Jasmin Mujanović :

Četiri teze o euro-atlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine

Skoro sedam godina otkako je prvi put potpisan, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) Bosne i Hercegovine (BiH) sa Evropskom unijom (EU) će napokon da stupi na snagu. Do ovog velikog pomaka dolazi u svjetlu nove britansko-njemačke inicijative u BiH - poslovična “posljednja slamka” koju su London i Berlin ponudili političkom establišmentu u Sarajevu kako bi ponovo pokrenuli proces euro-atlantske integracije zemlje koji je u zastoju. [prevod: Dijalog BiH2.0]

22.03.2015.

Jasmin Mujanović :

Four Theses on Bosnia-Herzegovina’s Euro-Atlantic Future

Nearly seven years after it was first signed, Bosnia-Herzegovina’s (BiH) Stabilization and Association Agreement (SAA) with the European Union (EU) is set to finally come into effect. This major development comes in the wake of a new Anglo-German initiative in BiH, a proverbial “last straw” offered by London and Berlin to the political establishment in Sarajevo to reboot the country’s stalled Euro-Atlantic integration process.

22.03.2015.

Elite u BiH odgovorile su neuobičajeno žurno, i, samo šest mjeseci nakon izbora u oktobru 2014, izgleda da je zemlja uspostavila vlade i na državnom nivou i u Republici Srpskoj (RS) i Federaciji. Možda je previše optimistički nazvati ovaj razvoj “napretkom” ali jeste pomak i nakon blizu deset godina potpunog političkog zastoja BiH je u očajničkoj potrebi za bilo kakvim pomakom.

Međutim, ako će BiH napraviti stvarni napredak, prije ili kasnije njeni građani i međunarodna zajednica, koja još uvijek ima značajan uticaj na zemlju, moraće da se suoče sa nekim neizbježnim istinama. Inače, sadašnji (potencijalni) pomak BiH može krenuti putem prošle dekade: zauvijek izgubljeno vrijeme.

BiH se ne može pridružiti EU ili NATO sa sadašnjim ustavom.

Ovo je kardinalna činjenica za sve buduće reforme u BiH. Zemlja sa manje od četiri miliona stanovnika ne može izdržati četrnaest različitih vlada koje djeluju na njenoj teritoriji. Ne može podržati svakog trećeg uposlenika u javnoj administraciji – dok 40% stanovnika uopšte ne radi. Zemlja članica EU ne može uskratiti svojim građanima, u korist takozvanih “konstitutivnih naroda”, da služe u predsjedništvu države, u drugim službenim organima, niti može tolerisati segregaciju u školama. NATO savez ne može prihvatiti članicu čije je odlučivanje u politici sigurnosti interno iscjepkano i kompromitovano antievropskim elementima. BiH, kako je definisano Dejtonskim ustavnim poretkom, jednostavno nije u stanju da bude članica “dužnik” ijedne organizacije. A i EU i NATO bi kompromitovali svoju unutrašnju koheziju i efikasnost ako zemlji dopuste da se pridruži prije nego što se donesu veće ustavne reforme.

Stoga, koliko euro-atlantska integracija BiH ostaje prioritet politike Vašingtona i Brisela – a treba da bude, BiH kao ključ stabilnosti na cijelom Zapadnom Balkanu - obje organizacije moraju razjasniti šta predstavlja prihvatljiv ustavni okvir za BiH, iz perspektive EU i NATO. To ne znači da BiH mora odmah početi sa procesom reforme javne i teritorijalne administracije – sadašnja britansko-njemačka inicijativa je, na primjer, svjesno povukla potrebne reforme u slučaju Sejdić-Finci. Ipak, racionalizacija i usmjeravanje državnog aparata, kao i uspostava razumnih regionalnih,ekonomskih i ekoloških administrativnih jedinica u BiH je neizbježna a na EU i NATO leži odgovornost da to razjasne.

Politički lideri BiH ne žele članstvo EU ili NATO

Politika proširenja EU je uveliko učinila nejasnim nedostatak koherentne vanjske politike organizacije, činjenica koju je pokazao smušen odgovor Unije na rusku invaziju Ukrajine. Ali nekoherentan i neodlučan pristup EU vlastitoj sigurnosti odavno je očit u BiH. Ovdje, ne samo da je mnoštvu kratkotrajnih političkih aktivista bilo dozvoljeno da potpuno izbace iz kolosijeka integraciju zemlje u evropski državni sistem, nego i ljudi poput Milorada Dodika sada otvoreno kuju zavjeru sa neprijateljima Evrope u srcu osjetljivog tkiva. Međutim, ne treba da zaboravimo ulogu HDZ-a i SDA u transformisanju BiH u jazbinu organizovanog kriminala. Uz podršku Zagreba HDZ je transformisao svoj izborni aparat u Hercegovini u paradržavu unutar BiH, dok je SDA više od dvije decenije pljačkala sve javne kase na koje bi stavila ruku.

