Lars-Gunnar Wigemark:

Reformska agenda: Najbolja šansa Bosne i Hercegovine

Reforme će biti teške ali će u konačnici osigurati koristi za sve. BiH treba uspostaviti sistem u kojem se penzije i socijalna davanja, uključujući zdravstveno osiguranje, mogu osigurati za one koji su u najvećem stanju potrebe. Ugrožene kategorije, poput starijih osoba, invalida i onih koji nose ožiljke jednog od najgorih sukoba koje je Europa vidjela, trebaju dobiti odgovarajuću podršku. Istovremeno, oni koji su voljni i sposobni za rad trebaju imati i priliku za to. Preveliki broj ljudi je već napustio ili razmišlja da napusti zemlju u nedostatku boljih perspektiva na vidiku. BiH treba doći do pozicije u kojoj se vlasti percipiraju kao pomoć, a ne smetnja i iznad svega, do stanja u kojem se građani mogu nadati ispunjenim životima u vlastitoj zemlji.

06.08.2015.

Lars-Gunnar Wigemark:

The Reform Agenda: Bosnia and Herzegovina’s best chance

Reforms will be difficult, but will ultimately benefit everybody. BiH needs to establish a system where pensions and social benefits, including healthcare, can be secured for those who are most in need. Vulnerable people, such as the elderly, invalids, and those who suffer the scars of one of the worst conflicts Europe has seen, need to be given decent support. But, at the same time, people who are ready and able to work need to have an opportunity to do so. Far too many have already left the country, or are considering doing so if there is no improvement in sight. BiH needs to get to a situation where government is seen as a help rather than a hindrance and most of all, where people can look forward to a fruitful life in their own country.

06.08.2015.

Usvajanje Reformske agende na državnoj i entitetskim razinama vlasti predstavlja priliku za sve u Bosni i Hercegovini da uhvate korak s ostatkom Europe i pridruže se europskoj porodici. Mnoge od ovih reformi su se već davno trebale provesti, bez daljih odlaganja. Reformska agenda je jedinstvena i obuhvata širok spektar mjera u oblastima ekonomije, socijalne zaštite, uprave i vladavine prava. Predstavlja kulminaciju napora unazad više od godinu dana na usaglašavanju niza prioritetnih mjera za jačanje privrede i stvaranje kvalitetnijih i većeg broja radnih mjesta za sve. Novi Zakon o radu u Federaciji BiH jeste značajan iskorak ali je istovremeno tek dio Reformske agende koji treba pratiti i niz drugih mjera da bi se osigurala uspješnost.

Reformska agenda je rezultat do sada najopsežnijeg procesa konsultacija ikada u BiH. Čvrsto se temelji na političkim programima djelovanja triju vlada, odnosno Vijeća ministara, Federacije BiH i Republike Srpske. Inicijalnu inspiraciju osigurao je Forum za prosperitet i zapošljavanje, održan u maju 2014. godine, uz učešće cijelog niza predstavnika nevladinog sektora, akademske i poslovne zajednice te političkih predstavnika. Dalji doprinos je osiguran kroz stručna i javna događanja, uključujući i susrete s građanima u lokalnim zajednicama širom zemlje ali i putem interneta. Tokom izrade, Reformska agenda je prošla kroz više radnih verzija i brojne diskusije. Može se sa sigurnošću reći da odražava kolektivnu želju i vlasti i građana Bosne i Hercegovine da se krene naprijed u bolju budućnost. Štaviše, svoju podršku su iskazale i Europska unija, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i Europska banka za obnovu i razvoj ali i predstavnici drugih vlada, uključujući Sjedinjene Američke Države. Vodeće zemlje poput Japana, Rusije i Turske također su izrazile svoju podršku setu sveobuhvatnih reformi, na primjer, tokom posljednje sjednice Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, oko ozbiljnih reformskih napora postignut je snažan konsenzus.

Svi koji podržavaju Reformsku agendu saglasni su da je vrijeme da se sa retoričke podrške reformama pređe na konkretno djelovanje. Sa svakom novom godinom, Bosna i Hercegovina dodatno zaostaje za svojim susjedima u smislu poslovnog okruženja i drugih politika potrebnih za poticanje ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Prema najnovijim statističkim podacima EUROSTAT-a, BiH u ovom trenutku bilježi najniži relativni BDP u Europi i zaostaje prema usporedivim podacima za svojim susjedima u regiji Zapadnog Balkana. Jedna od posljedica je i da ukupna stopa nezaposlenosti iznosi više od četvrtine radne snage, a stopa nezaposlenosti mladih je najviša u Europi. Vrijeme je da se ovakav trend preokrene i svim građanima ponudi istinski pristup kvalitetnim poslovima koji odgovaraju njihovim vještinama i kvalifikacijama, bez obzira na njihovu političku ili nacionalnu pripadnosti. Dani povlaštenog sistema s „poslovima za naše ljude“ u zamjenu za političke usluge ne samo da se moraju, već vjerujem i da se mogu okončati.

