Ključni nalazi Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine za 2014.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini

08.10.2014.

Key findings of the 2014 Progress Report on Bosnia and Herzegovina

Delegation of the European Union to Bosnia Herzegovina & European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

08.10.2014.

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine je dio Paketa proširenja za 2014. koji je Evropska komisija usvojila 8. oktobra. Komisija je zaključila da je Bosna i Hercegovina postigla veoma ograničen napredak po pitanju političkih kriterija. Bosna i Hercegovina nije prevazišla zastoj u procesu evropskih integracija dok druge zemlje regije odlučno kroče naprijed. Ova razočaravajuća situacija nastupila je uglavnom zbog nedostatka kolektivne političke volje na strani vodstva zemlje. Potrebno je unaprijediti efikasnost i funkcionalnost političkih institucija na svim nivoima vlasti i hitno uspostaviti funkcionalan mehanizam za koordinaciju o pitanjima EU integracije.

Kao što se očituje iz socijalnih protesta s početka 2014, rješavanje socijalno-ekonomskih potreba građana mora biti prioritet na svim nivoima vlasti, s naglaskom na rješavanje veoma visoke stope nezaposlenosti mladih kao i na pružanje pomoći stanovništvu u stanju potrebe nakon obilnih poplava iz maja mjeseca.

U odgovoru na proteste Komisija je pokrenula tri inicijative za preusmjeravanje pažnje na reforme i pitanja od direktnog značaja za građane. Proširila je Strukturirani dijalog o pravosuđu između EU i BiH na dodatna pitanja vladavine prava. Uspostavila je zajedničku EU-BiH radnu grupu kako bi ubrzala implementaciju projekata koje financira EU, a koja će se fokusirati na jačanje ekonomskog upravljanja. ‘Sporazum za rast i zapošljavanje’, kao prvi rezultat ovog novog pristupa, predstavljen je 24. jula i trebao bi postati osnova za hitne ekonomske reforme i za Nacionalni program ekonomskih reformi čiju izradu Komisija očekuje od zemlje početkom 2015. Komisija također očekuje da će Bosna i Hercegovina postupati hitno na prihvatanju prilagodbe trgovinskog dijela Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s obzirom na pristupanje Hrvatske EU, a na osnovu tradicionalne trgovine između ove dvije zemlje.

Politički kriteriji

BiH je ponovo načinila veoma ograničen napredak u pogledu političkih kriterija. Nije bilo konkretnog napretka na uspostavljanju funkcionalnih i održivih institucija. U istom smislu je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine načinila veoma ograničen napredak u pogledu usvajanja zakonodavstva vezanog za EU integracije. Politička i među-etnička neslaganja imala su izrazito negativan uticaj na rad skupština na državnom nivou i u Federaciji.

Uprkos intenzivnim naporima Komisije na omogućavanju njene provedbe, BiH još uvijek nije provela presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovo je navelo Komesara Fülea da okonča svoj angažman na tom planu u februaru. Sve dok se ne riješi pitanje iz presude u predmetu Sejdić-Finci, BiH nastavlja da krši vlastitu međunarodnu obavezu.

Nedostatak efektivnog mehanizma koordinacije za pitanja EU integracije nastavlja uticati na interakciju BiH sa EU, uključujući tu i nivo finansijske pomoći. Sektorske strategije u područjima kao što su transport, energetika i okoliš koje bi se odnosile na cijelu zemlju još uvijek nisu usaglašene, a upravo one čine preduslov za pomoć u tim područjima.

S obzirom na političku klimu načinjen je veoma ograničen napredak u reformi javne administracije i unapređenju njenih kapaciteta za ispunjavanje zahtjeva EU integracije. Efikasnost i funkcionalnost javne administracije na i između raznih nivoa vlasti i dalje prouzrokuje ozbiljnu zabrinutost. U sličnom smislu je i u pravosudnom sistemu postignuto veoma malo napretka. Strukturirani dijalnog o pravosuđu ostaje važna platforma za konsolidaciju konsenzusa o pravosudnoj reformi, a proširen je i na druga pitanja vezana za vladavinu prava. Malo je napretka postignuto u reformama za smanjenje korupcije koja i dalje pogađa cijeli javni sektor i ostaje najviše akutna u područjima pružanja usluga i pristupa zapošljavanju.

