Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Ured visokog predstavnika (OHR)

12.12.2014.

Communiqué of the Steering Board of the Peace Implementation Council

The Office of the High Representative (OHR)

12.12.2014.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se na nivou političkih direktora u Sarajevu 9. i 10. decembra 2014. godine kako bi ponovo potvrdio svoju viziju i čvrstu opredijeljenost za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH) s funkcionalnijim institucijama.

Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju nedvosmislenu opredijeljenost za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu s međunarodnim pravom.

U vezi s općim izborima održanim u oktobru 2014. godine, Upravni odbor PIC-a je pozdravio preliminarnu procjenu OSCE ODIHR-a i Vijeća Evrope/PACE da su izbori generalno održani u skladu s međunarodnim standardima za demokratske izbore, konstatirajući, međutim, da značajan broj građana još uvijek nema pasivno biračko pravo.

Na sastanku s Predsjedništvom BiH, Upravni odbor PIC-a pozvao je nove vlasti da se hitno počnu baviti ekonomskim i socijalnim izazovima sa kojima je BiH suočena i da stvaraju nove ekonomske prilike, posebno za mlade u BiH, kao što to građani zahtijevaju.

Upravni odbor PIC-a pozvao je na prioritetno formiranje vlasti na svim nivoima kako bi se konačno mogli riješiti važni izazovi koji stoje pred BiH i problemi njenih građana.

Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju podršku daljem napretku BiH na evroatlantskom putu i posebno je pozvao institucije BiH i izabrane lidere da izađu iz zastoja koji blokira integracioni put ove zemlje i da implementiraju najhitnije ekonomske reforme definirane u Sporazumu za rast i zapošljavanje. U ovom kontekstu, Upravni odbor PIC-a čvrsto podržava osnaženi pristup i stalne napore u pogledu aktuelne inicijative EU, koja ima za cilj revitalizaciju reformskog procesa u BiH i pomaka ove zemlje prema EU, istovremeno zadržavajući zahtjeve i uslove za pristup Evropskoj uniji.[1]

Pored toga, Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti u BiH da:

 • Značajno ubrzaju odgovor na poplave i upute pomoć onima koji su i dalje posebno ugroženi. Osim toga, da poduzmu preventivne mjere i pojačaju otpornost od poplava, uključujući regionalni pristup, sve u skladu sa zaključcima međunarodne donatorske konferencije održane u Briselu u julu 2014. godine i u koordinaciji s međunarodnom zajednicom;
 • Unaprijede izborni proces, posebno u pogledu revizije granica izbornih jedinica i dodjele mandata, kako bi bolje odražavali broj registriranih birača, te rada biračkih odbora i reguliranja finansiranja kampanje;
 • Poštuju i provode odluke Ustavnog suda BiH, koje su konačne i obvezujuće, a posebno odluku o Mostaru, osiguravši da Mostar ostane jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenim stepenom lokalnih ovlasti/administracije ispod nivoa grada;
 • Krivično gone slučajeve korupcije na visokom nivou; efikasno procesuiraju ratne zločine u skladu s domaćim strategijama, pri čemu prioriteti treba da budu najsloženiji i najozbiljniji slučajevi, a težište na kvaliteti umjesto na broju optužnica; poštuju pravila za sprečavanje sukoba interesa u sudskim imenovanjima u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
 • Odlučno unapređuju obrazovnu reformu s ciljem poboljšanja obrazovnih standarda, zasnovanih na principima nediskriminacije, nesegregacije i inkluzivnosti.
 • Suzdrže se od negativne retorike, koja odvraća energiju sa hitnih reformi potrebnih za generiranje ekonomskih prilika za sve.

Članice NATO-a unutar Upravnog odbora PIC-a i Japan također su pozvali organe vlasti u BiH da uknjiže perspektivnu vojnu imovinu BiH prema zahtjevu javnog pravobranioca BiH kao vlasništvo države BiH, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH i poštivajući u potpunosti odluku Ustavnog suda BiH, kao preduslov za aktiviranje Akcionog plana članstva u NATO-u.

Upravni odbor PIC-a još jednom je izrazio punu podršku visokom predstavniku, koji će nastaviti da osigurava puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i vrši svoj mandat u skladu s Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Istaknuo je da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za očuvanje Daytonskog mirovnog sporazuma.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti BiH da visokom predstavnikom i njegovom uredu moraju osigurati blagovremeni pristup zvaničnicima, institucijama i dokumentima. U skladu s Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, svi organi vlasti u BiH obavezni su da u potpunosti sarađuju sa visokim predstavnikom kao i s međunarodnim organizacijama i agencijama iz člana IX Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Upravni odbor PIC-a istaknuo je potrebu da se u potpunosti provede program 5+2, koji je i dalje preduslov za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak u Sarajevu 26. i 27. maja 2015. godine.

[1] Mišljenje Ruske Federacije je da evroatlantske integracije nisu jedina perspektiva Bosne i Hercegovine, te stoga ne podržava ovaj paragraf.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira

Londonska konferencija o implementaciji mira je također dovela do uspostavljanja Upravnog odbora Vijeća za imlementaciju mira koji, pod predsjedavanjem visokog predstavnika, funkcionira kao izvršni organ PIC-a.

