BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Šta je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)?

What is the Stabilization and Association Agreement (SAA)?

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je ugovorni odnos između Evropske unije (EU) i njenih zemalja članica i Bosne i Hercegovine (BiH). Predstavlja ključni element Procesa stabilizacije i pridruživanja koji čini okvir politike Evropske unije za regiju Zapadnog Balkana. EU je 2003. godine potvrdila da cijela regija Zapadnog Balkana ima jasnu perspektivu članstva u EU ako se ispune svi uslovi.

SSP omogućuje BiH i EU da još bliže sarađuju na izgradnji dubljih odnosa na svim poljima u pravcu potpune integracije BiH u EU. Usmjeren je na poštivanje ključnih demokratskih principa i suštinskih elemenata u srcu jedinstvenog tržišta EU. Stoga je potpuno stupanje na snagu SSP-a prvi stvarni korak u procesu evropskih integracija BiH.

Privremeni sporazum između BiH i EU na snazi je od 1. jula 2008. Međutim, djelokrug obaveza na obje strane značajno će se povećati potpunim stupanjem na snagu SSP-a: dok je Privremeni sporazum uglavnom bio usmjeren na omogućavanje slobodnog protoka roba, SSP će zahtijevati učinkovito transponiranje i provođenje cjelokupne pravne stečevine EU uspostavljene tokom proteklih šest decenija. Pred BiH je naporan rad, u prisnom partnerstvu sa EU.

Osnovni cilj SSP-a je da pripremi BiH za konačno članstvo u EU, ali i sam tok provođenja Sporazuma dovodi do niza direktnih koristi za Bosnu i Hercegovinu. Stupanje na snagu SSP-a tako, na primjer, znači da se BiH smatra vjerodostojnim međunarodnim partnerom EU i njenih zemalja članica – što može povećati povjerenje investitora, domaćih i međunarodnih.

Stupanje na snagu SSP-a predviđa uspostavljanje tijela kroz koja se vodi dijalog između EU i BiH o transponiranju i provođenju propisa EU.

Na najvišem nivou uspostavljaju se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Na tehničkom nivou se uspostavljaju Odbor za stabilizaciju i pridruživanje i sektorski pododbori. Ova tijela podržavaju intenzivniji dijalog koji se odvija između EU i BiH.

Izvor: Europa.ba
The Stabilisation and Association Agreement (SAA) is a contractual relationship between the European Union (EU) and its Member States and Bosnia and Herzegovina (BiH). It is a key element of the Stabilisation and Association Process, which is the framework for the European Union’s policy towards the Western Balkans region. In 2003, the EU confirmed that the whole Western Balkans region had a clear perspective of EU membership if all conditions are met.

The SAA enables BiH and the EU to work even more closely together and build a deeper relationship on all fronts – leading to BiH’s full integration into the EU. It focuses on respect for key democratic principles and the core elements which are at the heart of the EU single market. Thus having the SAA fully in force is the first real step in BiH’s process of European integration.

An Interim Agreement has been in place between BiH and the EU since 1 July 2008. However the scope of obligations on both sides will significantly increase with the full entry into force of the SAA: while the Interim Agreement was mainly focused on enabling free flow of goods, the SAA will require efficient transposition and implementation of the whole body of EU law, that has been created over the past six decades. A lot of hard work lies ahead of BiH, in close partnership with the EU.

While the main objective of the SAA is to prepare BiH for eventual EU membership, ongoing implementation of the Agreement brings about a number of direct benefits for Bosnia and Herzegovina. Having an SAA in place means, for example, that BiH is seen as a credible international partner of the EU and its Member States – which can increase the confidence of investors, domestic and international.

Having an SAA in place means the establishment of bodies through which dialogue between the EU and BiH about the transposition and implementation of EU law takes place.

At the highest level, a Stabilisation and Association Council and a Stabilisation and Association Parliamentary Committee are established. At the technical level a Stabilisation and Association Committee and sectoral Sub-committees are established. These bodies support the more intensive dialogue that takes place between the EU and BiH.

Source: Europa.ba
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)