The Rt Hon Philip Hammond MP:

Govor ministra vanjskih poslova u Parlamentu Bosne i Hercegovine: Unaprijediti stabilnost na zapadnom Balkanu

Govor britanskog ministra vanjskih poslova Philipa Hammonda prilikom posjete Bosni i Hercegovini sa njemačkim kolegom Frank-Walter Steinmeierom

16.01.2015.

The Rt Hon Philip Hammond MP:

Speech by Foreign Secretary Speech to Parliament of Bosnia and Herzegovnia: Promoting stability throughout the Western Balkans

Speech on occasion of joint visit to Bosnia and Herzegovina by Foreign Secretary and German Foreign Minister, Frank-Walter Steinmeier.

16.01.2015.

Zadovoljstvo je dijeliti govornicu sa ministrom vanjskih poslova Steinmeierom, samo nešto više od dva mjeseca otkako smo pokrenuli zajedničku inicijativu u cilju podrške Bosni i Hercegovini na putu da postane dinamičnija, efikasnija i naprednija zemlja, i krene prema ulasku u EU. Oduševljen sam da su ideje koje smo predstavili u Berlinu, u novembru, da bi se olakšao taj napredak naišle na veliku podršku cijele Evropske unije. Jasno, ta podrška je preduvjet za uspjeh.

Ali naša današnja poruka je jednostavna: uspjeh neće zavisiti od onog što drugi rade. Uspjeh će zavisiti o tome šta Bosna i Hercegovina radi ili ne radi. I, još određenije, šta njeni politički lideri rade. A u tome vi, kao državni parlament, igrate važnu ulogu.

Tema koja povezuje vaše političare i vaše glasače - bez obzira na njihovu etničku pripadnost ili religiju – je potreba za brzom i sveobuhvatnom društvenom i ekonomskom reformom, koja se realno može sprovesti samo putem EU.

Frank-Walter Steinmeier i ja pokrenuli smo zajedničku inicijativu jer shvatamo da ekonomski i društveni izazovi s kojima je suočena vaša zemlja zahtijevaju hitno proširivanje reformske agende. Svakako da je pitanje prava manjina i implementacija mehanizma koordinacije i dalje važno i da je preduvjet za pristup u EU.

Ali protesti vaših građana prije skoro godinu dana olakšali su hitnost rješenja i drugih pitanja kao što su…

...Stabilizacija ekonomije i stimulisanje privatnog sektora…

...Otvaranje novih radnih mjesta, posebno za mlade…

...Jačanje vladavine zakona; i…

...Smanjenje birokratskog aparata i rezanje troškova vlade.

U našem prijedlogu, predstavljenom u Berlinu, rečeno je da ćemo mi, ako nova vlada bude u stanju da pokaže spremnost, opredijeljenost i sposobnost da napravi napredak na ovoj široj reformskoj agendi, odgovoriti s podjednakim napretkom na putu ka EU.

Što se više postigne na tlu Bosne i Hercegovine to će biti postignut veći napredak. I drago mi je što mogu reći da su naši EU partneri podržali ovaj pristup. Zamolili su Predsjedništvo i lidere u Bosni i Hercegovini da potpišu opredjeljenje za mapu puta za širu reformsku agendu kako bi Bosna i Hercegovina ubrzala svoj put za pristup u EU.

I ako oni tako urade i ako njihovu riješenost podržite vi, Parlament, EU bi trebalo da pokrene dugo odlagani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

  • Sljedeći koraci biće konkretne akcije da se isporuči mapa puta.
  • Pokretanje mehanizma koordinacije.
  • Poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti vlade.
  • Implementacija ekonomskih reformi.

I ako se preduzmi ti koraci, onda ćemo podržati podnošenje vjerodostojne aplikacije za člansvo u EU.

Moraju se riješiti teška pitanja prije nego što se postigne članstvo u EU, ali vjerujemo da će naš prijedlog dati impuls za reformu, počev od onih područja koja su najdirektnija i najvažnija većini vaših glasača.

Vidjeli smo kako su inicijative u Bosni i Hercegovini propadale zbog stavova pojedinih partijskih lidera.

Ovog puta, treba da vidimo momentum koji će donijeti konsenzus za reformu.

Mi znamo da to neće biti lak put.

Kao parlamentarci imate ključnu ulogu da ukažete na taj put. Jer to je put na koji vlada – na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou – treba da se ukrca sada, fokusirajući se na ozbiljne pregovore o važnim reformama koje će odgovoriti na zahtjeve javnosti i stvoriti nove mogućnosti za ljude u Bosni i Hercegovini.

