Christian Schwarz-Schilling:

Njemačko-britanska inicijativa za BiH je propala

Odbijanje Dodika da potpiše reformsku agendu za BiH, donosi veliku krizu. To znači i da je njemačko-britanska inicijativa za BiH propala, izjavio je bivši visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling. Deutsche Welle (DW) intervju sa Christian Schwarz-Schilling

18.06.2015.

Christian Schwarz-Schilling:

The German-British initiative for BiH has failed

Dodik’s refusal to sign the reform agenda for Bosnia and Herzegovina means a major crisis. It also means that the German-British initiative for BiH has failed, says former High Representative Christian Schwarz-Schilling. Deutsche Welle (DW) interview with Christian Schwarz-Schilling

18.06.2015.

Nakon što je predsjednik RS Milorad Dodik otvoreno odbio da potpiše reformsku agendu za BiH, kako bi zemlja prosperirala i napredovala ka EU, i nakon što je komesar za proširenje Johannes Hahn otkazao posjetu Sarajevu, zemlja se našla u velikoj krizi. ” To znači i da je njemačko-britanska inicijativa za BiH propala, smatra bivši visoki predstavnik i međunarodni medijator u BiH Christian Schwarz-Schilling.

Deutsche Welle: Gospodine Schwarz-Schilling. Dodik je otvorio karte i jasno pokazao šta ne želi. Šta će sada poduzeti međunarodna zajednica?

Christian Schwarz-Schilling: Najprije će se morati sabrati i analizirati novu situaciju i razmisliti koje korake poduzeti. Jer radi se o velikoj krizi. Najvjerovatnije će i posjeta kancelarke Angele Merkel, koja još nije potvrđena, biti dovedena u pitanje. Kakvu bi poruku ona sada trebala da prenese, kada je sve što je EU dogovorila u BiH palo u vodu? Šta će se desiti sa privredom, ekonomskim i finansijskim razvojem u BiH? Kao i Federacija BiH i Republika Srpska stoji pred bankrotom do kojeg bi moglo doći u kratkom roku. Od velike važnosti je bilo da EU pomogne zemlji ali ovim postupkom je ta pomoć otpala. Šta će reći ljudi, koji su do sada sve mirno posmatrali, nakon što su se podigli 7. februara prošle godine? U tom smislu postavlja se pitanje, šta će sada biti sa BiH? Međunarodna zajednica mora shvatiti da dosadašnjom politikom ništa neće promijeniti i da će ili izbiti teški nemiri ili će narednoj generaciji biti prepušteno da rješava probleme u ovoj zemlji.

Međunarodna zajednica ima snažan mehanizam u svojim rukama. To su Bonske ovlasti. One su upravo zadržane da bi se mogle upotrijebiti u vanrednoj situaciji. Zbog čega EU i SAD oklijevaju da posegnu za njima i nametnu rješenje za BiH i njen put ka EU?

Nemojte to pitati mene. Ja sam ih želio primjeniti kada sam bio visoki predstavnik u različitim situacijama. Neke sam zaista uspio sprovesti ali tada je postojala snažna politička volja u Briselu da se ukine OHR. A onda je postalo jasno da se mjere intervencije u BiH mogu sprovesti samo ukoliko postoji OHR, jer se shodno tome mogu koristiti i odgovarajuće odluke Vijeća sigurnosti. Sada bi se te ovlasti mogle ponovo aktivirati. Jer ono što se radilo proteklih godina, bilo je smanjenje mogućnosti djelovanja OHR-a, do njegove potpune neučinkovitosti i nedjelotvornosti.

Trenutno je u toku konferencija PIC-a. Svi su mislili da će bh-političari potpisati novu evropsku inicijativu čime bi ona stupila na snagu. Visoki predstavnik Inzko je još prekjučer rekao: “Prihvatimo se sad posla, zasučimo rukave!” Ali to se odnosilo na vrijeme prije nego je došlo do katastrofe, prije nego je postala vidljiva. Kako će PIC reagovati, znaću tek večeras.

Kako je Dodik mogao tako otvoreno odbaciti da potpiše reformsku agendu?

To morate pitati Dodika. Moje mišljenje je da on zapravo ne želi put u Evropu. Pošto je ugrožen njegov opstanak na vlasti zbog problema sa većinom u vlastitom parlamentu, Dodik se odlučio da stavi kamen blokade na put reformi.

On ne može postupiti drugačije, jer se sada samo na ovaj način mogao zatvoriti evropski put Bosne i Hercegovine. Iz svega toga proizilazi da on u BiH ima posve druge ciljeve. Za Srebrenicu i dalje tvrdi da nije bilo genocida, da on ostaje pri tome i da će to uvijek glasno ponavljati. To su tonovi, koje iznosi sada u 2015. godini, 20 godina nakon genocida.

