Da li međunarodne intervencije stvaraju nove forme konflikta?

ICTJ intervju sa Philippe Leroux-Martin

14.08.2014.

Do International Interventions Create New Forms of Conflict?

ICTJ interview with Philippe Leroux-Martin

14.08.2014.

Godine 2007, kanadski advokat Philippe Leroux-Martin svjedočio je onom što je vjerojatno bila najveća politička kriza u Bosni i Hercegovini od kraja rata – 1995 – dok je radio u Uredu Visokog predstavnika. Predstavnici bosanskih Srba protivili su se donošenju seta reformi za jačanje federalne vlasti, a koje su podržali bosanski muslimani i međunarodna zajednica. Neuspjeh da se donesu reforme pokazao je koliko su još uvijek na snazi etničke podjele u zemlji.

Bosanska kriza motivirala je Leroux-Martina da se osvrne na ulogu međunarodne intervencije u kompleksnom konflitu i postkonfliktnim situacijama. Njegova nedavno objavljena knjiga Diplomatske mjere protiv sukoba: lekcije iz Bosne i Hercegovine analizira kako intervencije stranih sila da okončaju oružani sukob mogu ustvari stvoriti nove forme konflikta.

U ovom intervjuu sa ICTJ Hannah Dunphy, Leroux-Martin raspravlja glavna pitanja i refleksije iz knjige, od kojih se neke mogu smatrati kontroverznim, kao što je koncept ‘nenasilnog rata’ i ‘diplomatske mjere protiv sukoba’. Takođe daje preporuke međunarodnoj zajednici – uključujući one koji provode tranzicionu pravdu – o tome kako efikasnije voditi intervencije.

Koncept ‘nenasilnog rata’ izazvao je nelagodu među nekim članovima međunarodne zajednice. A ipak Leroux-Martin tvrdi da intervencija vojnom silom može biti uspješna u okončanju oružanog sukoba, ali da to ne znači i da će zaustaviti sukob kao takav. “U tim kontekstima rat nastoji da se transformiše u nenasilni rat, specifičnu formu nenasilnog sukoba o kome procjenjuju ratne elite i izborna tijela da bi postigli ili nastavili ratni cilj”, kazao je Leroux-Martin.

Ključ za uspješne intervencije, po mišljenju Leroux-Martina, nije da podcijeni intenzitet i kompleksnost sukoba. U slučaju Bosne i Hercegovine, to je bila greška međunarodne zajednice, te on kaže:

“Da smo savjesnije uspjeli napraviti raspored snaga kojim bi se ograničio razvoj ‘nenasilnog rata’, mislim da bismo bili spremniji prihvatiti da će te promjene koje smo gledali izazvati veoma, veoma snažne reakcije.”

Ali budući da su svjesni i razumiju dinamiku i prirodu ‘nenasilnih ratova’, objasnio je Leroux-Martin, međunarodni akteri su u boljoj poziciji da predvide razvoj sukoba i posljedice koje će uslijediti. To ima velike taktičke i strateške implikacije na primjer, na tajming, resurse i pitanja kakve saveze razviti.

Onim koji provode tranzicionu pravdu Leroux-Martin šalje sljedeću poruku: “Kad intervenirate u kompleksnim sukobima, nikad ne provodite tranzicionu pravdu u izolaciji. Uplićete se u veoma intenzivan sukob i možete da izazovete reakcije unutar ovog konteksta. Možete biti veoma neutralni u vašim namjerama, ali niste nikad neutralni u rezultatima.”

In 2007, Canadian lawyer Philippe Leroux-Martin witnessed what was probably the biggest political crisis in Bosnia and Herzegovina since the end of the war – in 1995 – while working for the Office of the High Representative. Bosnian-Serb representatives opposed passing a set of reforms to strengthen federal power, which was supported by Bosnian Muslims and the international community. The failure to pass the reforms showed how entrenched ethnical divisions still were in the country.

The Bosnian crisis motivated Leroux-Martin to reflect on the role of international intervention in complex conflict and post-conflict situations. His recently published book, Diplomatic Counterinsurgency: Lessons from Bosnia and Herzegovina, analyzes how interventions from foreign powers to end armed conflict can actually create new forms of conflict.

In this interview with ICTJ’s Hannah Dunphy, Leroux-Martin delves into the book’s main points and reflections, some of which might be considered controversial, such as the concept of “non-violent war” and “diplomatic counterinsurgency.” He also makes recommendations to the international community – including transitional justice practitioners – on how to conduct interventions more efficiently.

The concept of “non-violent war” has sparked discomfort among some members of the international community. Yet Leroux-Martin argues that an intervention might be successful in ending armed conflict with military force, but that does not necessarily stop conflict as such. “In these contexts war tends to transform itself into a non-violent war, a specific form of non-violent conflict which is being weighed by war-time elites and constituencies in order to achieve or pursue a war-time objective,” Leroux-Martin said.

A key to successful interventions, in Leroux-Martin’s opinion, is not to underestimate the intensity and complexity of the conflict. In the case of Bosnia and Herzegovina, that was a mistake the international community made, he says: “Had we been more conscious that we were managing a power arrangement that constrained the evolution of a non-violent war, I think we would have been more ready to accept that these changes that we were looking at would trigger very, very strong reactions.”

By being aware and understanding the dynamics and nature of “nonviolent wars,” Leroux-Martin explained, international actors are in a better position to anticipate the evolution of conflict and the impact that they will have on it. That has big tactical and strategic implications, such as on timing, resources, and what alliances to develop.

To transitional justice practitioners, Leroux-Martin sends the following message: “When you intervene in complex conflicts, you never do transitional justice in isolation. You interfere with a very intense conflict, and you are bound and destined to trigger reactions within this context. You may be very well neutral in your intentions, but you’re never neutral in your effect.”

Intervju sa Philippe Leroux-Martinom prvobitno je objavljen na websajtu International Centre for Transitional Justice, i objavljuje se uz dozvolu autora (14.08.2014). [prevod: Dijalog BiH2.0]

Interview with Philippe Leroux-Martin was originally broadcasted on the International Center for Transitional Justice website, and is re-posted with the permission from the author (14.08.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)