Dominantni pristup politike EU bio je definisan smirivanjem; želeći da napokon “umire” zemlju, evropski lideri su prihvatali obećavajuće note lokalnog političkog establišmenta blizu dvije decenije. Međutim, vrijeme je da shvate da će skoro sve političke, ekonomske i socijalne reforme u BiH, koje traži EU, rezultirati u tjeranju iz vlasti a vjerovatno i u zatvor istih onih ljudi koji provode reforme, kao što se desilo u Hrvatskoj. Kao rezultat, i što treba da bude jasno barem iz prošle dekade, malo je velikih političkih aktera u BiH koji imaju namjeru da se na taj način predaju. Uostalom, treba podsjetiti da u BiH, kao i u Srbiji, praktično nije bilo nikakvog preokreta na listi političkog vođstva zemlje. I s obzirom da su to uglavnom isti ljudi koji su 1990-ih izabrali rat a ne demokratsku reformu, apsurdno je sada očekivati ikakvu promjenu u njihovom ponašanju.

Beograd i Zagreb ostaju prepreke a ne saveznici euro-atlanstske integracije BiH.

Uprkos suprotnim tvrdnjama oba vođstva i u Srbiji i Hrvatskoj, dvije države i dalje imaju uglavom negativan uticaj na njihovog manjeg susjeda. “Specijalne veze” Srbije sa RS su dobro poznate ali nakon nedavnog popuštanja zemlje u vezi s Kosovom i poraza Borisa Tadića, pojavile su se pukotine u odnosu Banjaluka-Beograd. Ovo je pozitivno i Brisel treba jasno dati na znanje Vučićevoj administraciji da evropska budućnost Srbije zavisi od normalizacije odnosa sa BiH. Srbija ne može tvrditi da “poštuje teritorijalni suverenitet” BiH dok istovremeno sebe postavlja kao čuvara interesa srpskog naroda u susjednoj zemlji. Kao što, na primjer, ni Sarajevo ne može ili ne treba da podrži ikakvu politiku bošnjačke zajednice u Sandžaku, isto tako Beograd mora da digne ruke od “druge srpske države preko Drine”.

Međutim, od nedavno, Zagreb je više nego Beograd postao problem za buduću euro-atlanstsku integraciju BiH. Otkako se Hrvatska pridružila EU, posebno nakon izbora Kolinde Grabar-Kitarović, Zagreb je pokazao jasnu namjeru da “brani interese” hrvatske zajednice u BiH. Ovo je opasan preokret ranije uspostavljene i preporučljive politike Stjepana Mesića, da je, što se tiče Hrvata u BiH “njihov glavni grad Sarajevo a ne Zagreb”.

BiH’s elites have responded with uncharacteristic haste, as a mere [sic] six months after the October 2014 elections, the country appears to have governments in place at both the state level and in the Republika Srpska (RS) and Federation entities. To call these developments “progress” might be too optimistic but it is movement and after nearly ten years of complete political deadlock, BiH is in desperate need of movement of any sort.

If BiH is to make actual progress, however, sooner or later both the country’s citizens and the international community, which still wields considerable influence over the state, will have to confront certain unavoidable truths. Otherwise, BiH’s current (potential) movement may go the way of the previous decade: time forever lost.

BiH cannot join the EU or NATO with its current constitution.

This is the cardinal fact of all future reforms in BiH. A country of less than four million people cannot support fourteen different governments operating on its territory. It cannot support every third employed person working in the public administration—while 40% of the population does not work at all. An EU member state cannot bar its own citizens, in favour of so-called “constitutive peoples,” from serving on the country’s presidency, among other official bodies, nor can it tolerate segregated schools. The NATO alliance cannot abide a member whose security policy-making capabilities are internally fractured and compromised by anti-European elements. BiH, as defined by the Dayton constitutional order, is simply not capable of being a “dues paying” member of either organization. And both the EU and NATO would compromise their own internal cohesion and effectiveness by allowing the country to join before major constitutional reforms are enacted.