I želim da budem jasan o ovome. Ne postoji skrivena agenda. Strategija Evropske unije nije slabljenje entiteta ili jačanje države. Jednostavno je riječ o tome da ova zemlja treba bolje da funkcioniše, za dobrobit svih njenih građana, bilo da žive u Republici Srpskoj ili Federaciji. Čvrsto vjerujemo da je ovo inicijativa iza koje treba svi da stoje – bilo da su u vladi ili van nje.

Ja sam britanski ministar vanjskih poslova samo šest mjeseci. I član Kabineta od 2010. Ali prije toga proveo sam mojih prvih 13 godina u našem parlamentu na klupama opozicije. I danas, obraćam vam se kao kolegama parlamentarcima koji, bilo da podržavaju vladu ili su u opoziciji, imaju ključnu ulogu u razmatranju rada vlade i pružanju konstruktivnog izazova, uključujući i vitalni rad komisija.

Svi vi treba da odigrate ulogu u osiguranju uspjeha ove inicijative – sa svim partijama koje podržavaju mapu puta i svim partijama koje smatraju vladu odgovornom za izvedbu i preuzimanje konstruktivne uloge u podršci zakonodavstvu da bi izvedba bila moguća.

I kao što svi mi koji smo parlamentarci znamo, da bi takav projekat urodio plodom, to će zahtijevati teške, izazovne odluke, koje kratkoročno ne moraju biti popularne – uključujući i naše članice.

Pokrenuti ovu veliku reformu znači odbaciti sitne interese. Neće biti lako ni otvoriti nova radna mjesta, posebno za mlade. Ali ovo će biti prvi test za kolektivno opredjeljenje u borbi protiv korupcije i prevazilaženje sitnih, ličnih, frakcijskih i stranačkih interesa.

Tražiće se od zemlje da radi zajedno jednoglasno, pokazujući odlučnost i viziju. Kao što je bio odgovor na prošlogodišnje poplave.

I kako je to Frank-Walter jasno kazao, nagrada za vašu zemlju i vaš narod je velika ...

Otvaranje novih mogućnosti za trgovinu, pomoć i regionalnu saradnju…

I dobrobit za ekonomiju Bosne i Hercegovine, njenu infrastrukturu, javne službe i njen narod.

Ono što je EU stavila na sto je dobra ponuda. Iskreno ću vam reći – to je “neponovljiva ponuda”. U interesu je sviju da Bosna i Hercegovina zgrabi ovu priliku.

S obzirom na sadašnju ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj i Federaciji, nema vremena za odlaganje, za vrdanje ili opstrukciju bilo koje strane.

To bi samo poslalo veoma negativnu poruku EU i potencijalnim investitorima, rizikujući buduće ulaganje u zemlju međunarodnih korporacija i međunarodnih finansijskih institucija. To bi potkopalo ekonomsku stabilnost i rast i rizikovalo ozbiljne političke posljedice – a to smo već vidjeli u prošlogodišnjim protestima.

Stoga je sada vrijeme za Bosnu i Hercegovinu da povede novu priču o napretku. Sada je vrijeme da vođstvo na prvo mjesto stavi nacionalne interese a ostavi iza sebe duge godine trvenja i stagnacije.

Vrijeme…

...da se prihvati prilika koju EU nudi Bosni i Hercegovini…

...i započne stvarna promjena…

..da se.pruži nada vašem narodu…

...i donese veća stabilnost u širem regionu.

Iskreno se nadam da ćete vi, individualno i kolektivno, i vaša zemlja iskoristiti ovaj trenutak da započnete bolju budućnost za narode u Bosni i Hercegovini.

Hvala.

It is a pleasure to be sharing a platform with Foreign Minister Steinmeier, just over two months since we launched our joint initiative aimed at supporting Bosnia and Herzegovina’s journey to become a more dynamic, efficient and prosperous country, moving towards EU accession.

I am delighted that the ideas we outlined in Berlin in November for facilitating that progress won the enthusiastic endorsement of the whole European Union. Plainly, that endorsement is a pre-requisite for success.

But our message today is simple: success will now depend not on what others do. Success will depend on what Bosnia and Herzegovina does or does not do. And, more specifically, what its political leaders do. And in this, as the country’s Parliament, you have a critical role to play.

The theme that links your politicians and your voters - regardless of their ethnicity, or religion - is the need for rapid and wide-ranging social and economic reform, which can realistically only be driven through the EU path.

Frank-Walter Steinmeier and I launched our initiative because we understand that the economic and social challenges facing your country require an urgent broadening of the reform agenda.

Certainly, addressing the issue of minority rights and implementing the co-ordination mechanism remain important, and a pre-requisite for accession to the EU.