The Reform Agenda adopted by all three levels of government is an opportunity for the people of Bosnia and Herzegovina to catch up with the rest of Europe and join the EU family. Many of these reforms are long overdue and should be swiftly implemented. The Reform Agenda is unique and has a broad scope covering economic, social, administrative and rule of law measures. It is the culmination of a year-long effort to agree on a set of priority measures to boost the economy and to create more and better jobs for everyone. The new Labour Law in the BiH Federation is a major step forward. But it only represents one part of the Reform Agenda and needs to be complemented with a number of other measures to be successful.

The Reform Agenda is a result of the most extensive consultation process BiH has ever seen. It is firmly based on the political programmes of the three governments; that is, the Council of Ministers, the Federation of BiH and Republika Srpska. The ‘Forum for Prosperity and Jobs’ in May 2014, attended by a spectrum of civil, academic, business and political society provided initial inspiration. Further inputs were received at expert and public events including local gatherings with citizens throughout the country, and online. The Reform Agenda went through many drafts and much discussion. It can be confidently said that it reflects the collective desire of both the governments and the people of Bosnia and Herzegovina to move ahead to a better future. Moreover, it has been endorsed by the European Union, the International Monetary Fund, the World Bank Group and the European Bank for Reconstruction and Development as well as the representatives of supportive governments—including the United States of America. Major countries such as Japan, Russia and Turkey have also expressed their support for a set of comprehensive reforms, for instance at the most recent Peace Implementation Council for Bosnia and Herzegovina. In other words, there is a striking consensus in support of a serious reform effort.

Everyone supporting the Reform Agenda agrees that it is time to move beyond the rhetoric of reform and get to work. With each year passing, Bosnia and Herzegovina is falling further behind its neighbours in terms of the business environment and other policies necessary to encourage investment and create new jobs. According to Eurostat’s latest figures, BiH now has the lowest relative GDP in Europe and is lagging behind comparable neighbours in the Western Balkans region. As a result, the overall unemployment rate stands at over a quarter of the workforce and the rate of youth unemployment is the highest in Europe. It is time to begin to reverse this trend and offer to all citizens, regardless of their political or ethnic affiliation, real access to good jobs that match their skills and qualifications. The days of a privileged system with “jobs for the boys” in return for political favours must, and I believe can come to an end.

Jedan od jednostavnih i povoljnih koraka je jačanje veza između obrazovanja i tržišta rada. Obrazovanje i stručno usavršavanje treba biti u skladu sa zahtjevima tržišta rada, pogotovo u privatnom sektoru. Ponekad se jednostavno radi o boljim informacijama o postojećim mogućnostima. Jedan od takvih primjera su Sajmovi obrazovanja i zapošljavanja koje je moj ured organizirao u Zenici i Banjoj Luci, gdje su ponuđeni poslovi za više od 4000 ljudi. Mladi ljudi i tražitelji zaposlenja imali su priliku upoznati se sa slobodnim radnim mjestima, te su također dobili savjete o načinima bolje vlastite prezentacije i eventualnim kvalifikacijama i novim vještinama koje bi im mogle biti potrebne. Potrebni su nam češći takvi skupovi gdje udružujemo snage. Potrebno je informirati mlade o najnovijim trendovima na tržištu rada kako bi se učinkovito pomoglo tražiteljima zaposlenja u sticanju novih znanja i vještina koje su istinski potrebne na ovdašnjem tržištu rada.

Sada postoji mogućnost reformiranja poslovnog okruženja i osiguranja održivosti poreskih sistema i javnih finansija. Veličina i uloga sektora uprave se mora smanjiti. Javni sektor je i više nego preskup za zemlju veličine Bosne i Hercegovine i to ne samo zbog složenih daytonskih struktura na više razina. Ovo je također i posljedica decenija političkog kronizma. Ozbiljna reforma javne uprave će također i povećati povjerenje investitora a nadamo se i potaknuti domaće banke da ponovno počnu plasirati sredstva kroz zajmove u značajnijoj mjeri. Da ne bude zabune: BiH ne pati od problema likvidnosti. Umjesto toga, banke u Centralnoj banci drže i veće rezerve nego što se to od njih traži jer ne mogu pronaći adekvatne projekte za finansiranje. Novac je tu. Ali investitori i poduzetnici moraju vidjeti svjetliju budućnost kroz maglovite domaće propise i poreze prije nego počnu ponovno zapošljavati. Moratorij na plate i zapošljavanje novih uposlenika u javnom sektoru također će poslati snažan signal glasačima da se ne očekuje samo od njih da promijene svoje ponašanje već i od institucija.