Accordingly, insomuch as BiH’s Euro-Atlantic integration remains a policy priority for Washington and Brussels—and it should, as BiH is the key to stability in the whole of the Western Balkans—both organizations must make clear what constitutes an acceptable constitutional framework for BiH, from the perspective of the EU and NATO. This is not to say that BiH must immediately begin with the process of public and territorial administration reform—the current Anglo-German initiative has, for instance, sensibly back-loaded the already necessary Sejdić-Finci reforms. Nevertheless, the rationalization and stream-lining of the state apparatus, as well as the establishment of sensible regional,economic, and ecological administrative units in BiH is unavoidable and it is the responsibility of the EU and NATO to make this clear.

BiH’s political leaders do not want EU or NATO membership.

The EU’s enlargement policy has largely obscured the organization’s lack of a coherent foreign policy, a fact that has been exposed by the Union’s muddled response to Russia’s invasion of Ukraine. But the EU’s incoherent and lackadaisical approach to its own security has long been evident in BiH. Here a crop of small-time political hustlers has not only been allowed to completely derail the country’s integration into the European state system more broadly but men like Milorad Dodik now conspire openly with Europe’s enemies in the heart of the continent’s soft underbelly. But we should not, however, forget the role of the HDZ and the SDA in transforming BiH into a den of organized crime. Backed by Zagreb, the HDZ has transformed its Herzegovina electoral heartland into a para-state within BiH, while the SDA has spent more than two decades plundering whatever public coffers it could get its hands on.

The dominant EU policy approach in BiH has been defined by appeasement; wanting to finally “pacify” the country, European leaders have accepted promissory notes from the local political establishment for nearly two decades. It is time to realize, however, that almost all of the required EU political, economic, and social reforms in BiH would result in the ouster from power, and likely imprisonment, of the very people carrying through the reforms, as it did in Croatia. As a result, and as should be clear from the past decade at least, few if any major political actors in BiH have any intention to surrender themselves in such a manner. After all, recall that in BiH, as in Serbia, there has been virtually no turn-over in the country’s political leadership roster. And given that these are essentially the same people who in the 1990s opted for war rather than democratic reform, it is absurd to expect any change in their behaviour now.

Belgrade and Zagreb remain obstacles not allies to BiH’s Euro-Atlantic integration.

Despite claims to the contrary by both the leadership in Serbia and Croatia, the two states continue to exercise a largely negative influence on their smaller neighbour. Serbia’s “special relationship” with the RS is well known but since the country’s recent détente with Kosovo, and the defeat of Boris Tadić, fractures have appeared in the Belgrade-Banja Luka relationship. This is positive and Brussels should make clear to the Vučić administration that Serbia’s European future likewise depends on normalizing relations with BiH. Serbia cannot claim to “respect the territorial sovereignty” of BiH while simultaneously dubbing itself the guardian of the interests of the Serb people in this neighboring state. No more than Sarajevo can or should back any policy of the Bosniak community in the Sandžak, for instance, Belgrade must likewise wash its hands of the “other Serb state across the Drina.”

Lately, however, it has been Zagreb more so than Belgrade that has become a problem for BiH’s future Euro-Atlantic integration. Since Croatia joined the EU, and especially since the election of Kolinda Grabar-Kitarović, Zagreb has made clear its intention to “defend the interests” of the Croat community in BiH. This is a dangerous reversal of Stjepan Mesić’s previously established and commendable policy, that as far as the Croats of BiH were concerned “their capital is Sarajevo, not Zagreb.”

Nažalost, izgleda da su revanšistički elementi i u Beogradu i u Zagrebu opredijeljeni da postignu izvjesne “istorijske” ciljeve u BiH koji pripadaju krvavoj jami regiona. EU treba da primi na znanje i odredi svoju regionalnu politiku na osnovu iskrenih evropskih interesa, a ne na ambicijama jedne određene zemlje članice. Uostalom, Zagreb je u potpunosti imao pravo da prigovori Srbiji oko njenog uplitanja u pitanja srpske zajednice u Hrvatskoj. Štaviše, Hrvatska je sasvim ispravno protestovala zbog “mekih” prijetnji Slovenije da će biti protiv njenog članstva u EU. Prema tome, Zagreb treba da se distancira od Hrvata u BiH i da lideri i Hrvatske i Srbije odmah prestanu sa svojim kvazi-političkim posjetama Mostaru i Banjaluci umjesto glavnom gradu zemlje, Sarajevu. Ukratko, i Srbija i Hrvatska treba da priznaju da u Evropi 21. vijeka, suverenitet BiH koliko i njihov, ne zavisi od odobrenja susjednih država, koliko god ova činjenica može da smeta nekim nacionalističkim elementima na domaćem planu.