Povećani politički i finansijski pritisci na medije, kao i zastrašivanje i prijetnje novinarima i urednicima prouzrokuju ozbiljnu zabrinutost. Potrebno je osigurati efektivnu prevenciju i istrage u slučajevima govora mrženje, nasilja i diskriminacije LGBTI osoba.

Ekonomski kriteriji

Tokom 2013. ekonomija se donekle oporavila i rast je dostigao 1,5%. Međutim, ovaj skromni uspon je posustao u prvoj polovini 2014. kada se rast ponovo usporio, a kratkoročni rast je dodatno osujećen poplavama u maju. Stopa nezaposlenosti je ostala uporno visoka. Kvalitet javnih finansija ostao je nizak iako je upravljanje javnim finansijama donekle ojačano. Uprkos nekim sitnim poboljšanjima, konsenzus o središnjim pitanjima ekonomske i fiskalne politike i dalje je slab i time nastavlja kočiti reforme na nivou cijele zemlje. Veliki i neefikasni javni sektor sa višestrukim preklapanjima nadležnosti i dalje predstavlja rizike za fiskalnu održivost. Neefikasni pravni i sudski sistem ugrožava provedbenu sposobnost i ostaje da predstavlja jasan faktor odvraćanja za investicije kao i izvor korupcije.

Kao i prošle godine Bosna i Hercegovina je načinila malo dodatnog napretka ka funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji. Potrebno je uložiti značajne dodatne napore na reformi uz odlučnost da se zemlji dugoročno omogući da odgovori na konkurencijske pritiske i tržišne sile unutar EU. Nizak nivo efikasnosti u javnom trošenju u Bosni i Hercegovini i dalje je razlog za zabrinutost. U tom kontekstu je potrebno dalje unaprijediti fiskalno izvještavanje. Nastavak strukturalnih krutosti kao što je pretjerano oporezivanje rada, loše usmjereni socijalni transferi i neefikasnost obrazovnog sistema zahtijevaju mjere koje će osloboditi potražnju za radnom snagom. Udio javnih preduzeća u ekonomiji uporno je visok. Vlasti bi trebale ponovo pokrenuti privatizaciju kako bi se unaprijedila fiskalna situacija i uvelo više konkurencije.

Zakonodavstvo EU

Nedostatak istinske političke podrške za plan EU integracija, izostanak funkcionalnog mehanizma za koordinaciju o pitanjima EU integracije i unutrašnji sporovi oko nadležnosti doveli su do ograničenog napretka u pogledu približavanja zakonodavstvu i standardima EU u mnoštvu različitih sektora. U nizu područja dalji napredak koči nedostatak strategija koje bi se odnosile na cijelu zemlju.

Nažalost, nedostatak usklađenosti sa zahtjevima EU u područjima poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i ribarstva i dalje sprečava izvoz robe životinjskog porijekla u EU. U području prirodnog gasa dolazi do ozbiljnog i stalnog kršenja obaveza države shodno Ugovoru o energetskoj zajednici što je potrebno hitno riješiti. Napredak je postignut na području unutrašnjeg tržišta kroz usvajanje zakona o javnim nabavkama čime je BiH omogućeno usklađivanje sa relevantnim zakonima EU.

The Progress Report on Bosnia and Herzegovina is part of the 2014 Enlargement Package adopted by the European Commission on 8 October. The Commission concluded that Bosnia and Herzegovina has made very limited progress in addressing the political criteria. Bosnia and Herzegovina has not overcome the standstill in the European integration process while most other countries in the region are moving ahead decisively. This regrettable situation is caused mostly by a lack of collective political will on the side of the leadership. The efficiency and functioning of the political institutions at all levels of government need to be improved and a well-functioning coordination mechanism on EU matters be set up urgently.

As manifested in the social protests of early 2014, addressing socio-economic needs of citizens must be the priority of all levels of government, in particular tackling the very high youth unemployment and assisting those in need, also following the heavy floods in May.