Novi zakoni o radu i prakse će biti ključni element u unaprjeđenju ovakvog poslovnog okruženja. Fleksibilnost na tržištu rada mora se povećati i prilike za pronalaženje pristojnog posla, posebno kod mladih ljudi, moraju se drastično unaprijediti. Jednak pristup mogućnostima zapošljavanja za sve jeste temeljno ekonomsko i socijalno pravo sadržano u brojnim međunarodnim konvencijama. Novi zakoni o radu imaju za cilj sigurnije i pravičnije umjesto privilegiranih zapošljavanja. Prošlosedmični Zakon o radu koji je donijela Vlada FBiH i Parlament FBiH uključuje 26 članova čijim odredbama se jačaju prava radnika, na primjer, putem velikodušnih naknada za roditeljske dopuste, što je više u skladu s europskim standardima od prethodnog zakona. Novi zakon će omogućiti radnicima i poslodavcima da se prilagode promjenjivim okolnostima što je od velike važnosti kod promocije ulaganja.

Reforme poslovnog okruženja trebaju ići paralelno s daljim jačanjem vladavine prava i načela dobrog upravljanja. Krivične istrage moraju biti brze, efikasne i temeljite a sankcije, pored toga što se moraju izvršavati, istovremeno moraju služiti svrsi odvraćanja od počinjenja krivičnih djela. Poslovno okruženje bez korupcije podržava i odgovorno, profesionalno i učinkovito pravosuđe, kao bitan preduslov za vraćanje povjerenja građana i stranih investitora.

A simple and inexpensive step is to strengthen the links between education, and the labour market. Education and vocational training should be in line with the requirements of the labour market, in particular the private sector. Sometimes it is simply a matter of improved information about already existing opportunities. For instance, through the two Education and Jobs Fairs organised by my office in Zenica and Banja Luka, more than 4000 people were offered a job. Young people and jobseekers had the chance to see what vacancies are available, they were also advised on how to improve their self-presentation and consider what training or new skills they might need. Such ‘joined-up thinking’ needs to happen more. It is necessary to inform the youth about the latest trends in the labour market to efficiently assist job seekers to acquire the knowledge and skills that are really needed in the labour market here.

There is an opportunity now to reform the business environment and make tax systems and public finances sustainable. The size and role of the government sector must be reduced. The public sector is far too expensive for a country the size of Bosnia and Herzegovina. And this is not simply because of the complex and multi-layered Dayton structures; it is also the result of decades of political cronyism. A serious public administration reform will, moreover, increase the confidence of investors and, hopefully, get domestic banks to start to lend again at significant levels. Make no mistake: BiH does not suffer from a liquidity problem. Rather, banks hold more money at the Central Bank than is required of them because they cannot find adequate projects to finance. The money is there. But investors and company leaders have to see a brighter future through the fog of government regulation and taxes before they are willing to start hiring people again. A freeze on wages and on hiring of new staff in the public sector will also send a strong signal to the voters that it is not just them who are expected to change their behaviour but institutions too.

New labour laws and practices will be a crucial element in improving this business environment. Flexibility in the labour market must be increased and people’s chance of finding decent employment—especially young people—needs to improve dramatically. Everybody having equal access to employment opportunities is a fundamental economic and social right enshrined in many international conventions. The new labour laws are intended to make employment secure and fair, rather than exclusive. The Labour Law adopted by the FBiH Government and Parliament last week includes 26 articles strengthening the rights of workers, for example through generous maternity and paternity benefits; these are more in line with European standards than the previous law. But the new law will also allow employees and employers to adapt to changing circumstances and this is very important when promoting investment.

Business-related reforms need to go hand in hand with the further entrenchment of the rule of law and good governance principles. Criminal investigations must be expeditious, efficient and thorough, while sanctions must be a deterrent and actually enforced. A corrupt-free business environment supported by an accountable, professional and efficient judiciary is an essential pre-condition to restore citizens’ confidence and foreign investors’ trust.