Osim ustavne reforme, BiH je potrebna i značajna demokratizacija.

Najzad, iako u BiH nema “čarobnog lijeka”, “demokratski preokret” u međunarodnoj politici prema zemlji je ipak najvažniji element bilo kakve buduće politike BiH za Brisel i Vašington. Samo prava demokratska BiH će biti funkcionalna i samo funkcionalna BiH će biti u stanju da zaštiti i podrži prava svih njenih građana, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, spol, seksualnost ili neki drugi identitet. Štaviše, i kako je istaknuto, samo demokratska, funkcionalna i suverena BiH može omogućiti trajnu regionalnu stabilnost. Ako BiH ostaje kao nagrada koju će odnijeti Srbija ili Hrvatska samo će dalje udaljiti cijeli Zapadni Balkan od budućnosti gdje će takvo prolivanje krvi, što je obilježilo posljednju deceniju prošlog vijeka, biti neodgovorno.

Ovo znači da EU i SAD moraju identifikovati i uspostaviti kontakte sa novim igračima u BiH. S obzirom na duboko usađenu dvojnost političkog establišmenta BiH, ovaj novi pristup se mora temeljiti na dva principa: jačanje demokratskih institucija i osposobljavanje građana. U ovom pogledu, pohvalno je odbijanje nove visoke predstavnice Unije za vanjska pitanja i sigurnost, Federice Mogherini, da nastavi bizarnu i destruktivnu politiku Catherine Ashton i Štefana Fülea da se sastaje sa političkim liderima BiH a ne sa predstavnicima parlamenta, u hotelima i sporednim sobama umjesto u zvaničnim institucijama, na tajnim razgovorima umjesto na otvorenim i dokumentovanim pregovorima.

Ipak, ostaje dosta toga da EU i SAD urade u prepoznavanju iskrenih reformističkih elemenata unutar političkog establišmenta BiH. Prema tome, sadašnju vladajuću veliku koaliciju SDA, HDZ, DF i Savez za promjene treba pokrenuti da iskreno vode poslove države prema principu ministarske odgovornosti. Već smo vidjeli da će nove vlade, na svim nivoima, biti popunjene uglavnom istim ministrima kao prethodne administracije. Ovo je neprihvatljivo, posebno s obzirom na krajnje ozbiljnu ekonomsku i socijalnu situaciju zemlje i evropski partneri BiH moraju jasno istaći da se od zemalja kandidata i članica EU očekuje da pokažu opredjeljenje za istinsku demokratsku odgovornost. Ovo, naravno, mora da se odrazi u procesu ustavne reforme ali može i mora početi sa skorim promjenama u postojećem vođenju parlamentarne politike.

Međutim, i EU i građani BiH moraju razviti svoju ideju demokratije. Uprkos njihovom kratkom trajanju, pojava protesta i plenuma u februaru 2014. predstavlja značajan pozitivan razvoj iz perspektive demokratskog sazrijevanja BiH. Uostalom, odgovornost je demokratskih građana da njihove izabrane zvaničnike učine odgovornim. Izbori su primaran mehanizam za ostvarenje rezultata u najreprezentativnijim demokratijama ali kako su reprezentativne institucije BiH sputane nekontrolisanim etničkim zabranama i kvotama ovo se pokazalo teškim, ako ne i nemogućim. Na primjer, HDZ rutinski obezbjeđuje jedva 12% glasova ali završava sa, najmanje, trećinom svih ministarskih položaja i na državnom i na nivou Federacije i, kao i njihovi saveznici u SNSD-u, koristi ovu vlast samo da koče proces euro-atlantske integracije BiH. Tako, “minimalističke” procjene po kojima je reforma u BiH (samo) moguća kroz izbornu politiku u osnovi lažno prikazuju stanje demokratskih mogućnosti u zemlji.

