BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

EU – BiH

Važni datumi

EU – BiH

Key dates

1. juni 2015
Na snagu stupa Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom
1 June 2015
The SAA with Bosnia and Herzegovina enters into force
27. juni 2012
EU i Bosna i Hercegovina pokrenule dijalog na visokom nivou o procesu pridruživanja
27 June 2012
The EU and Bosnia and Herzegovina launched the High Level Dialogue on the Accession Process
1. septembar 2011
Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU postaju jedinstveno tijelo EU
1 September 2011
Delegation of the European Union and Office of the EU Special Representative become one reinforced EU presence
15. decembar 2010
bezvizni režim uveden za sve građane BiH nosioce biometrijskih pasoša
15 December 2010
Visa free regime introduced for all BiH citizens having biometric passport
27. maj 2010
Komisija prihvata prijedlog kojim se građanima Albanije i Bosne i Hercegovine dozvoljava da putuju u zemlje Šengena bez kratkoročne vize
27 May 2010
Commission adopts proposal allowing citizens of Albania & Bosnia and Herzegovina to travel to Schengen countries without a short-term visa
31. jula 2008
BiH i EK potpisale Finansijski sporazum o državnom programu za Instrument predpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu
31 July 2008
BiH and the EC signed the Financing Agreement for the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) 2007 National Programme
01. jula 2008
Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima stupa na snagu
1 July 2008
Interim Agreement on trade and trade-related issues enters into force
16. juna 2008
Evropska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
16 June 2008
European Commission and BiH signed the Stabilisation and Association Agreement and the Interim Agreement on trade and trade-related issues
05. juna 2008
Evropska komisija prezentovala Mapu puta kojom se postavljaju referentne vrijednosti za ukidanje viznog režima
5 June 2008
European Commission presented the Roadmap setting out benchmarks for visa liberalization
26. maj 2008
Pokrenut dijalog o ukidanju viznog režima
26 May 2008
Visa liberalisation dialogue launched
20. februara 2008
Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni sporazum o IPA fondovima
20 February 2008
Bosnia and Herzegovina signed the IPA Framework Agreement
18. februara 2008
Vijeće usvojilo novo Evropsko partnerstvo
18 February 2008
A new European Partnership is adopted by the Council
01. januara 2008
Sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji stupaju na snagu
1 January 2008
Visa facilitation and readmission agreements enters into force
decembar 2007
Nakon procjene komesara za proširenje Olli Rehna da između političkih vođa u BiH postoji dovoljna mjera usaglašenosti po pitanju reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom
December 2007
Following Commissioner for Enlargement Olli Rehn’s assessment that there is sufficient agreement on reforms among BiH political leaders, the Stabilisation and Association Agreement with Bosnia and Herzegovina is initialled in Sarajevo
18. septembar 2007
Potpisani sporazumi o viznim olakšicama i dozvolama
18 September 2007
Visa facilitation and readmission agreements signed
decembar 2006
Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno okončani, ali Sporazum ne može biti parafiran i formalno zaključen usljed nedostatka napretka u ključnim reformama.
December 2006
SAA Technical negotiations between the EU and BiH are successfully completed. However, the Agreement cannot be initialled and formally concluded due to lack of progress on key reforms
novembar 2005
Pregovori o SSP-u između EU i BiH su službeno pokrenuti
November 2005
SAA negotiations between the EU and BiH are officially launched
oktobar 2005
EK procjenjuje da je BiH ostvarila zadovoljavajući napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i preporučuje otpočinjanje pregovora o SSP-u
October 2005
The EC judges that BiH has made sufficient progress in the implementation of the Feasibility Study reforms and recommends starting SAA negotiations
juni 2004
EU usvaja prvo Evropsko partnerstvo za BiH (izmjenjeno 2006.)
June 2004
the EU adopts the first European Partnership for BiH (amended in 2006)
novembar 2003
EK izrađuje Studiju izvodivosti kojom procjenjuje kapacitet BiH da provede eventualni budući SSP. Studija zaključuje da se sa pregovorima treba početi kada BiH ostvari napredak po pitanju šesnaest ključnih prioriteta
November 2003
The EC produces a Feasibility Study assessing BiH’s capacity to implement a future SAA. The study concludes that negotiations should start once BiH has made progress on 16 key priorities
juni 2003
Samit u Solunu; PSP je potvrđen kao politika EU prema zapadnom Balkanu. Potvrđena je EU perspektiva za zemlje tog područja
June 2003
Thessaloniki Summit; the SAP is confirmed as the EU policy for the Western Balkans. The EU perspective for these countries is confirmed
2001
Prva godina novog CARDS programa, posebno dizajniranog za potrebe zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja
2001
First year of the new CARDS programme, specifically designed for the Stabilisation and Association countries
novembar 2000
Samit u Zagrebu; EU i zemlje zapadnog Balkana (uključujući BiH) službeno usvajaju PSP
November 2000
Zagreb Summit; the SAP is officially endorsed by the EU and the Western Balkan countries (including BiH)
juni 2000
Evropsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje Stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU
June 2000
The European Council states that all the Stabilisation and Association countries are “potential candidates” for EU membership
maj 1999
EU predlaže novi Proces stabilizacije i pridruživanja za pet zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući BiH
May 1999
The EU proposes the new Stabilisation and Association Process for five countries of South-Eastern Europe, including BiH
juni 1998
Uspostavlja se Konsultativna radna grupa EU-BiH
June 1998
the EU-BiH Consultative Task Force (CTF) is established
1997
Regionalni pristup: EU uspostavlja političke i ekonomske uslove za razvijanje bilaterlanih odnosa
1997
Regional Approach. The EU establishes political and economic conditionality for the development of bilateral relations.

Izvori / Sources:
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://europa.ba/?page_id=499DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)