odlučni u našoj osudi tih pojava. Ovo nije samo izazov za BiH: radi se o globalnoj prijetnji koja se može učinkovito prevladati samo i jedino suradnjom. Zbog toga sam ohrabren činjenicom da je BiH usvojila stroge propise u ovoj oblasti. Misija OESS-a u BiH nastavit će pružati podršku BiH u ovoj i drugim oblastima, jačati demokratsko upravljanje i ostvarivanje ljudskih prava, promovirati ekonomsku i društvenu ravnopravnost i reformu obrazovanja, te davati doprinos stvaranju održivog i stabilnog sigurnosnog sektora.

Nakon dvadeset godina mira nužan je daljnji napredak. Uvjeren sam da će nove vođe BiH slijediti primjer mnogobrojnih partnera njihove zemlje unutar OESS-a, te razumjeti da upravljanje podrazumijeva spremnost na pronalaženje kompromisa između želja jednih i sumnji drugih. Taj izbor pripada vama. 2015. godina može biti vaša godina za pamćenje.

This year, we mark the 40th anniversary of the Helsinki Final Act. As we take pride in the progress made in the past, we must acknowledge the importance of dialogue in addressing security challenges. The lesson of Helsinki holds fast to this day: no matter the situation, it is essential for countries to recognise the common challenges they face, work together to resolve them and bring peace and security to Europe, on the basis of our shared principles and commitments.

One of these joint challenges is terrorism. As the threat from terrorism and the phenomenon of foreign terrorist fighters continue to grow, we must stand united and determined in our condemnation. This is not a challenge only for BiH: it is a global threat that can only be effectively addressed through cooperation. I am therefore encouraged to see that BiH has adopted strong legislation in this sphere. The OSCE Mission will continue its support to BiH in this as well as in other areas, strengthening democratic governance and human rights, promoting economic and social equality and education reform, and contributing to a sustainable and stable security sector.

Twenty years of peace must be followed by more progress. I am confident that the new leaders of BiH will follow the example of many of the country’s OSCE partners, understanding that to hold power means to be ready to balance the desires of some with the doubts of others. This choice is yours to make. 2015 can be your year of action.

Glavni tajnik OESS-a (OSCE) Lamberto Zannier

OSCE Secretary General, Lamberto Zannier.

Tekst je prvobitno objavljen na web stranici OESS-a (16.04.2015).

This article was originally published on the OSCE website (16.04.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)