European Commission:

Ključni nalazi EU Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu

Prema nalazima Komisije, Bosna i Hercegovina se vratila na reformski put i započela s rješavanjem preostalih prioriteta na putu pristupanja Europskoj uniji kao što je pokazalo i usvajanje Reformske agende u julu. Za dalji napredak zemlje na europskom putu, potrebno je ostvariti smisleni napredak u provedbi Reformske agende kao jedan od uslova da bi Europska unija razmatrala zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo. Politički konsenzus o europskoj budućnosti zemlje izražen u Zajedničkoj izjavi iz februara ove godine treba dalje pretočiti u usvajanje i harmoniziranu primjenu potrebnih reformi u cijeloj zemlji.

12.11.2015.

European Commission:

Key findings of the 2015 EU report on Bosnia and Herzegovina

The Commission concluded that Bosnia and Herzegovina is back on the reform track and has started to address the outstanding priorities on its EU accession path as demonstrated through the adoption of the Reform Agenda in July. For the country to further progress towards the EU, meaningful progress on the implementation of the Reform Agenda is necessary as a condition for the EU to consider an EU membership application from Bosnia and Herzegovina. The political consensus on the country’s EU accession objective demonstrated by the February 2015 written commitment needs to be further translated into the adoption, and harmonised implementation across the country, of the necessary reforms.

12.11.2015.

Prema nalazima Komisije, Bosna i Hercegovina se vratila na reformski put i započela s rješavanjem preostalih prioriteta na putu pristupanja Europskoj uniji kao što je pokazalo i usvajanje Reformske agende u julu. Za dalji napredak zemlje na europskom putu, potrebno je ostvariti smisleni napredak u provedbi Reformske agende kao jedan od uslova da bi Europska unija razmatrala zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo. Politički konsenzus o europskoj budućnosti zemlje izražen u Zajedničkoj izjavi iz februara ove godine treba dalje pretočiti u usvajanje i harmoniziranu primjenu potrebnih reformi u cijeloj zemlji.

Također, da bi se zemlja mogla konkretno pozabaviti narednim koracima na svom putu europskih integracija potrebno je jačanje javne uprave, unaprjeđenje saradnje na svim razinama i uspostavljanje učinkovitog mehanizma koordinacije po pitanjima koja se tiču Europske unije. Od domaćih vlasti se očekuju rezultati po ključnim preostalim prioritetima u pravosuđu u skladu s preporukama Strukturiranog dijaloga o pravosuđu.

Od Bosne i Hercegovine se dalje očekuje pozitivno ispunjavanje uslova u provedbi Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju, uključujući i prilagodbu nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

The Commission concluded that Bosnia and Herzegovina is back on the reform track and has started to address the outstanding priorities on its EU accession path as demonstrated through the adoption of the Reform Agenda in July. For the country to further progress towards the EU, meaningful progress on the implementation of the Reform Agenda is necessary as a condition for the EU to consider an EU membership application from Bosnia and Herzegovina. The political consensus on the country’s EU accession objective demonstrated by the February 2015 written commitment needs to be further translated into the adoption, and harmonised implementation across the country, of the necessary reforms.

Strengthening the public administration, improving cooperation at all levels and establishing an effective coordination mechanism on EU matters will also be necessary for the country to be able to concretely address the next steps on its EU integration path. Country authorities are expected to deliver on the key outstanding priorities in the judiciary in line with the recommendations made in the Structured Dialogue on Justice.

A positive track record on the implementation of the Stabilisation and Association Agreement, including its adaptation following Croatia’s accession to the EU, is further expected from Bosnia and Herzegovina.

Politički kriteriji

Prema ocjeni, Opći izbori održani u oktobru 2014. godine su provedeni učinkovito i regularno, u jednom konkurentskom okruženju. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je započela s radom i usvajanjem zakonodavstva prema planu. Međutim, tek treba unaprijediti saradnju zakonodavnih tijela na razini države, entiteta i Brčko distrikta. Institucije Bosne i Hercegovine su ostvarile određeni napredak u rješavanju otvorenih reformskih prioriteta, posebno s usvajanjem Reformske agende i započinjanjem aktivnosti na njenoj provedbi. Međutim, potrebno je uspostaviti bližu saradnju i koordinaciju između svih razina vlasti. Ustavom je uspostavljeno složeno institucionalno uređenje koje je i dalje neučinkovito i podliježe različitim tumačenjima. Također, Ustav je i dalje u suprotnosti s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, kao što je navedeno u odluci u predmetu Sejdić-Finci. Zemlja je u ranoj fazi provedbe reforme javne uprave.

