Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Министарствo индустрије, енергетике и рударства Републике Српске

29.02.2012.

Energy Strategy of Republic of Srpska up to 2030

Republika Srpska Ministry for Industry, Energy and Mining

29.02.2012.

УВОД

Енергетска стратегија представља скуп циљева и мјера за имплементацију политике Владе Републике Српске у енергетском сектору. Политика Владе је изражена стратешким циљевима на нивоу енергетског сектора, као и специфичним циљевима за поједине дијелове енергетике.

Стратегија развоја енергетике Републике Српске (у наставку: Стратегија) је рађена по принципима најбоље свјетске праксе, уважавајући свјетска кретања у енергетици, енергетску политику и легислативу Европске уније (ЕУ) за сектор енергетике, документ “Основе енергетске политике Републике Српске” из новембра 2008. године те одређене ставове и препоруке невладиних организација које дјелују на подручју Босне и Херцеговине (БиХ).

Једна од основних идеја водиља Стратегије је одрживи развој енергетског сектора, тј. принцип подмирења данашњих потребе за енергијом, не доводећи у питање бар исте такве могућности за сљедеће генерације. Једна од специфичности Републике Српске у овом смислу, је да треба одабрати разумну мјеру у искоришћењу локалних енергетских ресурса (примарно угља) за производњу електричне енергије која је намијењена извозу.

Стратегијом се развој енергетике Републике Српске усмјерава на коришћење домаћих ресурса, укључивање обновљивих извора у подмиривање потреба за енергијом, увођење и подстицање мјера енергетске ефикасности те примјену савремених енергетских технологија. Истовремено се захтијева очување животне средине и смањење штетних утицаја енергетског сектора на најмању могућу мјеру.

Развој енергетике Републике Српске се посматра у условима постепеног отварања тржишта, увођења конкуренције и постављања цијена енергије на економски одрживи ниво. Узете су уобзир економске могућности Републике Српске и њених грађана, јер то има примаран утицај на могућности развоја енергетског сектора.

Стратегија обухвата све елементе енергетског сектора, од појединих сектора (угаљ, нафта, гас, електрична енергија и др.) до законских, организационих и институционалних момената важних за успјешан рад и развој енергетике у посматраном периоду (до 2030. године).

ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Визија

Период до 2030. године је вријеме у којем ће Република Српска завршити економску транзицију и по свим елементима бити усклађена са европским окружењем и вријеме у којем ће Босна и Херцеговина постати чланица Европске уније.

Развој енергетског сектора прати потребе Републике Српске осигуравањем довољних количина енергије, технолошким развојем, повећањем енергетске ефикасности, коришћењем обновљивих извора енергије и преузимањем обавеза заштите животне средине.

Стратегија усмјерава законске, институционалне, организационе, економске и технолошке процесе у Републици Српској у правцу постизања савремених стандарда управљања енергетским сектором и организације отвореног тржишта енергије заснованог на економски одрживим цијенама енергије водећи рачуна о енергетском сиромаштву.

Мисија

Енергија је незамјенљива потреба привреде и грађана, генератор развоја у технолошком, научном, образовном и економском смислу.

Улога енергетике је подупријети развој и раст привреде Републике Српске водећи рачуна о заштити животне средине. Развојем енергетског сектора оствариће се технолошки развој, јачање домаћих компанија, пораст улагања и повећање конкурентности привреде Републике Српске.

Циљеви

Општи циљеви Стратегије развоја енергетике Републике Српске су:

 • Обезбиједити потребне количине и облике енергије те сигурност снабдијевања за потребе привреде и грађана на простору Републике Српске, по економски одрживим цијенама водећи рачуна о проблему енергетског сиромаштва.
 • Повећати ефикасност производње, транспорта и преноса, дистрибуције и потрошње енергије, посебно у сектору зграда. Активним законским, институционалним, огранизационим и финансијским мјерама убрзати ове процесе.
 • Омогућити смањење енергетског и свеукупног дефицита Републике Српске
 • Створити услове за постепено отварање енергетског тржишта и улагање у енергетски сектор.
 • Успоставити ефикасан систем подстицања енергетске ефикасности и коришћења
 • обновљивих извора енергије у складу са постављеним циљевима и обавезама које ће произаћи из чланства Босне и Херцеговине у Европској унији.
 • Осигурати одрживи развој енергетског сектора у условима ограничене емисије гасова са ефектом стаклене баште.
 • Усклађивати законодавство са правном тековином Европске уније.

