Namir Ibrahimović:

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u BiH: trenutno stanje i preporuke za reforme

Iako je osnovna škola sada devetogodišnja, a ne osmogodišnja, reforme nisu urađene dubinski niti je prelazak sa jednog sistema na drugi urađen istovremeno i identično. U RS-u su 2004. uveli devetogodišnje obrazovanje tako što su đaci upisali razred više nego su trebali, npr. dijete je umjesto u treći razred osmogodišnje, upisalo četvrti razred devetogodišnje osnovne škole. U FBiH u pojedinim kantonima je 2004. upisana prva generacija devetogodišnje osnovne škole i posljednja generacija osmogodišnje tako da je s 2012. osmogodišnja škola ostala samo dio historije. U drugim kantonima su tek kasnije upisane prve generacije devetogodišnje škole tako da u školama gdje se izvodi nastava NPP-a na hrvatskom jeziku još uvijek ima djece koja osam godina idu u osnovnu školu.

18.06.2015.

Namir Ibrahimović:

Primary and secondary education in Bosnia and Herzegovina: current state and recommendations for reforms

Although primary education lasts nine years now, instead of eight years, reforms neither have been implemented thoroughly, nor has the change of systems been done simultaneously and identically. In 2004 in the Republic of Srpska, nine-year primary education had been introduced in such a way that students enrolled in a higher grade than it was required, for instance, a pupil was enrolled in the fourth grade of the nine-year primary school, instead of the third grade of the eight-year primary school. In some cantons of the Federation of Bosnia and Herzegovina first generation of the nine-year primary school was enrolled in 2004 as well as the last generation of the eight-year primary school, thus in 2012 the eight-year primary school became a matter of the past. In other cantons first generations of the nine-year primary school were enrolled somewhat later, thus in schools that conduct class according to the Croatian-language curriculum there are still children that attend the eight-year primary school.

18.06.2015.

Obrazovanje u BiH se ne mijenja – dvadeset godina nakon završetka rata u osnovnim i srednjim školama metode poučavanja nisu evoluirale – još uvijek nastavno osoblje predaje, djeca zapisuju i poslije toga reprodukuju kroz pismeno ili usmeno ispitivanje. Ocjene koje đaci prenose iz jednog obrazovnog nivoa u drugi su jedini pokazatelj njihovog rada, a ocjene isključivo upisuje osoba koja i predaje određeni nastavni predmet.

U tekstu Ibrahimović tematizira pitanje reformi osnovnog i srednjeg obrazovanja koje nisu urađene dubinski niti je prelazak sa jednog sistema na drugi urađen istovremeno i identično, izostanak reforme u obrazovanju propisane dokumentom Vijeća ministara BiH imena Strateške pravce razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015, pitanje kvaliteta udžebnika, sveprisutnoj diskriminaciji u obrazovanju, finansiranju te ključne preporuke šta se mora poduzeti.

Education in Bosnia and Herzegovina is at a stand still – twenty years after the war, teaching methods in primary and secondary schools have not evolved. Teaching staff continues to teach, students write down and afterwards reproduce through written or oral exams. Grades that students carry from one education level into another are the only indicator of their performance, and students are graded exclusively by the teacher that teaches a particular subject.

Although primary education lasts nine years now, instead of eight years, reforms neither have been implemented thoroughly, nor has the change of systems been done simultaneously and identically. In 2004 in the Republic of Srpska, nine-year primary education had been introduced in such a way that students enrolled in a higher grade than it was required, for instance, a pupil was enrolled in the fourth grade of the nine-year primary school, instead of the third grade of the eight-year primary school. In some cantons of the Federation of Bosnia and Herzegovina first generation of the nine-year primary school was enrolled in 2004 as well as the last generation of the eight-year primary school, thus in 2012 the eight-year primary school became a matter of the past. In other cantons first generations of the nine-year primary school were enrolled somewhat later, thus in schools that conduct class according to the Croatian-language curriculum there are still children that attend the eight-year primary school.

Namir Ibrahimović

Namir Ibrahimović

Tekst je prvobitno objavljen na Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH portalu.

This article was originally published on the Initiative for Monitoring the European Integration of BiH portal.

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)