Bosna i Hercegovina ima odrađen jedan dio priprema kada je riječ o konsolidiranju funkcionalnog pravosudnog sistema. Nakon usvajanja Strategije za reformu sektora pravosuđa za period 2014. do 2018. godine, potrebno je pokrenuti sve aktivnosti vezane za njenu provedbu, uključujući i mjere za unaprjeđenje nezavisnosti i učinkovitosti pravosuđa. Što se tiče borbe protiv korupcije, premda je ostvarena određena razina pripreme, pravni i institucionalni okvir je i dalje nedovoljno snažan i adekvatan, dok se vezana politička predanost i usvojena strategija tek treba materijalizirati u konkretne rezultate. Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, tek je potrebno dodatno unaprijediti koordinaciju i saradnju između svih institucija u cijeloj zemlji. Ljudska prava i zaštita manjina su tek u ranim fazama razvoja u Bosni i Hercegovini. Potrebna su značajna unaprjeđenja pravnog i institucionalnog okvira za poštivanje ljudskih prava pored učinkovite provedbe usvojenih propisa, posebno u pogledu aspekata borbe protiv diskriminacije. Zajednice lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba su i dalje izložene prijetnjama i napadima. Poduzeti su određeni koraci u smislu upisa i stambenog zbrinjavanja romske manjine, ali su aktivnosti u oblasti zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja bile ograničene. Pogoršali su se uslovi za ostvarivanje slobode izražavanja.

Political criteria

The October 2014 general elections were assessed as being efficiently administered and held in an orderly manner and competitive environment. Bosnia and Herzegovina’s Parliamentary Assembly has started to function and deliver on the legislative agenda. Cooperation between the State-level, Entity-level and Brčko District parliaments has however yet to be improved. Bosnia and Herzegovina’s institutions made some progress towards addressing the outstanding reform priorities, notably with the adoption of the Reform Agenda and the starting of its implementation. However, closer cooperation and coordination between all levels of government needs to be established, not least in view of the major socioeconomic challenges that remain to be tackled. The country’s Constitution established a complex institutional architecture that remains inefficient and is subject to different interpretations. Also, the Constitution remains in breach of the European Convention on Human Rights, as stated in the Sejdić-Finci ruling. The country is at an early stage in public administration reform.

Bosnia and Herzegovina has some level of preparation when it comes to consolidating a well-functioning judicial system. Following the adoption of the 2014-2018 Justice Reform Strategy, all activities relevant to its implementation need to be launched, including measures to improved judicial independence and efficiency. Regarding the fight against corruption, while some level of preparation has been achieved, the legal and institutional framework remains weak and inadequate and the related political commitment and adopted strategy are yet to materialise into concrete results. Concerning the fight against organised crime, coordination and cooperation between all institutions throughout the country needs to be significantly improved. Bosnia and Herzegovina is at an early stage regarding human rights and the protection of minorities. The legal and institutional framework for the observance of human rights requires substantial improvements and the adopted legislation needs to be effectively implemented, notably regarding anti-discrimination aspects. The lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex community continued to be subject to threats and attacks. Some steps were taken over the registration and housing of the Roma minority, but there was limited action on health, education and employment. The conditions for the exercise of the freedom of expression have deteriorated.