But the protests from your citizens nearly a year ago brought into stark relief the urgency of addressing other issues as well…

…Stabilising the economy and stimulating the private sector…

…Creating jobs, especially for young people…

…Strengthening the rule of law; and…

…Reducing bureaucracy and cutting the costs of government.

Our proposition, presented in Berlin, was that if the new government is able to demonstrate a willingness, commitment and an ability to make progress on this broader reform agenda, then we should respond with matched progress on the path to the EU.

The more that is delivered on the ground in Bosnia and Herzegovina, the more progress can be achieved. And I am glad to say our EU partners have endorsed that approach. They have asked the Presidency and the leaders of Bosnia and Herzegovina to sign up to a written commitment to a roadmap for a broad-based reform agenda to advance Bosnia and Herzegovina on its EU accession path.

And if they do so and if their resolve is supported by you, the Parliament, the EU should bring the long-delayed Stabilisation and Association Agreement into force.

  • The next steps will be concrete actions to deliver that roadmap.
  • Putting in place the co-ordination mechanism.
  • Improving the functionality and efficiency of government.
  • Implementing the economic reforms.

And, if those steps are taken, then we would support the submission of a credible application for EU membership.

The difficult questions will still have to be addressed before EU membership can be achieved, but we believe our proposal will create a momentum for reform, starting with those areas of most direct and immediate relevance to most of your voters.

We have seen how initiatives in Bosnia and Herzegovina have foundered owing to the views of individual party leaders.

This time, we need to see a momentum that will deliver a consensus for reform.

Now we know that this will not be an easy journey.

As Parliamentarians you have a key role in showing the way. Because it is a journey on which government - at State, Entity and cantonal level - needs to embark now, by focussing on serious negotiations about substantive reforms that will respond to public demands and create new opportunities for the people of Bosnia and Herzegovina.

And I want to be clear about this. There is no hidden agenda. The EU strategy is not about weakening the Entities or strengthening the State. It’s simply about making this country work better, for the benefit of all of its citizens, whether they live in Republika Srpska or the Federation. We firmly believe that this is an initiative that everyone should get behind – whether they’re in government or outside.

I have been UK Foreign Secretary for just six months. And a member of the Cabinet since 2010. But before that, I spent my first 13 years in our Parliament on the opposition benches.

And today, I speak to you as fellow parliamentarians who, whether supporters of the Government or in opposition, have a key role in scrutinising the work of government and providing constructive challenge, including in the vital work of committees.

There is a role to be played by all of you in ensuring the success of this Initiative - with all parties endorsing the road map, and all parties holding government to account for delivery and playing a constructive role in supporting the necessary legislation to make delivery possible.

And as all of us who are parliamentarians know, to bring such a project to fruition will require difficult, challenging decisions, which in the short-term may not necessarily be popular – including with our constituents.

Embarking on this great reform will mean casting aside narrow interests. Creating new jobs, in particular for young people, will not be easy. But this will be the first test of the collective commitment to fighting corruption and overcoming narrow, personal, factional and party interests.

It will require the country to work together with a unified voice, showing determination and vision. As it did in response to last year’s floods

And as Frank-Walter Steinmeier has made clear, the prize for your country and your people is great…

Unlocking new opportunities for trade, assistance and regional co-operation…

And locking in benefits for Bosnia and Herzegovina’s economy, its infrastructure, its public services and its people.

What the EU has put on the table is a good offer. I would say to you candidly - it is an “unrepeatable offer”. It is in everyone’s interests that Bosnia and Herzegovina seizes this opportunity.

Given the current economic climate in the Republika Srpska and the Federation, there is no time for delay, for prevarication or for obstructionism from any quarter.

That would only send a very negative message to the EU and to potential investors, putting at risk future international corporate and International Financial Institutions investment in the country. It would undermine economic stability and growth and risk triggering grave political consequences - a foretaste of which we saw in last year’s protests.

So now is the time for Bosnia and Herzegovina to proclaim a new narrative of progress.

Now is the time for leadership that puts the national interest first and puts behind you the long years of wrangling and stagnation.

The time…

…to seize the opportunity that the EU is offering Bosnia and Herzegovina…

…and deliver real change…

…giving hope to your people…

…and bringing increased stability to the wider region.

I sincerely hope that you, individually and collectively, and your country will seize this moment to deliver a better future for the people of Bosnia and Herzegovina.

Thank you.

Ovaj tekst je objavljen na zvaničnoj web stranici Foreign & Commonwealth Office (16.01.2015).

This text was published by Foreign & Commonwealth Office website (16.01.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)