To govori u prilog pretpostavci da on ima namjeru da blokira. Da li je ova blokada usaglašena sa Rusijom, ne znam. Dodik je bio jedini koji je učestvovao na paradi 9. maja u Moskvi, kada je obilježen kraj 2. svjetskog rata i na odgovarajući način je primljen od strane Putina. Sve ovo puno snažnije upućuje na slutnju da tu postoji odgovarajuća alijansa.

Ne znam da li bi Dodik inače imao hrabrosti da tako postupi, jer Srbija nije momentalno zainteresovana za napetosti sa RS-om u BiH, koju Dodik 2018., kako je sam rekao, želi da proglasi nezavisnom.

Znači li to kraj inicijative Steinmeier-Halmond?

Momentalno to ne znači ništa drugo do kraj britansko-njemačke inicijative za BiH.

After RS President Milorad Dodik openly refused to sign the reform agenda for BiH designed to help the country prosper and advance towards the EU, and after EU Enlargement Commissioner Johannes Hahn canceled his visit to Sarajevo, the country found itself in a deep crisis. “This means that the German-British initiative for BiH has failed, says former High Representative and international mediator in BiH, Christian Schwarz-Schilling.

Deutsche Welle: Mr. Schwarz-Schilling, Dodik showed his hand and clearly indicated what he does not want. What will the international community do now?

Christian Schwarz-Schilling: First, it will have to pull itself together, analyze the new situation and consider what steps to take. Because this is a major crisis. Chancellor Angela Merkel’s visit, which has not yet been confirmed, will most likely be called into question. What message could she deliver now when everything the EU negotiated in BiH has collapsed? What will happen to the economy, the economic and financial development in BiH? Like the Federation, Republika Srpska is also facing bankruptcy which could come soon. It is extremely important for the EU to help the country, but this act makes it impossible. What will the people say, who had so far been quiet, after they rebelled last year on February 7? Considering all this, the question is what will happen now to BiH? The international community must understand that with its current policies it will not change anything, or that serious unrest will break out, or that the problems of this country will be passed on to the next generation.

The international community has a powerful mechanism in its hands. These are the Bonn powers. They were kept precisely because they could be used in an emergency situation. Why are the EU and the US reluctant to use them and impose the solution for BiH and its advancement towards the EU?

Don’t ask me. I wanted to use them many times when I was High Representative. I did manage to implement some, but back then there was a strong political drive in Brussels to abolish the OHR. Then it became clear that such interventions in BiH can be implemented only through the OHR, because consequently certain decision of the Security Council could also be used. Now these powers could be reactivated. Because what we have been witnessing in the last few years is an attempt to reduce the OHR authorities, up to their total ineffectiveness and inefficiency.

Right now a PIC meeting is taking place. Everyone thought that BiH politicians would sign a new European initiative, thereby putting it into effect. High Representative Inzko said two days ago: “Let’s get to work, let’s roll up our sleeves!” But that was before the disaster, before it became clear. How the PIC will react, I will find out in the evening.

How could have Dodik so openly refused to sign the reform agenda?

You would have to ask him. I believe he does not want the road to Europe. With his survival in power threatened because of the problems with the majority in his own parliament, Dodik decided obstruct the road to reform.

He couldn’t have acted any different, because this is the only way for him to shut down the European track of BiH. This all shows that in BiH he’s got completely different objectives. He still claims there was no genocide Srebrenica, that he still believes it and that he will always loudly repeated it. This is the rhetoric he is using now in 2015, 20 years after the genocide. This speaks to the fact that is intention is to obstruct. Whether this obstruction is agreed with Russia, I can’t say. Dodik was the only one who took part in the parade on May 9 in Moscow, marking the end of World War II, and he was suitably received by Putin. All this points to the fact that there is some alliance there. I’m not sure Dodik would have had the nerve to act this way otherwise, because right now Serbia is not interested in tensions with Republika Srpska in BiH, which Dodik would like, as he said, to declare independent in 2018.

Does this mean the end of the Steinmeier-Hammond initiative?

At the moment it is nothing short of the end of the British-German initiative for BiH.

Christian Schwarz-Schilling je nekadašnji ministar njemačke vlade, bivši Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH i bivši međunarodni medijator u BiH Deutsche Welle (DW) intervju

Christian Schwarz-Schilling is a former German government minister, former High Representative in BiH and the former international mediator in BiH Deutsche Welle (DW) interview

Tekst je prvobitno objavljen na Deutsche Welle portalu (11.06.2015).

This article was originally published on Deutsche Welle portal (11.06.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)