Da bi se uspostavio demokratki režim koji je srodniji onima koje nalazimo u zapadnoj Evropi, uključujući poželjne komparativne slučajeve kao što su Švajcarska i Belgija, BH građani, političari i međunarodni partneri moraju dozvoliti i slijediti sličnu političku i društvenu putanju. Kao što cijenjeni politički znanstvenik James C. Scott kaže, da je teško identifikovati ijednu pravu demokratiju u svijetu koja nije prošla kroz “epizode građanske neposlušnosti, pobune, kršenja zakona, remećenja javnog reda i, u krajnosti, građanskog rata. Takvu buru ne samo da prate dramatične političke promjene nego su često instrument za njihovu pojavu.” Srećom, BiH je već imala svoj dio rata nekoliko vijekova, tako da samo na građanima zemlje stoji da prepoznaju vlastitu odgovornost da natjeraju svoje elite da odgovore na njihove zahtjeve. Plenumi su bili sjajna artikulacija potencijala za narodnu vladu ali još mnogo toga, i češće, ostaje da se uradi.

Na primjer, na institucionalnom planu, treba uložiti napor da se ponovi politika participacije proračuna koja se pokazala sposobnom za političko i ekonomsko jačanje marginalizovanih zajednica u sistemima koji su mnogo veći (ili siromašniji) od BiH. S tim u vezi, akademski i napori politike zajednice, koji za cilj imaju “rekonceptualizaciju” političkih opcija u BiH, kao što je nedavna konferencija pod pokroviteljstvom NATO-a na Oxford Univerzitetu, ustvari treba da uključe ljude iz BiH, posebno one koji još tamo žive. Ima mladih, obrazovanih i elokventnih žena i muškaraca iz Tuzle, Mostara, Banjaluke, Prijedora i Sarajeva za čije će perspektive i političke preporuke međunarodna zajednica dobro učiniti ako ih barem uključi u njihove debate o BiH.

Međutim, prije svega odgovornost je na običnim Bosancima i Hercegovcima da se uključe i intervenišu u politici njihove zemlje. Na kraju, nema ni zamjene ni stranih rješenja dostupnih vlastitom djelovanju u vlastitim pitanjima. Izborni sistem je neopravdano skrojen prema etno-nacionalističkim partijama. Ali ni učešće na izborima ne oslobađa građane od njihove odgovornosti da učestvuju u ekstra-parlamentarnim formama protesta, kad god je potrebno. Traži se i tražiće se oboje ako će BiH imati ikakvu realnu šansu za istinsku demokratsku reformu.

Unfortunately, revanchist elements in both Belgrade and Zagreb appear committed to achieving certain “historic” objectives in BiH that belong instead in the region’s bloody dustbin. The EU should take note and determine its regional policy on the basis of genuine European interests, rather than the ambitions of one particular member state. After all, Zagreb has been entirely correct to reprimand Serbia over its meddling in the affairs of the Serb community in Croatia. Moreover, Croatia was entirely correct to protest Slovenia’s “soft” threats to its then still tentative EU membership. Accordingly, Zagreb should distance itself from the Croats in BiH and the leaders of both Croatia and Serbia should cease immediately the policy of quasi-official visits to Mostar and Banja Luka in place of the country’s capital, Sarajevo. In short, both Serbia and Croatia need to recognize that in 21st century Europe, BiH’s sovereignty, much as their own, is not contingent on the approval of neighboring states, no matter how upsetting this fact may be to certain nationalist elements domestically.

Beyond constitutional reform, BiH is still in need of substantive democratization.

Finally, while there are no “magic bullets” in BiH, a “democratic turn” in international policy towards the country is nevertheless the most important element of any future BiH policy for Brussels and Washington. Only a genuinely democratic BiH will be functional and only a functional BiH will be able to protect and uphold the rights of all of its citizens, regardless of their ethnicity, gender, sexuality or any other identity. Moreover, and as noted,
only a democratic, functional, and sovereign BiH can provide lasting regional stability. A BiH that remains a prize to be won by Serbia or Croatia will only further distance the whole of the Western Balkans from a future where such provincial bloodletting, as characterized the last decade of the last century, will be unconscionable.

This means that the EU and the US must identify and establish contacts with new stakeholders in BiH. Given the deep-seated duplicity of BiH’s political establishment, this new approach must be founded on two principles: strengthening democratic institutions and empowering citizens. In this respect, the refusal of the new High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, to continue Catherine Ashton and Štefan Füle’s bizarre and destructive policy of meeting BiH’s party leaders, rather than parliamentary representatives, in hotels and backrooms, rather than official institutions, for secret talks, rather than transparent and documented negotiations, is to be commended.