Ekonomski kriteriji

Bosna i Hercegovina je u ranim fazama razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, premda je postignut određeni napredak. Međutim, teški uslovi na tržištu rada i dalje su nepromijenjeni uz povećanje neravnoteže vanjskog bilansa i deficita javnih finansija, bez pristupa međunarodnom tržištu kapitala i sa slabom kvalitetom javnih finansija. Značajno prisustvo države u privredi i kontinuirane i značajne slabosti poslovnog okruženja, unatoč određenim nastojanjima, i dalje negativno utječu na razvoj privatnog sektora i slabe potencijale za rast privrede. Stopa nezaposlenosti je visoka, posebno među mladima. Postignut je širi konsenzus o hitnim i prijeko potrebnim strukturnim ekonomskim reformama iz Reformske agende [koji se također odražava u specifičnim preporukama Vijeća za Bosnu i Hercegovinu]. Vlasti trebaju pokazati snažno reformsko opredjeljenje kroz dalje unaprjeđenje koordinacije politika i provedbu strukturnih mjera kod ekonomskog upravljanja. Bosna i Hercegovina je u ranim fazama dostizanja kapaciteta da se nosi s konkurentskim pritiscima i tržišnim snagama unutar Unije. Zemlja treba obratiti posebnu pažnju razvoju pristupa koji je više strateški po svojoj prirodi u rješavanju manjkavosti sistema obuke i obrazovanja, uz pojednostavljenje složenih procedura, te izradu transportne strategije, kao i strategije u energetskom sektoru.

Economic criteria

Bosnia and Herzegovina is at an early stage in developing a functioning market economy, although some progress has been made. However, difficult labour market conditions remain unchanged and external imbalances and public finance deficits have been increasing, with no international capital market access and low public finance quality. The significant state presence in the economy and, despite some efforts, persistent and considerable weaknesses in the business environment, continue to negatively affect private sector development and undermine the growth potential of the economy. Unemployment is high, particularly amongst the youth. A broad agreement has been reached on urgent and much-needed structural economic reforms set out in the Reform Agenda [and which are also reflected in the Council specific country recommendations for Bosnia and Herzegovina]. The government needs to show strong reform commitment by further improving policy coordination and implementing these structural measures on economic governance. Bosnia and Herzegovina is at an early stage in achieving the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union. The country should pay particular attention to developing a more strategic approach to tackling deficiencies in its training and education system, simplifying its complex procedure for exports, and developing a transport strategy as well as an energy strategy.

Zakonodavstvo Europske unije

Bosna i Hercegovina je u ranim fazama u vezi s cjelokupnim usklađivanjem s pravnom stečevinom Europske unije. Urađena je dobra priprema u oblastima intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, pored umjerenog stepena pripremljenosti zemlje u oblasti carina i poreza. Tu je i određeni stepen pripreme koji se tiče javnih nabavki i unutrašnjeg tržišta. Iako je zemlja tek u ranim fazama u oblasti prometa, usvajanje Prometne politike u julu predstavlja pozitivan korak naprijed ka ostvarivanju koristi u zemlji iz Agende za povezivanje. Međutim, u većini oblasti politika su potrebni značajni napori kako bi se zemlja dalje uskladila s pravnom stečevinom EU-a, uključujući finansijsku kontrolu, kao i statistike gdje su potrebni značajni koraci za rješavanje postojećih prioriteta. U tom smislu, potrebno je okončati aktivnosti na obradi rezultata Popisa iz 2013. godine i objaviti rezultate. Također su potrebni dalji kontinuirani napori posebno u oblastima konkurentnosti, industrije i MSP-a, poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, energije, informacijskog društva i medija, kao i pravde, sloboda i sigurnosti.

EU legislation

Bosnia and Herzegovina is at an early stage regarding its overall approximation with the EU acquis. There is a good level of preparation concerning intellectual, industrial and commercial property rights as well and the country is moderately prepared in the customs and taxation area. There is some level of preparation as regards public procurement and internal market. While the country is at an early stage in the transport area, the adoption of the Transport Policy in July is a positive step forward towards the country benefitting from the connectivity agenda. However, significant efforts are needed in most of the policy areas for the country to further align with the EU acquis. This includes financial control as well as statistics where major steps are needed to address outstanding priorities. In this respect, the processing of the 2013 census data and the publication of the results need to be completed. Further sustained efforts are also needed in particular as regards the competition area, industry and SMEs, agriculture, environment and climate change policies, energy, information society and media as well as justice freedom and security matters.

European Commission

European Commission

Ovaj tekst je objavljen na portalu EU delegacije u BiH, i dostupan je na ovom linku, kliknite ovdje

This article was originally published by the EU Delegation to BiH, and is available by clicking here

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)