BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Prošlog maja, Savjetodavna grupa za evropsku politiku na Balkanu (BIEPAG) objavila je izvještaj “Neispunjeno obećanje: Kompletiranje proširenja Balkana”. Izvještaj je identifikovao četiri različita scenarija naglašavajući mogućnosti i rizike za proces proširenja. Prvi scenario bio je 'uobičajen način' – nastavak postepenog i sporog pristupa članstvu u EU, uz povećanje uvjetovanosti, jak fokus na vladavinu prava i novi načini angažovanja sa zemljama koje su u ćorsokaku. Drugi i treći bili su mračniji i propitivali su mogućnosti zemalja da odustanu od cilja ka pristupanju, uz uvjetovanost EU koja je izgubila kredibilitet a otud i sposobnost da podrži reforme (scenario dva) ili produženje unutrašnje krizu u EU i protivljenje daljem proširenju, što bi moglo uvući alternativne aktere (scenario tri). Najzad, scenario ‘veliki prasak’ koji bi vidio ubrzanje integracije, uključujući početak pristupnih razgovora sa svim balkanskim zemljama i ponudu  jedinstvenog datuma ulaska, predstavljen je kao najbolji način da se ublaže rizici i region tranformiše u živ i napredan demokratski prostor.

I mada je bilo nekih pozitivnih razvoja od objavljivanja prvog izvještaja BIEPAG-a (između ostalog, Albanija je postala zemlja kandidat; prijedlog za Sporazum o stabilizaciji i pristupanju sa Kosovom koji je prihvatila Komisija; početak Berlinskog procesa), riječi sadašnjeg predsjednika Komisije da neće biti daljeg proširenja sljedećih pet godina bacile su dugu sjenu na proces proširenja. Više od očite izjave – a to je da se nijedna zemlja neće moći pridružiti EU tokom mandata ove Komisije - ova izjava kao i obrazloženje koje stoji iza nje, govore da je 'uobičajen način' prije nego ‘veliki prasak’ ono čemu možemo da se nadamo. Ovogodišnji izvještaj će sagledati razvoje u EU i regionu da bi se ispitalo koliko se uklapaju u našu prethodnu analizu i dati ciljane preporuke, ako ne i skratiti vrijeme u čekaonici, kao nekom vrstom nagrade.
Dijalog BiH2.0: prevod, kontekstualizacija i vizualizacija ovog javnog dokumenta/sadržaja

Last May, the Balkans in Europe Policy Advisory Group (BIEPAG) published the report “The Unfulfilled promise: Completing the Balkan Enlargement”. The report identified four different scenarios highlighting opportunities and risks for the enlargement process. The first was the ‘business as usual’ scenario – continuation of the gradual and slow approach to EU membership, based on enhanced conditionality, a strong focus on the rule of law and a new means of engaging with countries at an impasse. The second and third were gloomier and examined possibilities of countries giving up on the goal of accession, with EU conditionality losing its credibility and hence the ability to support reforms (scenario two) or a prolonged internal crisis in the EU and opposition to further enlargement, which might bring in alternative actors (scenario three). Finally, the ‘big bang’ scenario that would see the acceleration of integration, including the start of accession talks with all of the Balkan countries and the offer of a single entry date, was presented as the best way to mitigate risks and transform the region into a vibrant and prosperous democratic space.

While there were some positive developments since the launch of the first BIEPAG report (among others, Albania became a candidate country; a proposal for the Stabilisation and Association Agreement with Kosovo was adopted by the Commission; the launching of the Berlin Process), the words of the incumbent Commission President that no further enlargement would take place over the next five years cast a long shadow over the enlargement process. More than merely stating the obvious – which is that no country would have been able to join the EU during the mandate of this Commission anyway – this statement, and the rationale behind it, convey the feeling that it is ‘business as usual’ rather than the ‘big bang’ that we can hope for. This year’s report will look at developments in the EU and the region to examine how they fit with our previous analysis and will make recommendations aimed, if not to shorten the time in the waiting room, to at least make it more rewarding.

Dialogue BiH2.0: mapping, contextualisation and visualisation of this public document/content

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)