Reforme će biti teške ali će u konačnici osigurati koristi za sve. BiH treba uspostaviti sistem u kojem se penzije i socijalna davanja, uključujući zdravstveno osiguranje, mogu osigurati za one koji su u najvećem stanju potrebe. Ugrožene kategorije, poput starijih osoba, invalida i onih koji nose ožiljke jednog od najgorih sukoba koje je Europa vidjela, trebaju dobiti odgovarajuću podršku. Istovremeno, oni koji su voljni i sposobni za rad trebaju imati i priliku za to. Preveliki broj ljudi je već napustio ili razmišlja da napusti zemlju u nedostatku boljih perspektiva na vidiku. BiH treba doći do pozicije u kojoj se vlasti percipiraju kao pomoć, a ne smetnja i iznad svega, do stanja u kojem se građani mogu nadati ispunjenim životima u vlastitoj zemlji.

Ima i onih koji se protive ovim reformama i koji će pokušati zadržati svoje povlaštene pozicije. Ali je došlo vrijeme da svi imaju jednaku priliku i pozivam sve da podrže reformske napore svojih izabranih vlasti. Vrijeme je i da se ostave po strani politička i stranačka neslaganja i da se okrenemo općem dobru svih. U februaru ove godine, svih 14 vodećih političkih stranaka potpisale su izjavu opredjeljenja za Europsku uniju, te da će podržati proces reformi i krenuti naprijed u procesu intenzivnijih europskih integracija. Vrijeme je da svi pokažu hrabrost i odlučnost. Politička prepucavanja neće nikoga impresionirati.

Reformska agenda će započeti proces oporavka. Očekuje se da će Europska unija i međunarodne finansijske institucije osigurati gotovo jednu milijardu eura tokom trogodišnjeg perioda kao izravnu podršku za troškove provođenja reformi, pored dodatnog izdvajanja od oko pola milijarde eura za ulaganja. Zauzvrat, ova sredstva trebaju potaknuti privatne investicije i potaknuti cjelokupnu privredu i stvaranje novih radnih mjesta.

Zemlja se nalazi na raskrsnici i u narednim mjesecima treba krenuti pravim putem. Taj put bi je mogao dovesti do članstva u Europskoj uniji, a naše Vijeće za vanjske poslove već je obećalo da mjerljivi napredak u provedbi Reformske agende može dovesti do prihvatanja ranije prijave za članstvo. Vrijeme je da domaći lideri i građani udruže snage i krenu naprijed.

Reforms will be difficult, but will ultimately benefit everybody. BiH needs to establish a system where pensions and social benefits, including healthcare, can be secured for those who are most in need. Vulnerable people, such as the elderly, invalids, and those who suffer the scars of one of the worst conflicts Europe has seen, need to be given decent support. But, at the same time, people who are ready and able to work need to have an opportunity to do so. Far too many have already left the country, or are considering doing so if there is no improvement in sight. BiH needs to get to a situation where government is seen as a help rather than a hindrance and most of all, where people can look forward to a fruitful life in their own country.

Some are objecting to these reforms, and will try to hold on to their privileged positions. But it is time for everybody to have an equal opportunity and I urge people to support their elected governments’ reform efforts. It is also time to set aside political party differences and look at the greater good for everyone. In February this year, all 14 major political parties signed a commitment to the EU that they will support the reform process and move forward towards closer integration with the EU. It is time for everybody to demonstrate courage and determination. No one will be impressed by political squabbling.

The Reform Agenda will begin the process of recovery. The EU and the International Financial Institutions are expected to provide up to one billion euro over three years in direct support to meet the cost of the reforms and will put aside another half a billion euro for investment. This money will, in turn, encourage more private investment and boost the overall economy, creating more jobs.

BiH stands at a crossroads and needs to take the correct path in the coming months. That path could lead to membership of the EU, and our Foreign Affairs Council has already promised that measurable progress in implementing the Reform Agenda could lead to an early application being accepted. It is time for the leaders and people of BiH to pull together and move forward.

Ovaj autorski tekst specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i šefa Delegacije EU u BiH, ambasadora Lars-Gunnara Wigemarka originalno je objavljen u “Oslobođenju”, “Glasu Srpske” i “Dnevnom listu”.

This opinion piece by European Union Special Representative and Head of the Delegation of the European Union to BiH, Ambassador Lars-Gunnar Wigemark, was originally published in the dailies “Oslobodjenje”, “Glas Srpske” and “Dnevni list”.

Tekst je prvobitno objavljen na portalu Delegacije EU u BiH (04.08.2015).

This article was originally published on the Delegation of the European Union to BiH portal (04.08.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)