Clifford Bond:

Tenzije i frustracije u BiH sve dublje

Šablon uspjeha koji su izabrali drugi širom Evrope, ali i na području bivše Jugoslavije je isti; prvo obezbijediti političku stabilnost i bezbjednost kroz članstvo u NATO, a zatim ekonomski prosperitet kroz članstvo u EU. Ovo je prava strategija za BiH, kako za državu tako i za entitetske vlade, i svi zajedno moraju da sarađuju kako bi implementirali tu strategiju. Na 20. godišnjicu Dejtona, narodi BiH ne trebaju nove političke avanture i manevre. Ono što oni žele jeste politički i ekonomski napredak, kako za njih same, tako i za njihovu djecu.

22.07.2015.

Clifford Bond:

Deepening tensions and frustration in BiH

The pattern of success that others have chosen throughout Europe and the former Yugoslavia has been the same: first political stability and security through NATO membership and then economic prosperity through membership in the European Union. That is the right strategy for BiH, and state and entity governments should fully cooperate to implement it. On the 20th anniversary of Dayton, the people of BiH do not need new political adventures and maneuvers. What they want is political and economic progress for themselves and their children.

22.07.2015.

Prošlog vikenda boravio sam u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 20. godišnjice srebreničkog genocida. Osjećao sam da je to moja dužnost prema građanima, kao bivšeg izaslanika za Srebrenicu.

Komemoracija je bila tužna i dobro posjećena od strane međunarodne zajednice; iako su je pokvarili pojedinci koji su dokazali da nisu sposobni da pokažu poštovanje za žrtve ove tragedije, kao ni poštovanje za članove njihovih porodica. Organizatori, kao i Predsjedništvo BiH su poslali zvanično izvinjenje zbog incidenta i postupaka ovih zavedenih ljudi.

Godišnjice i komemoracije su uvijek izvor tenzija u zemlji gdje su sjećanja na rat još svježa. Ali, tokom ove kratke posjete imao sam prilike da vidim da su tenzije i frustracije unutar ove zemlje daleko dublje. Po svemu sudeći, one su izazvane pričom o separaciji, ali i nemogućnosti političara ove zemlje da napreduju po pitanju reformi.

Ekonomska situacija stagnira, ili je možda još i gora nego što je bila. Napredak BiH na putu ka evropskoj budućnosti je u zastoju. Mogućnost članstva u NATO, što bi trebalo da učvrsti bezbjednost i političku stabilnost u zemlji, i dalje izmiče.

U svemu ovome, ovonedjeljna diskusija u Narodnoj skupštini RS o mogućem referendumu samo dodatno ubrizgava otrov u ionako teško političko okruženje. Predloženo pitanje koje će biti ponuđeno pred glasače u RS je izmijenjeno, ali njegova nezakonita i antidejtonska priroda je očigledna. I dok Ustav RS dozvoljava pravo na održavanje referenduma, to pravo je ograničeno samo na ona pitanja koja spadaju u nadležnost entiteta. Ovo je u skladu sa međunarodnom i evropskom praksom, što je i potvrđeno od strane Venecijanske komisije koja je pri Savjetu Evrope.

I dok je, kako sam rekao, došlo do promjene u formulisanju pitanja, suština referenduma je direktno protiv statusa i ovlašćenja visokog predstavnika i državnih institucija. Ovo pitanje nikako nije u nadležnosti RS. Ukoliko se održi jedan ovakav referendum i bude se djelovalo po njegovim rezultatima, onda je to kršenje Dejtonskog sporazuma i njegovih aneksa. Članovi međunarodne zajednice, koji su krajnji garanti Dejtona, moraju odgovoriti na ovakvu provokaciju. Oduvijek sam se nadao da će Bosna i Hercegovina postepeno učvrstiti svoje veze sa Evropom te postati članica EU i NATO. Još dok sam bio ambasador, zemlja je napredovala na ovom putu. Bilo je to pozitivno vrijeme i trebalo bi se vratiti tome.

Šablon uspjeha koji su izabrali drugi širom Evrope, ali i na području bivše Jugoslavije je isti; prvo obezbijediti političku stabilnost i bezbjednost kroz članstvo u NATO, a zatim ekonomski prosperitet kroz članstvo u EU. Ovo je prava strategija za BiH, kako za državu tako i za entitetske vlade, i svi zajedno moraju da sarađuju kako bi implementirali tu strategiju. Na 20. godišnjicu Dejtona, narodi BiH ne trebaju nove političke avanture i manevre. Ono što oni žele jeste politički i ekonomski napredak, kako za njih same, tako i za njihovu djecu.

This past weekend I was in Bosnia and Herzegovina for the 20th anniversary for the Srebrenica genocide. I felt a duty to be present there as a former Envoy for Srebrenica to all of its citizens.

The commemoration was solemn and well attended by the international community; though it was spoiled by individuals who showed they were incapable of understanding how to show respect for the victims of this tragedy and their surviving family members. The organizers and the BiH Presidency have apologized for this incident and the actions of misguided people.

Anniversaries and commemorations can always be a source of tension in a country where the memories of the war are fresh. But I found tensions and frustrations now inside the country to be of a deeper nature during this short visit. They seem fueled by talk of separation and the inability of the country’s politicians to advance reform.

The economic situation is stagnant or worse. Progress on Bosnia’s European future is stalled. Possible NATO membership, an anchor for the country’s security and political stability, remains elusive.

In this mix discussion this week within RS National Assembly of a possible referendum injects poison into an already difficult political environment. The proposed question to be put to RS voters seems to shift, but its illegal and anti-Dayton nature is clear. While the RS constitution provides for the right to hold referenda, it also limits such actions to issues falling within the competence of the RS entity. This is in conformity with international and European practice, as confirmed by the Council of Europe’s Venice Commission.

While, as I say, the precise wording changes, the substance of the referendum is directed against the status and powers of the High Representative and state institutions. These are in no way within the competence of the RS. If such a referendum were to take place and be acted upon, it would amount to a breach of the Dayton Peace Accords and its annexes. Members of the International Community, which are the ultimate guarantors of Dayton, would have to respond to such a provocation.

My hope has always been that Bosnia and Herzegovina would gradually strengthen its links to Europe and become a member of the EU and NATO. We saw the country making progress on this path when I was Ambassador. That was a positive time and we should be able to return to it.

The pattern of success that others have chosen throughout Europe and the former Yugoslavia has been the same: first political stability and security through NATO membership and then economic prosperity through membership in the European Union. That is the right strategy for BiH, and state and entity governments should fully cooperate to implement it. On the 20th anniversary of Dayton, the people of BiH do not need new political adventures and maneuvers. What they want is political and economic progress for themselves and their children.

Autor je bivši američki ambasador u BiH i bivši izaslanik međunarodne zajednice za Srebrenicu

The author is a former US Ambassador to BiH and former international community Envoy for Srebrenica.

Tekst je prvobitno objavljen na portalu Nezavisne Novine (13.07.2015).

[prevod: Nezavisne Novine]

This article was originally published on Nezavisne Novine portal (13.07.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)