EBRD:

Strategija za Bosnu i Hercegovinu

Evropska banka za obnovu I razvoj (EBRD)

15.01.2014.

EBRD:

Strategy for Bosnia and Herzegovina

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

15.01.2014.

IZVRŠNI REZIME

Bosna i Hercegovina (BiH) je prihvatila i provodi principe višepartijske demokracije, pluralizma i tržišne ekonomije u skladu sa uslovima navedenim u članu 1 Sporazuma o uspostavljanju Banke.

U isto vrijeme, na funkcionisanje države općenito, a posebno njenih demokratski izabranihh institucija, utiču specifičnosti ustavnog uređenja zemlje. Dejtonski sporazum iz 1995 godine, koji je okončao rat u BiH i omogućio stabilnost zemlje, stvorio je izuzetno kompleksnu institucionalnu strukturu i iscjepkan aparat za donošenje odluka. Kao rezultat toga, mnoge slabosti koje su zajedničke drugim zapadno-balkanskim zemljama su se umnožile u BiH, što čini poslovanje u toj zemlji posebno zahtjevnim. Bez sveobuhvatne ustavne reforme, dalji napredak u pravcu efikasnije države, implementacije značajnog programa reforme i približavanja Evropskoj uniji će biti teško postići.

Globalna kriza je negativno uticala na ekonomiju Bosne i Hercegovine u posljednjih pet godina, ali su i domaći faktori također doprinijeli ekonomskoj slabosti zemlje. Slaba domaća potražnja, nepovoljno vanjsko okruženje i politički zastoj i dalje suzbijaju oporavak zemlje. Visoka i sve veća stopa nezaposlenosti, trenutno gotovo 30%, također ograničava potrošnju. U isto vrijeme, slabiji rast u eurozoni negativno utiče na izvozne aktivnosti Bosne i Hercegovine i na priliv kapitala. Inflacija ostaje niska jer odražava prigušenu domaću potražnju.

Bosna i Hercegovina ima značajne ekonomske potencijale u nizu sektora, ali je uspješno ostvarivanje tih potencijala bilo usporeno složenim političkim okvirom i nedostatkom spremnosti da se provedu duboke strukturne reforme. Zbog toga je napredovanje zemlje u procesu tranzicije zaustavljeno već dugi niz godina, i ona zaostaje za drugim zemljama u jugoistočnoj Evropi prema većini indikatora reformi i poslovnog okruženja. Postoji sveobuhvatan program privatizacije ali je samo mali broj glavnih preduzeća stavljen na tržište.

Kao i u drugim zemljama u regionu, put Bosne i Hercegovine ka održivom rastu i razvoju zahtijeva mnogo veći fokus na omogućavanje poslovnog okruženja za razvoj privatnog sektora, jačanje veza između entiteta i sa susjednim zemljama, i veću eksploataciju prirodnih resursa zemlje. U svojoj strategiji za naredni period Banka će se stoga fokusirati na to da odgovori na slijedeće izazove:

  • Restrukturiranje i širenje lokalnog privatnog sektora. Bosna i Hercegovina ima jako industrijsko naslijeđe, obilne izvore energije, i značajne resurse za podršku prerađivačkoj industriji. Kako bi podržala širenje privatnog sektora, Banka će ponuditi lokalnim i stranim preduzećima široku paletu proizvoda, uključujući direktno financiranje za velika preduzeća, dok će po Investicionom programu za lokalna preduzeća biti osigurano financiranje za restrukturiranje i širenje manjih lokalnih preduzeća koja se trenutno suočavaju sa ograničenim pristupom izvorima financiranja. Banka će davati kreditne linije za mala i srednja preduzeća putem lokalnih banaka, kredite za mikrofinanciranje, kao i nefinancijsku podršku putem Programa usluga za mala preduzeća, odnosno kroz Program poslovnog savjetovanja i Program razvoja preduzeća. Banka će nastaviti aktivan dijalog o politikama za poboljšanje investicijske klime.
  • Stvaranje čvršćih veza sa širim regionalnim tržištima. Mala otvorena ekonomija kao što je ekonomija Bosne i Hercegovine može dostići svoj puni ekonomski potencijal samo integracijom sa širim regionalnim tržištima. Regionalna integracija, kako fizička tako i komercijalna, će dobiti na značaju u novoj strategiji, jer je Bosna i Hercegovina od 1. jula 2013. sa ulaskom Hrvatske u EU dobila granicu sa Evropskom unijom. Banka će stoga nastaviti pružati podršku poboljšanjima infrastrukture i ohrabrivati veće učešće privatnog sektora u modernizaciji javne infrastrukture, kao i privatna ulaganja koja podržavaju jaču regionalnu integraciju kroz investicione i trgovinske tokove, čime će se jačati transportne i trgovinske veze sa susjednim zemljama Zapadnog Balkana, uključujući kroz ciljane inicijative dijaloga o politikama. Kako pristup EU tržištu zahtijeva poštivanje rigoroznih standarda kvalitete, Banka će staviti naglasak na poboljšanje standarda, kako kroz direktno financiranje izvozno-orijentiranih preduzeća tako i kroz programe usluga za mala preduzeća.
  • Promoviranje efikasnijeg i održivog korištenja resursa. I javna i privatna preduzeća veoma neefikasno koriste postojeće resurse, što kao rezultat ima nepotrebno visoke troškove energije i znatne okolinske štete. U cilju podrške efikasnijem i održivom korištenju resursa, Banka će se fokusirati na investicije u održivu energiju sa snažnim demonstracionim efektima. Koristiće se različiti investicijski programi, uključujući Program direktnog financiranja projekata održive energije na Zapadnom Balkanu, kao i posredno financiranje putem lokalnih financijskih institucija kroz Program kreditnih linija za financiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu. Banka će davati direktno financiranje za poboljšanja energetske efikasnosti i efikasnije korištenje resursa za velike korporativne klijente u privatnom i javnom sektoru, kao i za restrukturiranje i komercijalizaciju opštinskih komunalnih preduzeća. Banka će nastaviti voditi aktivan dijalog o politikama za održivo korištenje resursa korištenjem tehničke pomoći i u uskoj saradnji sa drugim donatorima.

U svojim aktivnostima u BiH, Banka će nastojati promovirati internu integraciju aktivnim odabiranjem investicija koje dalje produbljuju ekonomske veze između dva entiteta i Brčko distrikta, kako sa privatnim kompanijama tako i kroz institucionalne reforme u javnom sektoru.

U svim tim aktivnostima, EBRD će nastojati uskladiti svoje operacije sa prioritetima lokalnih vlasti i usko će sarađivati sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama i donatorima, uključujući Evropsku uniju, kako kroz sufinansiranje odabranih projekata tako i kroz koordiniranje inicijativa za dijalog o politikama. Banka će, posebno, koordinirati, i, ukoliko to bude moguće, implementirati zajedničke operacije sa Evropskom investicionom bankom i Svjetskom bankom unutar Zajedničkog akcionog plana Međunarodnih finansijskih institucija za rast.

EXECUTIVE SUMMARY

Bosnia and Herzegovina (B&H) is committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism, and market economics in accordance with the conditions specified in Article 1 of the Agreement establishing the Bank.

At the same time, the functioning of the state in general, and of its democratically elected institutions in particular, is affected by the specifics of the country’s constitutional set up. The

1995 Dayton Accords, which ended the war in B&H and paved the way to the country’s stability, created a uniquely complex institutional structure and a fragmented policy-making apparatus. As a result, many of weaknesses common to other Western Balkan countries have been multiplied in B&H, which makes doing business there particularly challenging. Without comprehensive constitutional reform further progress towards a more efficient state, implementation of a meaningful reform agenda and EU approximation will be difficult to achieve.