Članice Upravnog odbora su: Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Predsjedništvo Evropske unije, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije (OIC) koju predstavlja Turska.

Upravni odbor visokom predstavniku daje političke smjernice. U Sarajevu, visoki predstavnik predsjedava sedmičnim sastancima ambasadora zemalja i organizacija članica Upravnog odbora u BiH. Pored toga, Upravni odbor se na nivou političkih direktora sastaje svaka tri mjeseca.

The Peace Implementation Council Steering Board (PIC SB) political directors met in Sarajevo on 9-10 December 2014 to reaffirm their vision of - and strong commitment to - a stable, democratic and prosperous Bosnia and Herzegovina (BiH) with better functioning institutions.

The PIC SB underlined its unequivocal commitment to the preservation of BiH’s territorial integrity and sovereignty in accordance with International Law.

Referring to the general elections held in October 2014, the PIC SB welcomed the preliminary assessment of OSCE ODIHR and CoE/PACE that the elections were generally in conformity with international standards for democratic elections, noting however that a significant number of citizens still remain deprived of the right to stand for election.

During the meeting with the BiH Presidency, the PIC SB called on the incoming authorities to address urgently the economic and social challenges facing BiH and to create new economic opportunities, especially for the youth of BiH, as citizens have demanded.

The PIC SB called for the formation of governments at all levels as a matter of utmost urgency, so that the important challenges that lie ahead of BiH and the concerns of its citizens can finally be met.

The PIC SB underlined its support for BiH’s continued progress on its Euro-Atlantic path and, in particular, urged the institutions in BiH and elected leaders to break out of the stalemate blocking the country’s EU integration path and to implement the most pressing economic reforms as defined in the Compact for Growth and Jobs. In this context, the PIC SB strongly supports the reinvigorated approach and on-going efforts in relation to the current EU initiative, which aims to revitalize the reform process in BiH and the country’s progress towards the EU whilst maintaining the requirements and conditions of accession to the European Union. [1]

Furthermore, the PIC Steering Board calls upon the authorities in BiH to:

 • Accelerate considerably the response to the floods and extend assistance to those who remain particularly vulnerable. In addition, to build resilience and preventative measures, including within a regional approach, in line with the conclusions of the international donors conference held in Brussels in July 2014, and in coordination with the international community;
 • Improve the electoral process, in particular with regard to reviews of constituency boundaries and the allocation of mandates to reflect changing voter registration, polling station committee performance, and regulation of campaign financing;
 • Respect and implement decisions of the BiH Constitutional Court as they are final and binding, in particular the ruling on Mostar, ensuring that Mostar remains a single, coherent, multi-ethnic unit of local self-government, with some level of local authority/administration below that of the city;
 • Prosecute cases of high level corruption; effectively process war crimes in line with domestic strategies by prioritizing the most complex and serious cases, focusing on quality rather than the number of indictments; maintain rules to prevent conflict of interest in judicial appointments by the High Judicial and Prosecutorial Council;
 • Advance decisively with education reform aiming at improving education standards, based on principles of non-discrimination, non-segregation and inclusiveness;
 • Refrain from negative rhetoric, which only diverts energy from the urgent reforms needed to create economic opportunities for all.

The NATO members of the PIC SB and Japan also called upon the authorities in BiH to register prospective defence property upon the request of the BiH Public Attorney under the ownership of the BiH state, as required by the BiH Law on Defence and fully in line with the decision of the BiH Constitutional Court, as a prerequisite for activating the NATO Membership Action Plan.

The PIC SB reiterated its full support for the High Representative, who will continue to ensure full respect for the General Framework Agreement for Peace (GFAP) and carry out his mandate under Annex 10 and relevant UN Security Council Resolutions, which remains unchanged. The PIC SB reminded all parties of their obligation to comply fully with the GFAP, all its annexes, and decisions of the High Representative. It underlined that the International Community retains the necessary instruments to uphold the Dayton Peace Agreement.

In this context, the PIC SB reminded the BiH authorities to ensure that the High Representative and his Office have access to officials, institutions and documents in a timely fashion. Under Annex 10 of the GFAP, all authorities in BiH are obliged to fully cooperate with the High Representative as well as with the international organizations and agencies as provided for in Article IX of the GFAP.

The PIC SB emphasised the need to fully implement the 5+2 agenda, which remains necessary for OHR’s closure.

The PIC SB will hold its next meeting in Sarajevo on 26-27 May 2015.

[1] The Russian Federation is of the opinion that Euro-Atlantic integration is not the sole perspective for BiH and does not support this paragraph.

The Steering Board of the Peace Implementation Council

The London Peace Implementation Conference also established the Steering Board of the PIC to work under the chairmanship of the High Representative as the executive arm of the PIC.

The Steering Board members are Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom, United States, the Presidency of the European Union, the European Commission, and the Organisation of the Islamic Conference (OIC), which is represented by Turkey.

The Steering Board provides the High Representative with political guidance. In Sarajevo, the High Representative chairs weekly meetings of the Ambassadors to BiH of the Steering Board members. In addition, the Steering Board meets at the level of political directors three times a year.

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira je objavljena na web stranici OHR-a (10.12.2014).

Communiqué of the Steering Board of the Peace Implementation Council was published on the OHR website (10.12.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)