BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

01.06.2015

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između #EU i #BiH stupa na snagu!

DIJALOG BiH2.0: ANALIZA – MAPIRANJE – KONTEKSTUALIZACIJA – PREVOD - VIZUALIZACIJA

01.06.2015

The Stabilisation and Association Agreement between the #EU & #BiH comes into force!

DIALOGUE BiH2.0: ANALYSIS – MAPPING – CONTEXTUALISATION – TRANSLATION - VISUALIZATION
SSP će konkretnije nadograditi odnose između EU i BiH kroz uspostavu namjenskog institucionalnog okvira: Vijeća za SSP, Odbora i sektorskih pododbora SSP-a; Parlamentarni odbor za SSP će biti uspostavljen između Evropskog parlamenta i Parlamentarne skupštine BiH. Stupanje na snagu SSP-a će, također, povećati povjerenje domaćih i stranih investitora u zemlji. To će bosanskohercegovačkim preduzećima omogućiti pristup tržištu EU, a preduzećima iz EU tržištu BiH, što će stvoriti uslove za bolje poslovne mogućnosti za sve poslovne subjekte iz EU i BiH te će potaknuti privredni rast i zapošljavanje.
The SAA will more specifically upgrade the EU-BiH relations through the establishment of a dedicated institutional framework: SAA Council, SAA Committee as well as sectoral Sub-Committees; a SAA Parliamentary Committee will also be established between the European Parliament and BiH Parliamentary Assembly. The entry into force of the SAA will also increase the confidence of investors, domestic and international in the country. It will allow both Bosnian companies and EU companies to access their respective markets. This is conducive to enhanced business opportunities for both the EU and the BiH based companies and would stimulate economic growth and employment.
“Današnje stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je korak na putu Bosne i Hercegovine ka EU. Počinje novo poglavlje. Politička jasnoća, odlučni potezi i pravo, koordinirano djelovanje institucija na svim nivoima su sada potrebni za razvoj i provedbu reformi. Opipljivi rezultati će biti od temeljne važnosti kada Vijeće bude razmotralo budući zahtjev za članstvo. Ogromna većina građana BiH želi da se njihova zemlja pridruži EU i vodstvo zemlje treba da udvostruči svoj angažman i ispuni očekivanja građana”
[Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije]
“Today’s full entry into force of the Stabilisation and Association Agreement is a milestone on Bosnia and Herzegovina’s EU path. New chapter begins. Political clarity, decisive action and a real, coordinated effort by institutions at all levels are now needed to develop and implement the reform agenda. Tangible results will be fundamental for the Council to consider a membership application in the future. An overwhelming majority of BiH citizens want their country to join the EU and the leadership of the country needs to redouble its engagement and meet citizens’ expectations.”
[High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission]
SSP će također doprinijeti progresivnom usklađivanju bh. standarda i zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, od čega će građani BiH imati vidljivu korist kroz kvalitetnije, zdravije i sigurnije proizvode. Dio SSP-a u pogledu trgovine je već stupio već na snagu 1. jula 2008. godine, u okviru Privremenog sporazuma. Taj dio i dalje treba prilagoditi da uzme u obzir tradicionalnu trgovinu sa BiH prije ulaska Hrvatske u EU.

Prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje treba biti održan u drugoj polovici 2015.
The SAA will also contribute to the progressive alignment of BiH norms and legislation with the EU legislation, thus benefiting BiH citizens through better quality, healthier and safer goods. The trade part of the SAA entered already into force entered already into force on 1 July 2008 with the Interim Agreement. It still needs to be adapted to take into account the traditional trade with BiH before Croatia’s EU accession.

The first meeting of the Stabilisation and Association Council is expected to take place in the second half of 2015.
“Stupanje na snagu SSP-a pozdravljam kao definirajući trenutak u odnosima između EU i Bosne i Hercegovine i kao sporazum koji čvrsto stavlja BiH na put pristupanja EU. U isto vrijeme, SSP donosi nove odgovornosti koje proizlaze iz provedbe i koje trebaju ispuniti vlasti BiH. Evropska komisija neće štedjeti napore da pomgne vlastima ove zemlje u provedbi potrebnih reformi”
[Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore za proširenje]
“I welcome the entry into force of the SAA as a defining moment in the relations between the EU and Bosnia and Herzegovina as well as an agreement which firmly sets BiH on an EU-accession path. At the same time, the SAA also brings new responsibilities stemming from its implementation and for BiH authorities to deliver upon. The Commission will spare no effort assisting the country’s authorities in the implementation of the necessary reform agenda.”
[Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations]
Osnovni elementi SSP-a su:
 • Promovisanje slobode kretanja roba;
 • Stvaranje efikasnih institucija;
 • Razvoj tržišne ekonomije;
 • Smanjenje kriminala i korupcije;
 • Promovisanje reforme visokog obrazovanja;
 • Razvijanje demokratije, ljudskih prava, i nezavisnih medija; i
 • Poboljšanje transportne infrastrukture u regionu.
Mehanizmi SSP-a prioritet daju reformama i oblikuju ih u skladu sa EU praksom, oni pomažu iznalaženje rješenja za postojeće probleme i nadziru njihovu realizaciju. Poptuno i efikasno sprovođenje SSP-a je preduslov da bi EU napravila bilo kakvu dalju procjenu o perspektivi zemlje za članstvo.
The main elements of the SAA are:
 • Promoting the free movement of goods;
 • Creating efficient institutions;
 • Developing a market economy;
 • Reducing crime and corruption;
 • Promoting higher education reform;
 • Developing democracy, human rights, and an
  independent media; and
 • Improving the region’s transport infrastructure.
The mechanisms of the SAA prioritize the reforms, shape them according to EU best practice, help resolve problems, and monitor their overall implementation.
Izvor / Source: Europa.ba


DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)