Bosnia and Herzegovina’s economy has been adversely affected by the global crisis in the past five years, but domestic factors have also contributed to the economic weaknesses in the country. Weak domestic demand, an unfavourable external environment and political stalemate have held back recovery. The high and growing unemployment, currently near 30 per cent, has also constrained consumption. At the same time, weaker growth in the Eurozone has negatively affected Bosnia’s exporting activity and capital inflows. Inflation remains low reflecting the subdued domestic demand.

Bosnia and Herzegovina has significant economic potential in a number of sectors, but achieving this potential has been held back by a complex political framework and difficulty undertaking deep structural reforms. Therefore, the country’s progress in transition has been effectively stalled for a number of years, and it lags behind other countries in south-eastern Europe on most cross-country reform and business environment indicators. A significant privatisation agenda exists but few major enterprises have been brought to the market.

In common with other countries in the region, Bosnia and Herzegovina’s path to sustainable growth and development requires a much greater focus than before on an enabling business environment for private sector development, strengthened linkages between the two entities and with neighbouring countries, and greater exploitation of the country’s natural comparative advantages. In the forthcoming strategy period the Bank will therefore focus on addressing the following challenges:

  • Restructuring and expansion of the local private sector. Bosnia and Herzegovina has a strong industrial heritage, an abundant supply of energy, and significant resources to support processing industries. In order to support private sector expansion, the Bank will target local and foreign companies with a comprehensive range of products, including direct financing for large enterprises, while Local Enterprise Facility financing will be provided for restructuring and expansion of smaller local companies that currently face limited access to financing. The Bank will provide SME credit lines through local banks, microfinance loans, and non-financial Small Business Support through the Enterprise Growth Programme and Business Advisory Services. The Bank will continue an active policy dialogue on investment climate improvements.
  • Forging closer linkages with wider regional markets. A small open economy such as Bosnia and Herzegovina can reach its full economic potential only by integrating closely with wider regional markets. Regional integration, both physical and commercial, will become even more important in the new strategy period as Bosnia and Herzegovina now has a border with the EU as of 1 July 2013, following Croatia’s accession to the EU. The Bank will therefore continue to support infrastructure improvements and encourage greater private sector involvement in public infrastructure upgrades, as well as private investments supporting deeper regional integration via investment and trade flows, thereby strengthening transport and trade linkages with neighbours in the Western Balkans, including through targeted policy dialogue initiatives. As access to the EU market requires adherence to rigorous quality standards, the Bank will put a strong emphasis on improvements of standards both by direct financing to export-oriented companies, and through Small Business Support programmes.
  • Promoting a more efficient and sustainable use of resources. Public entities and private companies make very inefficient use of existing resources, resulting in unnecessarily high energy costs and significant environmental damage. To support more efficient and sustainable use of resources, the Bank will focus on sustainable energy investments with high demonstration effects. Various instruments will be used, including the Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility, and indirect financing via local financial institutions through Western Balkans Sustainable Energy Financing Framework credit lines. The Bank will provide direct financing for energy and resource efficiency improvements for large corporate clients, both in the private and public sectors, and for the restructuring and commercialisation of municipal utility companies. The Bank will continue an active policy dialogue on sustainable use of resources, using technical assistance, in close cooperation with other donors.

In its activities in B&H, the Bank will seek to promote internal integration by actively seeking out investments that further deepen economic linkages between the two entities, and Brcko District, both with private companies and through institutional reforms in the public sector.

In all these activities the EBRD will seek to align its operation with the priorities of local authorities and closely cooperate with other International Financial Institutions and donors, including the European Union, both by co-financing selected projects and by coordinating policy dialogue initiatives. In particular, the Bank will coordinate, and if possible implement joint operations, with the European Investment Bank and the World Bank under the Joint IFI Action Plan for Growth.

Ovaj izvještaj,i izvršni rezime su prvobitno objavljeni na web-sajtu EBRD-a (15.01.2014).

This report and the executive summary were originally published on the EBRD website (15.01.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)