Nevertheless, much work remains to be done by the EU and US in identifying genuine reformist elements within the political establishment of BiH. Accordingly, the current ruling grand coalition of the SDA, DF, HDZ, and Alliance for Change should be pressed to frankly conduct the affairs of state according to the principle of ministerial responsibility. Already we have seen that the new governments(s), at all levels, will be staffed by largely the same ministers as the previous administration(s). This is unacceptable, especially given the country’s dire economic and social straits, and BiH’s European partners must make it clear that EU candidate and member states are expected to exhibit a commitment to genuine democratic accountability. This, of course, must also be reflected in the process of constitutional reform but it can and must begin with immediate changes to the existing conduct of parliamentary politics.

More broadly, however, both the EU and the citizens of BiH must expand their idea of democracy. Despite their brief tenure, the protest and plenum movement from February 2014 was an eminently positive development from the perspective of BiH’s democratic maturation. It is, after all, the responsibility of democratic citizens to keep their elected officials accountable. Elections are the primary mechanism for accomplishing as much in most representative democracies but as BiH’s representative institutions are hobbled by unworkable ethnic vetoes and quotas this has proven difficult, if not impossible. For instance, the HDZ routinely secures barely 12% of the vote but ends up with, at least, a third of all ministerial posts at both the state and Federation level and, like their allies in the SNSD, has used this power only to obstruct BiH’s Euro-Atlantic integration process. Thus, “minimalist” accounts which hold that BiH’s reform is (only) possible through electoral politics fundamentally mischaracterize the plight of democratic possibilities in the country.

As such, in order to establish a democratic regime more akin to the ones found in Western Europe, including preferred comparative cases like Switzerland and Belgium, BiH’s citizens, politicians, and international partners must allow for and pursue a similar political and social trajectory. As the esteemed political scientist James C. Scott notes, one would be hard pressed to identify a single genuine democracy in the world that did not go through “episodes of civil disobedience, riot, lawbreaking, the disruption of public order, and, at the limit, civil war. Such tumult not only accompanied dramatic political changes but was often absolutely instrumental in bringing them about.” Fortunately, BiH has already had its fill of war for a few centuries, so it remains only for the country’s citizens to recognize their own responsibility in forcing their elites to respond to their demands. The plenums were a brilliant articulation of the potential for popular government but much remains to be done and more frequently as well.

Institutionally, for instance, efforts should be made to replicate the policy of participatory budgeting that has proven capable of politically and economically empowering marginalized communities in polities much larger (and poorer) than BiH. Relatedly, academic and policy community efforts, which have as their aim the “reconceptualization” of policy options in BiH, as the recent NATO-sponsored conference at Oxford University, should actually involve people from BiH, especially those who still live there. There are young, educated, and eloquent women and men from Tuzla, Mostar, Banja Luka, Prijedor, and Sarajevo whose perspectives and policy recommendations the international community would do well to, at least, include in their debates on BiH.

Above all, however, remains the responsibility of ordinary Bosnians and Herzegovinians themselves to be involved and to intervene in the politics of their country. In the end, there are neither substitutes nor any foreign solutions available to one’s own agency in their own affairs. The electoral system is unduly skewed towards ethno-nationalist parties in BiH but this does not negate the importance of citizens still supporting civic and reformist parties at the polls. Nor does electoral participation absolve citizens of their responsibility to participate in extra-parliamentary forms of protest, whenever necessary. Both are and will remain required if BiH is to have any realistic chance of substantive democratic reform.

Jasmin Mujanović je doktorski kandidat na političkim naukama na York University i gostujući saradnik na Institutu Harriman na Columbia University. Njegovo doktorska teza se fokusira na proces demokratizacije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, sa širim interesom o ulozi protesta i socijalnih pokreta u post-autoritarnoj demokratskoj konsolidaciji. Njegovi vanjsko-politički komentari objavljeni su u New York Timesu, Al Jazeeri, Open Democracy, Harriman Magazinu, Balkanist Magazinu i mnoštvu drugih publikacija. [Twitter @JasminMuj]

Jasmin Mujanovic is a PhD candidate in Political Science at York University and a visiting scholar at the Harriman Institute at Columbia University. His doctoral research focuses on the democratization process in post-war Bosnia-Herzegovina, with a broader interest in the role protests and social movements play in post-authoritarian democratic consolidation. His foreign affairs commentary has appeared in the New York Times, Al Jazeera, openDemocracy, the Harriman Magazine, Balkanist Magazine, and host of other publications. [Twitter @JasminMuj]

Tekst je prvobitno objavljen u European Western Balkans a mi ga objavljujemo uz dozvolu autora (16.03.15).

[prevod: Dijalog BiH2.0]

This article was originally published on the European Western Balkans and is re-published with the permission from the author (16.03.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)