BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Četiri teze o euro-atlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine

Skoro sedam godina otkako je prvi put potpisan, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) Bosne i Hercegovine (BiH) sa Evropskom unijom (EU) će napokon da stupi na snagu. Do ovog velikog pomaka dolazi u svjetlu nove britansko-njemačke inicijative u BiH - poslovična “posljednja slamka” koju su London i Berlin ponudili političkom establišmentu u Sarajevu kako bi ponovo pokrenuli proces euro-atlantske integracije zemlje koji je u zastoju. [prevod: Dijalog BiH2.0]

Four Theses on Bosnia-Herzegovina’s Euro-Atlantic Future

Nearly seven years after it was first signed, Bosnia-Herzegovina’s (BiH) Stabilization and Association Agreement (SAA) with the European Union (EU) is set to finally come into effect. This major development comes in the wake of a new Anglo-German initiative in BiH, a proverbial “last straw” offered by London and Berlin to the political establishment in Sarajevo to reboot the country’s stalled Euro-Atlantic integration process.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)