INTRODUCTION

Energy strategy is a set of goals and measures for implementation of policy of Government of Republic of Srpska in energy sector. The Government’s policy is expressed by strategic goals on the level of energy sector as well as by specific targets for individual parts of energy sector. Energy strategy of Republic of Srpska (hereinafter: Strategy) is made based on principles of the world’s best practice, taking into account global trends in energy sector, energy policy and legislative of the European Union (EU) for energy sector, the document “Fundamentals of energy policy of Republic of Srpska” from November 2008 and certain attitudes and recommendations of non-governmental organizations that are active in Bosnia and Herzegovina (BIH).

One of the main guiding principles of Strategy is sustainable development of the energy sector, i.e. the principle of satisfying the present energy needs without endangering at least the same possibility for future generations. One of the specific characteristics of the Republic of Srpska regarding this is that the reasonable measure in utilization of local energy sources (primary coal) for electricity generation designated to export needs to be chosen.

The Strategy focuses the development of energy sector in Republic of Srpska on using domestic resources, inclusion of renewable energy sources for meeting energy demands, inclusion and stimulation of energy efficiency measures and use of modern energy technologies. At the same time the Strategy requires preservation of the environment and reducing harmful impacts of the energy sector to a minimum.

Development of the energy sector in Republic of Srpska is considered in terms of gradual market opening, introducing competition and setting energy prices to the economically sustainable level. Economic possibilities of Republic of Srpska and its citizens are also considered, because this has primary impact on possibilities of energy sector development.

The strategy encompasses all elements of the energy sector, from individual sectors (coal, oil, gas, electricity, etc.) to the legal, organizational and institutional moments that are important for successful operation and development of energy sector in the observed period (up to 2030).

VISION, MISSION AND OBJECTIVES

Vision

The period until 2030 is the period in which the Republic of Srpska will finish the economic transition and in all elements will be harmonized with European environment and it is also a period in which Bosnia and Herzegovina will become member of European Union.

Development of energy sector monitors the needs of Republic of Srpska by ensuring sufficient quantities of energy, by technological development, increase of energy efficiency, use of renewable energy sources and taking commitment to protect the environment.

The Strategy directs legal, institutional, organizational, economic and technological processes in Republic of Srpska towards achieving modern standard of energy sector management and organization of open market of energy based on the economically viable energy prices taking into account the energy poverty.

Mission

Energy is irreplaceable need of economy and citizens, the generator of development in technological, scientific, educational and economic sense.

The role of energy sector is to support growth and development of economy in Republic of Srpska taking into account environmental protection. The energy sector development will bring to technological development, strengthening of domestic companies, investment increase and competiveness increase in economy of Republic of Srpska.

Objectives

The general objectives of the Energy strategy of Republic of Srpska are:

 • Provide the required amounts and forms of energy and security of supply for the needs of economy and citizens in the area of Republic of Srpska, with economically viable prices taking into account the problem of energy poverty.
 • Increase the efficiency of generation, transport and transmission, distribution and energy consumption, especially in buildings sector. Accelerate these processes by using active legal, institutional, organizational and financial measures.
 • Provide reduction of energy and overall deficit in Republic of Srpska.
 • Create conditions for gradual opening of energy market and investment in energy sector.
 • Establish an efficient system of energy efficiency stimulation and use of renewable energy sources in accordance with set goals and obligations that will arise from the membership of Bosnia and Herzegovina in European Union.
 • Ensure sustainable development of energy sector in conditions of limited emission of greenhouse gases.
 • Legislative alignment with the acquis of the European Union.

Ovaj izvještaj,i izvršni rezime su prvobitno objavljeni na web-sajtu Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске (фебруар 2012.)

This report and the executive summary were originally published on the Republika Srpska Ministry for Industry, Energy and Mining website (February 2012).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)