In answer to the protests, the Commission started three initiatives to shift focus towards reform and issues of direct concern to citizens. It expanded the EU-BiH Structured Dialogue on Justice to additional rule of law matters. It installed a joint EU-BiH Working Group to accelerate the implementation of EU funded projects and it focused on strengthening economic governance. The ‘Compact for Growth and Jobs’, the first fruits of this new approach, presented on 24 July, should be the basis for urgent economic reforms and for the National Economic Reform Programme which the Commission expects the country to develop by early 2015. The Commission also expects that Bosnia and Herzegovina will accept to adapt the trade part of the Interim Agreement and Stabilisation and Association Agreement in view of Croatia’s accession to the EU on the basis of the traditional trade between the two countries as a matter of urgency.

Political criteria

Once again the country has made very limited progress in addressing the political criteria. There has been no tangible progress in ensuring institutions are functional and sustainable. Likewise, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina has made very limited progress in adopting EU-related legislation. Political and inter-ethnic disagreements had a major negative effect on the work of the assemblies at the State level and in the Federation.

Despite intense facilitation efforts by the Commission, the country has still not implemented the European Court of Human Rights judgement in the Sejdić-Finci case. This led Commissioner Füle to end his involvement in February. As long as the Sejdić-Finci case is not addressed the country remains in breach of its own international commitment.

The lack of an effective coordination mechanism on EU issues continues to affect the country’s interaction with the EU including the level of financial assistance. Countrywide sector strategies in areas such as transport, energy or environment have still not been agreed but are prerequisites for assistance in those areas.

Given the political climate, very limited progress has been made in reforming public administration and improving its capacity to fulfil the requirements of EU integration. The efficiency and functioning of the public administration at, and between, different levels remains an issue of serious concern. Likewise the area of judicial system reform saw little progress. The Structured Dialogue on Justice remains an important platform to consolidate consensus on judicial reforms and has been further broadened to other rule of law related matters. There was little progress in advancing reforms to reduce corruption, which continues to affect the entire public sector and remains most acute in the areas of service delivery and access to employment.

Increased political and financial pressure on the media and intimidation and threats against journalists and editors are of serious concern. Effective prevention and investigation of cases of hate speech, violence and discrimination against LGBTI persons need to be ensured.

Economic criteria

In 2013 the economy recovered somewhat and growth reached 1.5%. However, this modest upturn faltered in the first half of 2014 as growth slowed down again, and short-term growth was further undermined by the floods in May. Unemployment remained persistently high. The quality of public finances remained low, even though public finance management was somewhat strengthened. Despite some minor improvements, consensus on economic and fiscal policy essentials remains weak, thus impeding reforms at the country level. The large and inefficient public sector with multiple overlapping competences continues to impose risks for fiscal sustainability. An inefficient legal and judicial system hampers enforcement capacity and remains a clear deterrent for investment and a source of corruption.

Like last year, Bosnia and Herzegovina has made little further progress towards a functioning market economy. Considerable further reform efforts need to be pursued with determination to enable the country to cope over the long-term with competitive pressure and market forces within the Union. The low efficiency of public spending in Bosnia and Herzegovina remains a concern. In this context, fiscal reporting needs to be further improved. Continuing structural rigidities such as the excessive labour taxation, poorly targeted social transfers and inefficiencies of the educational system require measures to free labour demand. The share of public companies in the economy remains persistently high. The authorities should restart privatisation in order to improve the fiscal situation and bring more competition.

EU legislation

The lack of genuine political support for the EU agenda, the absence of a functioning coordination mechanism on EU matters and internal disputes on competencies have resulted in limited progress as regards approximation to EU legislation and standards in a wide range of sectors. In a number of areas further progress is hampered by a lack of country-wide strategies.

Regrettably, lack of alignment with EU requirements in the areas of agriculture and rural development, food safety, veterinary, phytosanitary policy and fisheries continues to prevent exports of goods of animal origin to the EU. There has been a serious and persistent breach of the country’s obligations under the Energy Community Treaty in the gas field which needs to be addressed urgently. Progress can be reported in the internal market area with the adoption of the law on public procurement, which enables the country to align with the related EU legislation.

Ovaj tekst i izvještaj su su prvobitno objavljeni na web-stranici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini (08.10.2014).

This text and the report were originally published by Delegation of the European Union to Bosnia Herzegovina & European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina on their website (08.10.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)