Transparency International BiH:

Opštine u BiH moraju usvojiti planove za borbu protiv korupcije

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) predstavio je istraživanje Procjena sistema lokalnog integriteta (LIS procjena), koje je rađeno u 10 jedinica lokalne samouprave u BiH – u opštinama Gračanica, Goražde, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Travnik, Visoko, Gradu Bijeljini, Gradu Mostaru i Brčko distriktu BiH. LIS procjena podrazumijeva analizu zakonskog okvira i prakse kada su u pitanju antikorupcijski mehanizami na nivou opštine, odnosno sveobuhvatnu procjenu sistema integriteta i odgovornosti.

15.09.2015.

Transparency International BiH:

BiH municipalities must adopt plans for the fight against corruption

Transparency International Bosnia and Herzegovina (TI BiH) held the presentation of the study entitled Local integrity system assessment (LIS assessment) which has been conducted in 10 local government units in BiH – in municipalities of Gracanica, Gorazde, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Teslic, Travnik, Visoko, the City of Bijeljina, the city of Mostar and the Brcko District. LIS assessment implies the analysis of legal framework and practice regarding the anti-corruption mechanisms at the local level, i.e. a thorough evaluation of the integrity and accountability system.

15.09.2015.

Opšti nalazi istraživanja pokazuju da jedinice lokalne samouprave u BiH uglavnom nemaju razvijene instrumente i kapacitete za borbu protiv korupcije, niti odgovarajuću podršku viših nivoa vlasti u BiH. Takođe, lokalnim upravama nedostaje adekvatna podrška od strane viših nivoa vlasti u poboljšanju svog sistema integriteta i unapređenju rada opština. Trenutni sistem interne i eksterne revizije nije u skladu sa realnim potrebama jedinica lokalne samouprave, dok je odgovornost lokalnih predstavničkih tijela, kao i političkih stranaka na lokalnom nivou jako niska. Političke partije ne zastupaju interese građana na lokalnom nivou, niti su dovoljno transparentne, te u svim jedinicama lokalne uprave koje su obuhvaćene istraživanjem upravo lokalne partije predstavljaju jedan od najslabijih segmenata sistema integriteta.

Chloé Berger, šefica Sekcije operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove, i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u BiH, je istakla: “Korupcija se percipira kao stalno rastući fenomen u svim sektorima javnog života. Građani su najviše izloženi u zdravstvenom i obrazovnom sektoru, ali i na razini lokalne samouprave. Ovo su mjesta gdje je većina građana suočena s korupcijom i gdje se osjećaju najveći utjecaji na njihove živote. EU je spremna podržati sve ozbiljne napore u Bosni i Hercegovini za prevenciju i borbu protiv korupcije. Napravili smo borbu protiv korupcije kao središnji element naše pomoći sektoru provedbe zakona, te radimo putem dodijeljivanja grantova organizacijama civilnog društva kako bi osnažili NVO-e za rješavanje ovog problema. Takodjer radimo na poboljšanju odgovornosti u pravosuđu, a u okviru političkog dijaloga smo adresirali borbu protiv korupcije.”

Nalazi koji su zajednički za sve analizirane opštine pokazuju da je u cilju jačanja sistema integriteta na lokalnom nivou neophodno da sve jedinice lokalne samouprave u BiH usvoje vlastite planove za borbu protiv korupcije. Opštine moraju unaprijediti i mehanizme interne i eksterne revizije, kako bi se unaprijedila finansijska odgovornost. Potrebno je unaprijediti transparentnost, odnosno prilagoditi građanima budžetske dokumente i informacije o raspolaganju javnim sredstvima, te unaprijediti proaktivnu transparentnost u procesima donošenja odluka lokalne vlasti u cilju većeg učešća građana u donošenju odluka. S tim ciljem je potrebno unaprijediti saradnju sa organizacijama civilnog društva, posebno na polju borbe protiv korupcije, i modernizovati komunikaciju sa javnošću.

Svrha Procjene sistema lokalnog integriteta je da se opštinama pruži objektivan uvid i pruži mogućnost da, fokusiranjem na loše ocijenjene segmenta rada lokalnih uprava, usmjere svoje djelovanje na unapređenje antikorupcionih mehanizama. Metodologiju za procjenu sistema lokalnog integriteta razvio je Transparency International, a ista je testirana u Evropi, Južnoj Americi, Bliskom Istoku i Africi.

TI BiH je ovu studiju proveo u okviru projekta „Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH od lokalnog do državnog nivoa“, kojifinansira EU. Ovo je do sada najveća LIS procjena koja je rađena u svijetu, jer je po prvi put obuhvaćeno 10 jedinica lokalne samouprave u jednoj zemlji, a u svakoj od opština obuhvaćenih ovim istraživanjem će biti zesebno prezentovani nalazi za tu opštinu.

General results of the study show that the units of local government in BiH, in most cases, do not have developed instruments and capacities for the fight against corruption, nor the appropriate support by the higher levels of BiH government. Local governments also lack the adequate support by the higher levels of government in order to improve their integrity systems and the work of municipalities. The existing system of internal and external audit is not in accordance with the real needs of the local government units, while the accountability of local representative bodies, as well as political parties at the local level is very low. Political parties do not represent the interests of the citizens at the local level, nor they are transparent enough, and it is precisely local parties that make one of the weakest segments of the integrity system in all units of local government which were included in the study.

Chloé Berger, Head of Operations Section of Justice and Home Affairs and Public Administration Reform at the EU Delegation to BiH, said: “Corruption is perceived as a continuously growing phenomenon in all sectors of public life. Citizens are most exposed to it in the health and education sector and at the level of local governance. This is where most of the citizens are confronted to corruption and where they feel that it has the biggest impact on their lives. The EU stands ready to support all serious efforts in Bosnia and Herzegovina to prevent and fight corruption. We have made the fight against corruption a central element of our assistance to the law enforcement sector, we are working via grants to civil society to empower NGOs to tackle the issue, we are working to improve accountability within the judiciary, and we are addressing the need for fighting corruption in our policy dialogue.”

The findings which are general for all assessed municipalities show that it is necessary for all units of local government in BiH to adopt their own plans for the fight against corruption, in order to make their integrity system stronger. Municipalities must improve their mechanisms of internal and external audit in order to improve the financial accountability. Transparency must also be improved, that is, the budget documents and information on the use of public funds must be adjusted to citizens, and the proactive transparency in decision-making of local government must be improved in order to increase the participation of citizens in decision-making processes. For this purpose it is necessary to improve the cooperation with the civil society organizations, especially in the field of fight against corruption, and to modernize communication with the public.

The purpose of the Local Integrity System Assessment is to provide an objective assessment of the integrity system at the local level and to address those segments that were rated poorly in the assessment in order to improve anti-corruption mechanisms. Methodology for the assessment of the local integrity system was developed by Transparency International, and it was tested in Europe, South America, Middle East and Africa.

TI BiH conducted this assessment as a part of the project financed by the EU entitled „Strengthening the integrity and good governance for better implementation of the Anti-Corruption Strategy in Bosnia and Herzegovina from local to national level“, financed by EU. This is the largest LIS assessment which has ever been conducted in the whole world, since this is the first time that 10 units of local government in one country have been assessed. In each municipality there will be a presentation of the study results related to that municipality only.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH)

Transparency International Bosnia and Herzegovina (TI BiH)

Prvobitno je objavljen na portalu EU delegacije u BiH (20.07.2015)

It was originally published on the EU Delegation to BiH portal (20.07.2015)

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)